Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jakost benzinu a motorové nafty: síra a olovo

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jakost benzinu a motorové nafty: síra a olovo

 

PŘEHLED

EU zavedla pravidla, která zakazují používání olovnatého benzinu a omezují množství síry v motorové naftě, aby se zlepšila kvalita ovzduší a snížily emise skleníkových plynů.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Tato směrnice a její pozměňující akty stanoví technické specifikace benzinu, motorové nafty a biopaliv používaných v silniční dopravě, jakož i plynových olejů určených pro motory nesilničních pojízdných strojů*.

KLÍČOVÉ BODY

Benzin

Země EU mohou na trh uvádět pouze benzin, který splňuje specifikace benzinu prodávaného v EU (uvedené v příloze I této směrnice).

Země EU mohou povolovat prodej malých množství olovnatého benzinu pro použití ve starých vozidlech. Obsah olova nesmí překročit 0,15 g/litr a může tvořit maximálně 0,03 % celkového prodeje.

Některé země EU mohou v létě uvádět na trh benzin s vyšším tlakem par, pokud je nízká teplota nebo pokud jsou v benzinu směsi s vyšším podílem ethanolu (což vede k poklesu tlaku par). Dobu trvání a potřebnost těchto výjimek musí zhodnotit Evropská komise.

Motorová nafta

Země EU mohou uvádět na trh pouze motorovou naftu, která je v souladu s přílohou II této směrnice. Příloha II uvádí seznam specifikací používaných pro prodej motorové nafty v EU.

Jsou-li splněny ostatní požadavky přílohy II, mohou země EU uvádět na trh motorovou naftu s vyšším obsahem methylesterů mastných kyselin (FAME), což jsou primární molekuly paliva na bázi bionafty.

Obsah síry v motorové naftě nesmí překročit 10 mg/kg.

Výjimky z tohoto pravidla jsou uděleny vzdáleným regionům a zemím EU s drsnými zimními podmínkami.

Omezování emisí skleníkových plynů

Země EU stanovují, že odpovědnost za výroční zprávu o monitorování životního cyklu emisí skleníkových plynů* z paliva nesou dodavatelé paliv.

Dodavatelé paliv musí do 31. prosince 2020 postupně snížit životní cyklus emisí skleníkových plynů o 6 %.

Podávání zpráv

Země EU předloží každoročně do 30. června informace o jakosti paliv v dané zemi v souhrnném přehledu za předchozí kalendářní rok. Údaje musí být získány ze systému sledování jakosti paliv, který je v souladu s platnými standardy EU.

KLÍČOVÉ POJMY

*Nesilniční pojízdné stroje – velká skupina pojízdných strojů a zařízení se spalovacím motorem, které nejsou určeny pro přepravu zboží nebo osob, jako jsou buldozery, kompresory nebo bagry.

*Podávání zpráv o životním cyklu emisí skleníkových plynů – podávání zpráv o emisích vzniklých získáváním, zpracováním a distribucí paliv.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 98/70/ES

28.12.1998

1.7.1999

Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 58–68

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2000/71/ES

4.12.2000

1.1.2001

Úř. věst. L 287, 14.11.2000, s. 46-50

Směrnice 2003/17/ES

22.3.2003

30.6.2003

Úř. věst. L 76, 22.3.2003, s. 10–19

Nařízení (ES) č. 1882/2003

20.11.2003

Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1–53

Směrnice 2009/30/ES

25.6.2009

31.12.2010

Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 88–113

Postupné změny a opravy směrnice 98/70/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

2005/27/ES: Doporučení Komise ze dne 12. ledna 2005 o tom, jak je třeba pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES týkající se benzinu a motorové nafty rozumět termínu geograficky vyvážená dostupnost bezolovnatého benzinu a motorové nafty s maximálním obsahem síry (Úř. věst. L 15 ze dne 19.1.2005, s. 26–29)

Nařízení Komise (EU) č. 1307/2014 ze dne 8. prosince 2014, kterým se stanoví kritéria a zeměpisné oblasti k určení vysoce biologicky rozmanitých travních porostů pro účely čl. 7b odst. 3 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a čl. 17 odst. 3 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (Úř. věst. L 351 ze dne 9.12.2014, s. 3–5)

Poslední aktualizace 06.10.2015

Top