Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rekuperace benzinových par při skladování

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rekuperace benzinových par při skladování

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 994/63/ES – omezování emisí těkavých organických sloučenin (VOC) vznikajících při skladování benzinu a při jeho distribuci od terminálů k čerpacím stanicím

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Jejím cílem je snížit emise těkavých organických sloučenin vznikajících při vypařování benzinu při jeho skladování a v jeho distribučním řetězci.

KLÍČOVÉ BODY

 • Tato směrnice se vztahuje na činnosti, zařízení, vozidla a plavidla používaná pro skladování, plnění a přepravu benzinu z jednoho terminálu do druhého nebo z terminálu do čerpací stanice.
 • Směrnice stanoví harmonizované technické požadavky týkající se projektování a používání:
  • skladovacích zařízení v terminálech,
  • zařízení pro plnění a stáčení mobilních kontejnerů v terminálech,
  • mobilních kontejnerů,
  • zařízení pro plnění do skladovacích zařízení čerpacích stanic.
 • Pro účely provedení těchto požadavků jsou stanovena přechodná období.
 • Země EU mohou zachovat nebo zavést přísnější opatření, než jsou opatření stanovená ve směrnici, na celém svém území nebo v těch zeměpisných oblastech, kde je stanoveno, že tato opatření jsou nezbytná pro ochranu lidského zdraví a životního prostředí.
 • Směrnice stanoví postup pro přizpůsobení příloh technickému pokroku.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Tato směrnice se používá od 20. ledna 1995. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 31. prosince 1995.

KONTEXT

Více informací najdete zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES ze dne 20. prosince 1994 o omezování emisí těkavých organických sloučenin (VOC) vznikajících při skladování benzinu a při jeho distribuci od terminálů k čerpacím stanicím (Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 24–33)

Postupné změny směrnice 94/63/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/126/ES ze dne 21. října 2009 o etapě II rekuperace benzinových par při čerpání pohonných hmot do motorových vozidel na čerpacích stanicích (Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 36–39)

Viz konsolidované znění

Poslední aktualizace 13.02.2017

Top