Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Čištění městských odpadních vod

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Čištění městských odpadních vod

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 91/271/EHS – čištění městských odpadních vod

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Tato směrnice má chránit životní prostředí v Evropské unii (EU) před nepříznivými účinky (jako je eutrofizace*) městských odpadních vod.
 • Stanoví celounijní pravidla pro odvádění, čištění a vypouštění městských odpadních vod. Tento právní předpis se vztahuje také na odpadní vody, které vznikají v odvětvích, jako je potravinářský průmysl (například při zpracovávání potravin a pivovarnictví).

KLÍČOVÉ BODY

 • Země EU musí:
  • odvádět a čistit odpadní vody v městských sídlech s nejméně 2 000 obyvateli a používat sekundární čištění* shromážděných odpadních vod,
  • používat modernější techniky čištění v městských sídlech s více než 10 000 obyvateli umístěných v určených citlivých oblastech*,
  • zajistit řádnou údržbu čistíren odpadních vod, aby byla zaručena jejich dostatečná účinnost za všech běžných klimatických podmínek,
  • přijmout opatření s cílem omezit znečištění recipientu v důsledku záplavy při bouřkách v extrémních situacích, jako jsou mimořádně silné dešťové srážky,
  • monitorovat účinnost čistíren odpadních vod a recipientu,
  • monitorovat zneškodňování a opětovné využívání kalů.
 • Kromě nastínění metod pro monitorování a vyhodnocování výsledků příloha I uvádí obecné požadavky pro:
  • stokové soustavy,
  • vypouštění z čistíren městských odpadních vod včetně příslušných mezních emisních hodnot,
  • průmyslové odpadní vody vypouštěné do městských stokových soustav.
 • Příloha II popisuje kritéria pro identifikaci citlivých a méně citlivých oblastí.
 • Poslední dostupná zpráva Evropské komise o stavu provádění a prováděcích programech zveřejněná v roce 2016 konstatuje, že tato směrnice hraje významnou roli při zlepšování kvality vod v EU. Stále však jsou v provádění značné nedostatky, zejména pokud jde o odpovídající úroveň úpravy. Dosavadní investice a investice plánované zeměmi EU jsou značné, ale jsou nezbytné k odstranění zmíněných nedostatků a také zajištění dodržování předpisů. Mimoto je patrné, že odvětví městských odpadních vod značně přispívá k hospodářskému růstu a vytváření nových pracovních míst.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Od 29. května 1991 s několika různými lhůtami pro různé požadavky. V roce 1998 Komise přijala směrnici 98/15/ES s cílem objasnit některá pravidla kvůli různým interpretacím v zemích EU. Tato směrnice vstoupila v platnost dne 27. března 1998. Další lhůty se vztahují na země, které vstoupily do EU po roce 2004. Tyto lhůty jsou uvedeny v přístupových smlouvách s každou dotčenou zemí.

KONTEXT

Další informace najdete zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Eutrofizace: obohacování vod živinami, zejména dusíkatými látkami nebo fosforem, které narušují rovnováhu mezi organismy přítomnými ve vodách a jakost těchto vod.

Sekundární čištění: čištění odpadních vod postupem obvykle zahrnujícím biologické čištění (pomocí aerobních bakterií, enzymů atd.) s dosazováním nebo jiný postup, který vyhovuje požadavkům uvedeným v příloze I.

Citlivé oblasti: vodní útvary, kterým hrozí eutrofizace, pitné povrchové vody s obsahem více než 50 mg/l dusičnanů a oblasti, kde je nutné další čištění pro vyhovění právním předpisům EU například o vodě, vodě ke koupání, vodě pro chov měkkýšů a ochraně přírodních stanovišť a ptáků

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod (Úř. věst. L 135, 30.5.1991, s. 40–52)

Postupné změny směrnice 91/271/EHS byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/431/EU ze dne 26. června 2014 o formulářích pro předávání informací o státních programech provádění směrnice Rady 91/271/EHS (Úř. věst. L 197, 4.7.2014, s. 77–86)

Zpráva Komise – Provádění směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod ve znění směrnice Komise 98/15/ES ze dne 27. února 1998 – Souhrn opatření prováděných členskými státy a posouzení informací přijatých podle článků 17 a 13 směrnice (KOM(98) 775 vkonečném znění, 15.1.1999)

Zpráva Komise – Provádění směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod ve znění směrnice Komise 98/15/ES ze dne 27. února 1998 (KOM(2001) 685 v konečném znění, 21.11.2001)

Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Provádění směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod ve znění směrnice Komise 98/15/ES ze dne 27. února 1998 (KOM(2004) 248v konečném znění, 23.4.2004)

Pracovní dokument útvarů Komise – Průvodní dokument ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – „Směrem k udržitelnému vodnímu hospodářství v Evropské unii“ – První fáze provádění rámcové směrnice o vodě 2000/60/ES (KOM(2007) 128 v konečném znění) (SEK(2007) 363) (SEK(2007) 362 v konečném znění, 22.3.2007)

Pracovní dokument útvarů Komise – 5. souhrn Komise o provádění směrnice o čištění městských odpadních vod (SEK(2009) 1114 v konečném znění, 3.8.2009)

Pracovní dokument útvarů Komise – 6. souhrn Komise o provádění směrnice o čištění městských odpadních vod (SEK(2011) 1561 v konečném znění, 7.12.2011)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Sedmá zpráva o provádění směrnice o čištění městských odpadních vod (91/271/EHS) (COM(2013) 574 final, 7.8.2013)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výoru a Výboru regionů – Osmá zpráva o stavu provádění a o programech provádění (podle článku 17) směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod (COM(2016) 105 final, 4.3.2016)

Poslední aktualizace 13.02.2017

Top