Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Boj proti znečištění vod dusičnany ze zemědělských zdrojů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Boj proti znečištění vod dusičnany ze zemědělských zdrojů

Čistá voda je životně důležitá pro lidské zdraví a pro přírodní ekosystémy, a proto zajištění kvalitní vody je jedním z nejdůležitějších prvků politiky životního prostředí Evropské unie (EU). Směrnice o dusičnanech z roku 1991 je jedním z prvních počinů právních předpisů EU proti znečištění.

AKT

Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Jejím cílem je snížit znečištění vody dusičnany používanými pro zemědělské účely a předcházet dalšímu znečištění. Velmi úzce souvisí s dalšími politikami EU, které se zaměřují na kvalitu ovzduší a vody, změnu klimatu a na zemědělství.

KLÍČOVÉ BODY

Země EU musí:

  • vymezit jako ohrožené oblasti všechny oblasti, které jsou odvodňovány do vod, jež jsou nebo by mohly být ohroženy vysokými hladinami dusičnanů a eutrofizací. Toto vymezení se přezkoumává a případně upravuje nejméně každé 4 roky, aby bylo možné vzít v potaz všechny nastalé změny,
  • vypracovat závazné akční programy pro tyto oblasti při zohlednění dostupných vědeckých a technických údajů a celkových podmínek životního prostředí,
  • monitorovat účinnost akčních programů,
  • testovat koncentraci dusičnanů ve sladkých podzemních a povrchových vodách na vzorkovacích místech, a to nejméně jednou za měsíc a častěji při záplavách,
  • provádět komplexní monitorovací program a každé 4 roky předkládat komplexní zprávu o provádění směrnice. Zpráva má zahrnovat informace o oblastech ohrožených dusičnany, výsledky monitorování vod a souhrn relevantních aspektů zásad správné zemědělské praxe a akčních programů,
  • vytvořit zásady správné zemědělské praxe, které zemědělci budou dobrovolně dodržovat. Stanoví různé osvědčené postupy, například kdy je nevhodné pro používání hnojiv,
  • v případě potřeby poskytovat školení a informace zemědělcům.

Na základě obdržených vnitrostátních informací připravuje Evropská komise každé 4 roky zprávu.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Od 19. prosince 1991.

KONTEXT

Dusík je velmi důležitá živina, která podporuje růst rostlin a plodin. Nicméně vysoké koncentrace jsou škodlivé pro lidi i přírodu a zemědělské používání dusičnanů v organických a chemických hnojivech může být významným zdrojem znečištění vod. Zemědělství je zodpovědné za více než 50 % dusičnanů celkem vypouštěných do povrchových vod.

Další informace:

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 91/676/EHS

19. 12. 1991

19. 12. 1993

Úř. věst. L 375, 31. 12. 1991, s. 1-8

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1882/2003

20. 11. 2003

-

Úř. věst. L 284, 31. 10. 2003, s. 1-53

Nařízení (ES) č. 1137/2008

11. 12. 2008

-

Úř. věst. L 311, 21. 11. 2008, s. 1-54

Postupné změny a opravy směrnice 91/676/EHS byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Radě a Evropskému Parlamentu o provádění směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů na základě zpráv členských států za období 2008-2011 (COM(2013) 683 final ze dne 4.10.2013)

Poslední aktualizace 08.09.2015

Top