Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Posuzování vlivů plánů a programů na životní prostředí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Posuzování vlivů plánů a programů na životní prostředí

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2001/42/ES – směrnice o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí (SEA)

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Usiluje o zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí a o to, aby úvahy o životním prostředí byly zahrnuty do přípravy, přijetí a provádění plánů a programů.
 • Podporuje udržitelný rozvoj tak, aby bylo prováděno posuzování vlivů na životní prostředí u některých plánů a programů, které mohou mít významný vliv na životní prostředí.

KLÍČOVÉ BODY

 • Veřejné plány a programy, na které se vztahuje směrnice o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí (SEA), jsou během přípravy a před přijetím předmětem posuzování vlivů na životní prostředí.
 • Směrnicí se stanoví postup a několik kroků, které musí být dodrženy při posuzování plánu nebo programu, na který se vztahuje. K těmto krokům patří:
  • stanovení oblasti působnosti,
  • příprava zprávy o vlivech na životní prostředí,
  • veřejná konzultace a účast,
  • rozhodování a
  • monitorování.
 • V rámci směrnice se též požaduje, aby plány a programy, které se vztahují na využití menších oblastí na místní úrovni a menší změny plánů a programů, jakož i plány a programy odlišné od plánů a programů uvedených v čl. 3 odst. 2, které však stanoví rámec pro budoucí schvalování záměrů, byly předmětem kontrolního postupu. Prostor pro vlastní rozhodování zemí EU při kontrolách některých plánů a programů je vymezen kritérii závažnosti, která jsou stanovena v příloze II, a celkovým cílem směrnice, jímž je zajistit vysokou míru ochrany životního prostředí.
 • Specifický soubor pravidel se týká raných stadií rozhodování při vývoji plánů a programů, tj. při:
  • přípravě zprávy o možných významných vlivech na životní prostředí,
  • informování a konzultaci veřejnosti a orgánů pro ochranu životního prostředí,
  • provádění přeshraničních konzultací s případně dotčenými zeměmi EU,
  • určování opatření pro řešení a monitorování významných vlivů na životní prostředí.
 • Tato směrnice se vztahuje na následující veřejné plány a programy (a také jejich změny), které vypracoval nebo přijal příslušný orgán a které jsou předmětem právních a správních předpisů:
  • plány a programy, které jsou vypracovány pro konkrétní odvětví (zemědělství, lesnictví, rybolov, energetika, průmysl, doprava, nakládání s odpadem, vodní hospodářství, telekomunikace, cestovní ruch, územní plánování a využívání půdy) a které stanoví rámec pro budoucí schvalování záměrů podle směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA),
  • plány a programy, pro které se vyžaduje posouzení podle článků 6 a 7 „směrnice“ o ochraně přírodních stanovišť,
  • plány a programy, které stanoví rámec pro budoucí schvalování záměrů jiných než záměrů podle směrnice EIA (bez omezení na odvětví uvedená výše) a které země EU označily jako plány a programy, které mohou mít významný vliv na životní prostředí. Země EU to mohou určit na základě zkoumání jednotlivých případů, specifikací typů plánů a programů nebo spojením obou přístupů.
 • Menší změny plánů a programů a plány a programy pro menší oblasti na místní úrovni, pouze tehdy, mohou-li mít významný vliv na životní prostředí („kontroly“).
 • Směrnice se nevztahuje na plány a programy určené výhradně pro účely národní obrany nebo civilní ochrany a finanční nebo rozpočtové plány a programy.
 • Zpráva o vlivech na životní prostředí musí obsahovat následující informace:
  • obsah plánu nebo programu a jeho hlavní cíle a vztah k jiným příslušným plánům a programům,
  • aktuální stav životního prostředí a jeho pravděpodobný vývoj, pokud plán nebo program není prováděn,
  • charakteristiky životního prostředí oblastí, které by mohly být významně zasaženy plánem nebo programem,
  • veškeré stávající problémy životního prostředí související s plánem nebo programem, zejména ty, které se týkají sítě Natura 2000,
  • cíle ochrany životního prostředí stanovené na vnitrostátní, unijní nebo mezinárodní úrovni, které souvisejí s příslušným plánem nebo programem,
  • možné významné vlivy provádění plánu nebo programu na životní prostředí,
  • plánovaná opatření pro prevenci, snížení a vyrovnání všech významných negativních vlivů na životní prostředí,
  • shrnutí důvodů pro výběr jiných alternativ,
  • popis toho, jak bylo posuzování provedeno,
  • plánovaná opatření týkající se monitorování,
  • netechnické shrnutí výše uvedených údajů.
 • Návrh plánu nebo programu a zprávy o vlivech na životní prostředí musí být zpřístupněn orgánům odpovědným za otázky ochrany životního prostředí a veřejnosti. Orgány a veřejnost musí mít příležitost vyjádřit své názory na návrh plánu nebo programu v raném stadiu a v přiměřených lhůtách před jeho přijetím nebo postoupením do legislativního procesu.
 • Země EU odpovědná za přípravu plánu nebo programu musí zaslat kopii návrhu plánu nebo programu společně s kopií zprávy o vlivech na životní prostředí dalším zemím EU:
  • domnívá-li se, že plán nebo program může mít vliv na životní prostředí těchto zemí EU,
  • na žádost těchto zemí EU.
 • Jiné země EU mohou zahájit konzultace o přeshraničních vlivech plánu nebo programu s odpovědnou zemí EU, jakož i o opatřeních, která by měla takové vlivy snížit nebo odstranit.
 • Zprávu o vlivech na životní prostředí, stanoviska příslušných orgánů a veřejnosti a výsledky veškerých přeshraničních konzultací musí příslušný orgán vzít v úvahu během přípravy plánu nebo programu a před jeho přijetím.
 • Když je plán nebo program přijat, musí odpovědná země EU informovat všechny konzultované dotčené strany a musí jim poskytnout:
  • přijatý plán nebo program,
  • prohlášení shrnující, jak byly zahrnuty úvahy o životním prostředí, a zprávu o vlivu na životní prostředí,
  • stanoviska a výsledky konzultací,
  • důvody pro výběr přijatého plánu nebo programu,
  • přijatá opatření týkající se monitorování.
 • Země EU mohou stanovit koordinované nebo společné postupy, aby se vyvarovaly dvojího posuzování vlivu na životní prostředí v souvislosti s plány a programy, u nichž povinnost provést posouzení vyplývá současně z této směrnice i z jiných právních předpisů EU.
 • Posouzení vlivu na životní prostředí prováděné podle směrnice SEA však nevylučuje povinnost provést posouzení, které se požaduje v rámci směrnice EIA, ani povinnost plnit jakékoli jiné právní požadavky EU.
 • Do 21. července 2006 a následně každých sedm let bude Evropská komise předkládat Evropskému parlamentu a Radě zprávy o uplatňování směrnice.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Je v platnosti ode dne 21. července 2001. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 21. července 2004.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí (Úř. věst. L 197, 21.7.2001, s. 30–37)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7–50)

Následné změny směrnice 92/43/EHS byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (Úř. věst. L 26, 28.1.2012, s. 1–21)

Viz konsolidované znění.

Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o uplatňování a účinnosti směrnice o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí (směrnice 2001/42/ES) (KOM(2009) 469 v konečném znění, 14.9.2009)

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu podle čl. 12 odst. 3 směrnice 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí (COM(2017) 234 final, 15.5.2017)

Poslední aktualizace 15.09.2017

Top