Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spolupráce s třetími zeměmi v oblasti jaderné bezpečnosti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Spolupráce s třetími zeměmi v oblasti jaderné bezpečnosti

Evropská unie (EU) poskytuje finanční pomoc třetím zemím, aby v nich zaručila jadernou bezpečnost. Tento finanční program pokrývá období 2007–2013.

AKT

Nařízení Rady (Euratom) č. 300/2007 ze dne 19. února 2007, kterým se zřizuje nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti

PŘEHLED

Toto nařízení stanovuje rámec pro financování opatření určených k zajištění vysoké úrovně jaderné bezpečnosti a radiační ochrany a k provádění účinného a účelného dozoru nad jadernými materiály ve třetích zemích. Tento finanční rámec se použije ode dne 1. ledna 2007 do dne 31. prosince 2013 a částka přidělená pro toto období činí 524 milionů EUR.

Nařízení umožňuje poskytovat finanční pomoc opatřením na posílení jaderné bezpečnosti, zejména v oblasti regulačního rámce nebo řízení bezpečnosti jaderných zařízení (projektování, provozování, údržba, vyřazování z provozu), opatřením na bezpečnou přepravu vyhořelého jaderného paliva a radioaktivního odpadu, bezpečné nakládání s nimi a jejich bezpečné ukládání, sanaci bývalých jaderných areálů, ochranu proti ionizujícímu záření z radioaktivních materiálů, prevenci nehod a reakce v případě nehody a na podporu mezinárodní spolupráce.

Financování může mimo jiné probíhat formou projektů nebo programů, grantů na financování opatření, příspěvků do záručních fondů, příspěvků do vnitrostátních nebo mezinárodních fondů či formou lidských a materiálních zdrojů. Přijatá opatření mohou být buď plně financovaná z fondů Společenství, nebo spolufinancovaná s jedním nebo více partnery.

Pomoc Společenství je prováděna na základě víceletých strategických dokumentů a orientačních programů přijatých Komisí. Víceleté strategické dokumenty, pro jednu nebo více zemí, tvoří obecný základ pro provádění pomoci a jsou zřizovány na období až sedmi let. Obsahují víceleté orientační programy, které stanoví vybrané prioritní oblasti pro financování Společenstvím, konkrétní cíle a očekávané výsledky a orientační finanční příděly. Na základě těchto dokumentů Komise přijímá akční programy, obvykle sestavované jednou ročně, které uvádějí konkrétní podrobnosti o provádění pomoci podle tohoto nařízení.

Některá opatření mohou být přijata, přestože nejsou stanovena v akčním programu: jedná se o zvláštní opatření přijímaná Komisí v případě neočekávaných a naléhavých potřeb nebo okolností, a o podpůrná opatření, například výdaje na správní nebo technickou pomoc.

Pomoc může být mimo jiné přidělena partnerským zemím nebo regionům, decentralizovaným subjektům v partnerských zemích, veřejným a polostátním orgánům, soukromým podnikům, nestátním subjektům, jako jsou nevládní organizace nebo sdružení obchodníků, fyzickým osobám, Společnému výzkumnému středisku Společenství a agenturám EU, mezinárodním organizacím nebo finančním institucím.

Účast na zadávání zakázek nebo poskytování grantů financovaných podle tohoto nařízení je otevřena všem fyzickým osobám, které jsou státními příslušníky některého členského státu Evropské unie, země, jež je nebo byla určena za příjemce pomoci v rámci akčního programu podle tohoto nařízení, země, jež využívá nástroj předvstupní pomoci nebo evropský nástroj sousedství a partnerství, nebo státu Evropského hospodářského prostoru, a všem právnickým osobám, které jsou v některé z uvedených zemí usazeny. Účast je povolena i fyzickým osobám, které jsou státními příslušníky jiných zemí než zemí uvedených v odstavci výše, a všem právnickým osobám usazeným v těchto zemích, pokud byl sjednán přístup k jejich vnější pomoci na základě vzájemnosti.

Opatření financovaná podle tohoto nařízení podléhají finančnímu nařízení EU a pravidlům o ochraně finančních zájmů EU.

Komise pravidelně hodnotí výsledky politik a programů a účinnost plánování a předkládá Evropskému parlamentu a Radě výroční zprávu o provádění pomoci podle tohoto nařízení.

Toto nařízení vychází z nařízení Rady (ES, Euratom) č. 99/2000 o programu TACIS, z rozhodnutí Rady 98/381/ES, Euratom, a z rozhodnutí Rady 2001/824/ES, Euratom. Tento finanční nástroj doplňuje další nástroje pomoci třetím zemím.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost – Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení Rady (Euratom) č. 300/2007

1. 1. 2007 – 31. 12. 2013

Úř. věst. L 81 ze dne 22. 3. 2007

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise ze dne 8. srpna 2007, kterým se schvaluje strategie pro jadernou bezpečnost na období 2007–2013 pro programy Společenství pro spolupráci a orientační program na období 2007–2009 (K(2007) 3758)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1717/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o zřízení nástroje stability (Úř. věst. L 327 ze dne 24.11.2006) Nástroj stability byl vytvořen pro poskytování finanční podpory na období 2007–2013 k zajištění stabilních podmínek rozvoje lidstva a hospodářského rozvoje a prosazování lidských práv, demokracie a základních svobod v rámci politiky EU v oblasti zahraničních vztahů.

Rozhodnutí Komise 2005/510/Euratom ze dne 14. června 2005 o přistoupení Evropského společenství pro atomovou energii ke „Společné úmluvě o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady“ (Úř. věst. L 185 ze dne 16.7.2005)

Rozhodnutí Komise 1999/819/Euratom ze dne 16. listopadu 1999 o přistoupení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) k Úmluvě o jaderné bezpečnosti z roku 1994 (Úř. věst. L 318 ze dne 11.12.1999)

Kryt reaktoru v Černobylu

Zpráva Komise ze dne 19. prosince 2007: Čtvrtá zpráva o pokroku při realizaci prostředků z Fondu pro kryt reaktoru v Černobylu – Září 2007 (KOM(2007) 825 v konečném znění – Úř. věst. C 106 ze dne 26.4.2008) V květnu 1997 země skupiny G7 (nyní G8), Evropské společenství a Ukrajina uzavřely dohodu o programu, který byl označen jako Plán na rekonstrukci krytu černobylského reaktoru (Shelter Implementation Plan – SIP). Deset let po zahájení tohoto programu byla většina prací na krytu, které měly přispět k tomu, aby se z hlediska životního prostředí zabezpečil a stabilizoval, řádně provedena, což umožňuje zahájit výstavbu nového bezpečného ochranného pláště. Audity řízení SIP a environmentální audity provedené v roce 2007 potvrdily přiměřenost dosavadního řízení i opatření přijatá v odborné rovině a v oblasti zdraví a životního prostředí. Nicméně audit řízení opět poukázal na potřebu zvýšit počet kvalifikovaných pracovníků. Do 30. června 2007 bylo na grantové dohody uzavřené mezi Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD) a ukrajinskými příjemci přiděleno 457 milionů EUR. V červenci 2007 bylo schváleno navýšení této částky na 490 milionů EUR. Celkové náklady na SIP po zohlednění nákladů projektů, které již byly dokončeny nebo které v současné době probíhají, a současných nákladů NSC, navýšených o eskalaci cen, byly stanoveny na 1 390 milionů USD. Harmonogram SIP v současné době počítá s dokončením koncem roku 2011.

Zpráva Komise ze dne 14. července 2004: Třetí zpráva o pokroku při provádění Fondu pro kryt reaktoru v Černobylu – Prosinec 2003 – vyhotovená v souladu s článkem 3 rozhodnutí Rady 98/381/ES o příspěvku Společenství Evropské bance pro obnovu a rozvoj ve prospěch Fondu pro kryt reaktoru v Černobylu (KOM(2004) 841 v konečném znění)

Zpráva Komise ze dne 29. května 2001: Druhá zpráva o pokroku při provádění Fondu pro kryt reaktoru v Černobylu – Únor 2001. Vyhotovená v souladu s článkem 3 rozhodnutí Rady 98/381/ES o příspěvku Společenství Evropské bance pro obnovu a rozvoj ve prospěch Fondu pro kryt reaktoru v Černobylu (KOM(2001) 251 v konečném znění)

Sdělení Komise Radě ze dne 12. října 1999 týkající se první výroční zprávy o pokroku při provádění Fondu pro kryt reaktoru v Černobylu (Chernobyl Shelter Fund) vyhotovené v souladu s rozhodnutím Rady 98/381/ES o příspěvku Společenství Evropské bance pro obnovu a rozvoj ve prospěch Fondu pro kryt reaktoru v Černobylu (KOM(1999) 470 v konečném znění)

See also

  • Další informace naleznete na internetové stránce Evropské komise věnované jaderné bezpečnosti (EN) (FR).

Poslední aktualizace: 15.05.2008

Top