Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Přístup k informacím, účast veřejnosti a přístup k právní ochraně

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Přístup k informacím, účast veřejnosti a přístup k právní ochraně

Evropská unie chce občany informovat a zapojit je do záležitostí týkajících se životního prostředí a zlepšit uplatňování právních předpisů v oblasti životního prostředí schválením Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva).

AKT

Rozhodnutí Rady 2005/370/ES ze dne 17. února 2005 o uzavření Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí jménem Evropského společenství

PŘEHLED

Toto rozhodnutí schvaluje Aarhuskou úmluvu (podepsanou Evropským společenstvím a jeho členskými státy v roce 1998) jménem Společenství.

Úmluva platná ode dne 30. října 2001 je založená na předpokladu, že větší informovanost veřejnosti a účast v záležitostech životního prostředí zlepší ochranu životního prostředí. Je určena k ochraně práva každého příslušníka současné generace i generací budoucích na život v prostředí příznivém pro jeho zdraví a životní pohodu. Za tímto účelem Úmluva předpokládá opatření ve třech oblastech:

 • zajištění přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí, které mají k dispozici orgány veřejné moci;
 • podpora účasti veřejnosti na rozhodování, které ovlivňuje životní prostředí;
 • rozšíření podmínek přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí.

Na orgány Společenství se v rámci Úmluvy vztahuje definice orgánu veřejné moci, kdy jsou postaveny na roveň národních nebo místních úřadů.

Strany této Úmluvy se zavazují uplatňovat uvedená ustanovení, a proto musí:

 • přijmout nezbytná právní, správní a jiná opatření;
 • umožnit veřejným činitelům a orgánům pomáhat a radit veřejnosti o přístupu k informacím, o účasti na rozhodování a o přístupu k právní ochraně;
 • podporovat environmentální výchovu a informování veřejnosti o otázkách životního prostředí;
 • zajistit uznávání a podporu sdružení, organizací nebo skupin, které podporují ochranu životního prostředí.

Přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí

Úmluva stanoví přesná práva a povinnosti týkající se přístupu k informacím, včetně lhůt pro poskytování informací a důvody, na jejichž základě mohou orgány veřejné moci přístup k určitým druhům informací odmítnout.

Přístup může být odmítnut ve třech případech:

 • orgán veřejné moci požadované informace nemá;
 • žádost je zjevně bezdůvodná nebo je formulována příliš obecně;
 • žádost se týká materiálu ve fázi dokončování.

Žádosti mohou být zamítnuty i z důvodu důvěrnosti řízení orgánů veřejné moci, obrany státu a veřejné bezpečnosti, dalšího průběhu soudního řízení nebo respektování důvěrnosti obchodních a průmyslových informací, práva duševního vlastnictví, důvěrnosti osobních údajů a zájmů třetí strany, která dobrovolně informaci nabídla, ale všechny tyto důvody k odmítnutí musí být vykládány restriktivně s přihlédnutím k veřejnému zájmu, jemuž zpřístupnění informací slouží.

Rozhodnutí o odepření přístupu musí uvádět důvody zamítnutí a jaké formy opravných prostředků má žadatel k dispozici.

Orgány veřejné moci musejí aktualizovat informace, které mají k dispozici, a za tímto účelem musejí vytvořit veřejně přístupné seznamy, registry a složky. Používání elektronické databáze obsahující zprávy o stavu životního prostředí, legislativu, národní plány, politiku a mezinárodní úmluvy, je třeba podporovat.

Účast veřejnosti na rozhodování o životním prostředí

Druhá část úmluvy se týká účasti veřejnosti na rozhodování. Ta musí být zajištěna v rámci povolovacího řízení pro určité činnosti (zejména průmyslového charakteru) uvedené v příloze I úmluvy. Konečné rozhodnutí o povolení činnosti musí náležitě zohlednit výsledek účasti veřejnosti.

Veřejnost musí být na začátku rozhodovacího procesu informována o následujícím:

 • záležitost, o níž má být rozhodnuto;
 • povaha rozhodnutí;
 • odpovědný orgán;
 • postup, který má být použit, včetně praktických podrobností o konzultačním postupu;
 • postup při posouzení vlivů na životní prostředí (pokud existuje).

Procesní lhůty musí skutečnou účast veřejnosti umožnit.

K vytvoření environmentálních plánů a programů byl vytvořen zjednodušený postup.

Úmluva rovněž vyzývá strany, aby podporovaly účast veřejnosti na přípravě environmentální politiky, ale i norem a právních předpisů, které mohou mít na životní prostředí významný vliv.

Přístup k právní ochraně v záležitostech životního prostředí

Pokud jde o přístup k právní ochraně, musí mít podle vnitrostátních právních předpisů za určitých okolností všechny osoby, které se domnívají, že jejich právo na přístup k informacím bylo poškozeno (žádost o informaci opomenuta, nesprávně odmítnuta, nedostatečně zodpovězena), přístup k přezkumnému řízení.

Rovněž je zajištěn přístup k právní ochraně, pokud byl porušen postup ohledně účasti dle Úmluvy. Přístup k právní ochraně je rovněž povolen při řešení sporů týkajících se jednání nebo opomenutí ze strany soukromých osob a orgánů veřejné moci, které poruší ustanovení vnitrostátních právních předpisů týkajících se životního prostředí.

Provedení Aarhuské úmluvy do platných právních předpisů Společenství

Společenství se zavázalo přijmout nezbytná opatření, aby zajistilo účinné uplatňování této úmluvy. První pilíř úmluvy o přístupu veřejnosti k informacím byl realizován na úrovni Společenství podle směrnice 2003/4/ES o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí. Druhý pilíř, který se zabývá účastí veřejnosti na postupech v oblasti životního prostředí, byl proveden směrnicí 2003/35/ES. Návrh směrnice zveřejněný v říjnu 2003 má za cíl provést třetí pilíř, který zaručuje přístup veřejnosti k právní ochraně v záležitostech životního prostředí. A nakonec nařízení přijaté v roce 2006 má zajistit uplatňování ustanovení a zásad úmluvy orgány a institucemi Společenství.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2005/370/ES

17. 5. 2005

-

Úř. věst. L 124 ze dne 17. 5. 2005

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který se má jménem Evropského společenství zaujmout k výkladu článku 14 Aarhuské úmluvy (KOM(2008) 174 v konečném znění - nebyl zveřejněn v Úředním věstníku).

Rozhodnutí Rady 2006/957/ES ze dne 18. prosince 2006 o přijetí změny Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí jménem Evropského společenství (KOM (2006) 338 v konečném znění - Úř. věst. L 386 ze dne 29.12.2006). Dotyčná změna zvýší účast veřejnosti na rozhodování o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí. Na úrovni Společenství je již tento požadavek splněn některými ustanoveními směrnice 2001/18/ES o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů a nařízením (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech.

Poslední aktualizace: 15.05.2008

Top