Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Helsinská úmluva: prevence znečišťování mezinárodních vodních toků a jezer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Helsinská úmluva: prevence znečišťování mezinárodních vodních toků a jezer

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí 95/308/ES – uzavření Úmluvy o ochraně a využívání vodních toků přesahujících hranice státu a mezinárodních jezer

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Tímto rozhodnutím se EU připojuje k Úmluvě o ochraně a využívání vodních toků přesahujících hranice státu* a mezinárodních jezer. Je známa jako Helsinská úmluva, jelikož byla podepsána v roce 1992 právě v tomto městě.

KLÍČOVÉ BODY

 • Úmluva stanoví právní rámec, v němž mohou spolupracovat nejméně dvě strany za účelem:
  • prevence a kontroly znečišťování toků přes státní hranice,
  • zajištění rozumného a nestranného využívání vod přesahujících hranice státu.
 • Strany musí přijmout veškerá vhodná opatření pro vody přesahující hranice státu za účelem:
  • prevence, kontroly a snižování současného nebo potenciálního znečišťování,
  • zajištění ekologicky spolehlivého vodohospodářství, ochrany zdrojů a životního prostředí, v případě potřeby i obnovy ekosystémů,
  • zajištění rozumného a nestranného využívání zdrojů.
 • Strany musí:
  • uplatňovat zásadu předběžné opatrnosti, tj. jednat, i když věda ještě plně neprokázala příčinnou souvislost mezi konkrétními látkami a znečištěním;
  • uplatňovat zásadu „znečišťovatel platí“, tj. strana odpovědná za znečištění hradí náklady na prevenci, kontrolu a snižování znečištění,
  • hospodařit s vodními zdroji, aby nebyly ohroženy potřeby budoucích generací,
  • zavádět programy na monitorování vod přesahujících hranice státu,
  • vzájemně spolupracovat, zejména na výměně informací a výzkumu s cílem vyvinout účinné techniky k prevenci, kontrole a snižování znečišťování přesahujícího hranice státu,
  • podporovat mezinárodní úsilí o vypracování pravidel, kritérií a postupů k určení odpovědnosti a ručení za jakékoli znečišťování.
 • Opatření:
  • musí být pokud možno přijímána u zdroje,
  • nesmí přímo ani nepřímo přenášet znečišťování na jiné části životního prostředí.
 • Dohody mezi dvěma nebo více stranami se mohou dotýkat takových otázek, jako je:
  • shromažďování údajů a sestavování seznamů,
  • tvorba společných monitorovacích programů,
  • přijetí emisních limitů pro odpadní vody a společných cílů v oblasti kvality vody,
  • zavádění varovných a poplašných postupů,
  • používání posuzování vlivů na životní prostředí.
 • Strany dohody:
  • si musí vzájemně poskytnout pomoc, jsou-li o to požádány,
  • zajistí, aby informace o stavu vod přesahujících hranice státu a o jakýchkoli přijatých opatřeních byly dostupné veřejnosti.
 • V roce 2003 byla úmluva změněna, aby k ní mohly přistoupit i jiné než evropské země. Změna vstoupila v platnost dne 6. února 2013.

ODKDY SE ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

Používá se od 24. července 1995.

KONTEXT

Většina problémů životního prostředí přesahuje státní hranice, a může být dokonce i globálního charakteru. Z tohoto důvodu pověřuje Lisabonská smlouva (článek 191 Smlouvy o fungování Evropské unie) EU podporou mezinárodních opatření k řešení regionálních nebo celosvětových problémů životního prostředí.

EU je příslušná k jednání a podepisování mezinárodních dohod o životním prostředí. Učinila tak již v mnoha oblastech, ať již pod záštitou Organizace spojených národů, nebo na regionální či nižší než regionální úrovni. Ratifikovala již šest úmluv zabývajících se vodou.

Více informací je k dispozici zde:

* KLÍČOVÝ POJEM

Vodní tok přesahující hranice státu: povrchové nebo podzemní vody, které vyznačují či překračují hranice mezi dvěma nebo více zeměmi nebo se nacházejí na hranicích mezi zeměmi.

HLAVNÍ DOKUMENT

Rozhodnutí Rady 95/308/ES ze dne 24. července 1995 o uzavření Úmluvy o ochraně a využívání vodních toků přesahujících hranice státu a mezinárodních jezer jménem Společenství (Úř. věst. L 186, 5.8.1995, s. 42–58)

Úmluva o ochraně a využívání vodních toků přesahujících hranice státu a mezinárodních jezer – Prohlášení Společenství podle čl. 25 odst. 4 Úmluvy (Úř. věst. L 186, 5.8.1995, s. 44–58)

Poslední aktualizace 12.07.2016

Top