Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fyzická ochrana jaderných materiálů a jaderných zařízení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fyzická ochrana jaderných materiálů a jaderných zařízení

Úmluva o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení se snaží nastolit a udržet celosvětovou účinnou fyzickou ochranu jaderných materiálů a zařízení. Jejím cílem je též usnadnění spolupráce jednotlivých států úmluvy.

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

  • Schvaluje přistoupení Evropského společenství pro atomovou energii k Úmluvě o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení.
  • Úmluva se snaží:
    • chránit jaderný materiál a zařízení,
    • stanovit tresty za porušení pravidel v této oblasti,
    • podporuje spolupráci signatářských států.

KLÍČOVÉ BODY

Nová Úmluva o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení má zaručit celosvětovou účinnou fyzickou ochranu jaderných zařízení a jaderných materiálů využívaných pro mírové účely při jejich používání, skladování a přepravě a předcházet trestným činům v souvislosti s těmito materiály a zařízeními a bojovat proti nim. Je založena na Úmluvě o fyzické ochraně jaderných materiálů (CPPNM). Všechny země EU jsou stranami úmluvy.

Každý smluvní stát musí provádět opatření k zajištění účinné ochrany jaderných materiálů v jeho jurisdikci před zcizením nebo zmizení a k prevenci sabotáží jaderných zařízení, která se nacházejí na jejich území. Smlouva o Euratomu tuto otázku pojednává šířeji, protože stanoví, že země EU musí předcházet každému zneužití jaderného materiálu za jinými účely, než pro které je určen.

Při provádění úmluvy musí smluvní státy dodržovat soubor základních zásad, zejména zásady odpovědnosti státu a držitelů povolení, kultury bezpečnosti, zabezpečení kvality a důvěrnosti.

Smluvní státy, musí zajistit, aby jaderné materiály, které dovážejí, vyvážejí nebo jim povolují tranzit přes své území, byly chráněny na stanovených úrovních bezpečnosti.

Smluvní státy musí určit příslušný orgán pověřený prováděním úmluvy a kontaktní místo, o kterém musí informovat signatářské země přímo nebo prostřednictvím Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Také musí spolupracovat v případě zcizení, sabotáže nebo rizika zcizení nebo sabotáže. Tato spolupráce musí mít zejména formu výměny informací při dodržení zásady důvěrnosti při předávání informací třetím stranám.

Každý smluvní stát stanoví pro níže uvedené trestné činy odpovídající tresty s ohledem na závažnost jejich povahy. Zejména se jedná o úmyslné spáchání činu bez zákonného oprávnění, který je či může být příčinou smrti nebo těžké újmy na zdraví, krádeže či loupeže jaderných materiálů, sabotáže jaderného zařízení, pohrůžky použití jaderných materiálů s cílem způsobit smrt nebo těžkou újmu na zdraví jakékoli osobě nebo značné škody na majetku, pokusu o spáchání jakéhokoli takového trestného činu, účasti na něm nebo přípravě na něj.

Každý smluvní stát učiní případně nezbytná opatření k založení své jurisdikce, pokud jde o výše uvedené trestné činy, pokud byly spáchány na území tohoto státu nebo na palubě lodi či letadla v něm registrovaného nebo je-li údajný pachatel státním příslušníkem tohoto státu. Tyto trestné činy mimo to podléhají vydání a jsou zahrnuty do každé smlouvy o vydávání, jež existuje mezi smluvními státy. Smluvní státy si navzájem poskytnou v co největší míře pomoc v souvislosti s trestním řízením, zahájeným pro tyto trestné činy. Politické motivy trestného činu nemohou být důvodem pro odmítnutí vydání nebo vzájemné právní pomoci.

Úmluva o fyzické ochraně jaderných materiálů (CPPNM) byla přijata v roce 1979 a vstoupila v platnost v roce 1987. V roce 2005 byla pozměněna na konferenci svolané za tím účelem. Konference za účelem revize pozměněné úmluvy musí být uspořádána 5 let po vstupu pozměněné úmluvy v platnost v roce 2005.

ODKDY SE ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost dne 10. července 2007.

KONTEXT

Úmluva o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a její novela

AKT

Rozhodnutí Rady 2007/513/Euratom ze dne 10. července 2007, kterým se schvaluje přistoupení Evropského společenství pro atomovou energii k pozměněné Úmluvě o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení - Prohlášení Evropského společenství pro atomovou energii podle čl. 18 odst. 4 a čl. 17 odst. 3 Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení (Úř. věst. L 190, 21.7.2007, s. 12–14)

Poslední aktualizace 13.12.2015

Top