Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Plynné znečišťující látky z kolových zemědělských a lesnických traktorů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Plynné znečišťující látky z kolových zemědělských a lesnických traktorů

S cílem omezit atmosférické znečišťování působené motory zemědělských a lesnických traktorů Evropská unie (EU) stanoví normy pro přijatelné emise platné pro tyto motory.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES ze dne 22. května 2000 o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů používaných k pohonu zemědělských a lesnických traktorů, kterou se mění směrnice Rady 74/150/EHS (Viz pozměňovací akty).

PŘEHLED

Tato směrnice upřesňuje opatření proti znečišťování ovzduší zemědělskými nebo lesnickými traktory. Jeho cílem je proto snížit úroveň emisí znečišťujících látek a zároveň zajistit hladké fungování interního trhu.

Příslušná vozidla

Tato směrnice se zabývá požadavky týkajícími se emisí ze zemědělských a lesnických traktorů . Týkají se zejména definice postupů schválení typu konstrukční části platných na motory, které se mají montovat do traktorů, a tudíž také definice postupů schválení typu takovýchto vozidel z hlediska emisí znečišťujících látek.

Požadavky, které se mají dodržovat

Výrobce vozidla podá žádost o schválení typu z hlediska emitovaných znečišťujících látek. Výrobce musí uvést určité informace o vozidle, například typ motoru.

Výrobce také musí dodržet určité specifikace, pokud jde o zkoušky, označení motoru a shodnost výroby.

Náhradní motory musí odpovídat mezním hodnotám, které platily na motory, jež mají být nahrazeny, v době jejich uvedení na trh.

Mechanismus flexibility

Omezený počet traktorů je možné uvést do provozu, pokud jsou vybaveny motorem schváleným v souladu s požadavky v oblasti mezních hodnot emisí ve fázi bezprostředně před tou, která platí.

Počet těchto traktorů uvedených na trh v rámci mechanismu flexibility nesmí překročit 40 % ročního počtu traktorů, které výrobce uvádí na trh.

Mezní hodnoty

Směrnice má tytéž zkušební požadavky, jaké byly přijaty pro nesilniční pojízdné stroje, a odpovídající mezní hodnoty pro míru emisí.

Tato směrnice se zároveň dotýká oblasti postupu schvalování typu pro zemědělské nebo lesnické traktory, který zavedla směrnice 2003/37/ES.

Tato směrnice rozlišuje čtyři chemické znečišťující látky - oxid uhelnatý (CO), uhlovodíky (HC), oxid dusíku (NOx) a pevné znečišťující částice (PT) a doplňuje směrnici 77/537/EHS o opatřeních proti emisím znečisťujících látek ze vznětových motorů používaných ve výkonných traktorech.

Tato směrnice je zrušena nařízením (EU) č. 167/2013 s platností od 1. ledna 2016.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2000/25/ES

12. 7. 2000

31. 12. 2000

Úř. věst. L 173 ze dne 12. 7. 2000

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2005/13/ES

21. 3. 2005

31. 12. 2005

Úř. věst. L 55 ze dne 1. 3. 2005

Směrnice 2006/96/ES

1. 1. 2007

-

Úř. věst. L 363 ze dne 20. 12. 2006

Směrnice 2011/72/EU

13. 10. 2011

24. 9. 2011

Úř. věst. L 246 ze dne 23. 9. 2011

Směrnice 2011/87/EU

8. 12. 2011

9. 12. 2012

Úř. věst. L 301 ze dne 18. 11. 2011

Směrnice 2013/15/EU

1. 7. 2013

1. 7. 2013

Úř. věst. L 158 ze dne 10. 6. 2013

Směrnice 2014/43/EU

9. 4. 2014

1. 1. 2015

Úř. věst. L 82 ze dne 20. 3. 2014

Postupné změny a opravy směrnice 2011/87/EU byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

Poslední aktualizace: 02.07.2014

Top