Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pracovní plán pro obnovitelné zdroje energie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Pracovní plán pro obnovitelné zdroje energie

Pracovní plán pro obnovitelné zdroje energie hodnotí podíl obnovitelných zdrojů energie ve skladbě zdrojů energie a pokrok v této oblasti. Obsahuje i cíl do roku 2020 vyrábět 20 % celkové spotřeby energie EU z obnovitelných zdrojů energie, ale i opatření na podporu obnovitelných zdrojů energie v odvětví elektrické energie, biopaliv, vytápění a chlazení.

AKT

Sdělení Komise ze dne 10. ledna 2007: „Pracovní plán pro obnovitelné zdroje energie – Obnovitelné zdroje energie v 21. století: cesta k udržitelnější budoucnosti“ (KOM(2006) 848 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Pracovní plán stanoví dlouhodobou strategii Komise pro obnovitelné zdroje energie v Evropské unii (EU). Cílem této strategie je umožnit Evropské unii splnit dva cíle: zvýšení bezpečnosti dodávek energie a snižování emisí skleníkových plynů.

Vyhodnocení podílu obnovitelných zdrojů energie ve skladbě zdrojů energie a pokrok za posledních 10 let ukazuje, že by obnovitelné zdroje mohly být využity více a lépe.

Komise v pracovním plánu navrhuje stanovení závazného cíle 20 % podílu obnovitelných zdrojů energie na spotřebě energie v EU do roku 2020 a povinného minimálního cíle 10 % podílu pro biopaliva. Rovněž navrhuje vytvoření nového právního rámce s cílem zvýšit podporu a využití obnovitelných zdrojů energie.

Současný podíl obnovitelných zdrojů energie

V roce 2005 bylo rozdělení obnovitelných zdrojů energie vyrobených v EU podle zdroje následující: 66,1 % z biomasy, 22,2 % z vodních elektráren, 5,5 % z větrné energie, 5,5 % z geotermální energie a 0,7 % ze solární energie (tepelné i z fotovoltaických článků).

V roce 1997 si EU stanovila cíl do roku 2010 vyrábět 12 % hrubé domácí spotřeby energie z obnovitelných zdrojů. Navzdory značnému pokroku, jehož bylo dosaženo, je Komise toho názoru, že tento cíl nebude splněn.

Obtíže při plnění tohoto cíle lze částečně vysvětlit:

  • vysokými náklady na obnovitelné zdroje energie vzhledem k požadovaným investicím a skutečnosti, že nebyly vzaty v úvahu externality („externí“ náklady na různé zdroje energie, zejména jejich dlouhodobý dopad na zdraví a životní prostředí), což fosilním palivům poskytuje umělou výhodu;
  • administrativními problémy plynoucími z instalačních postupů a z decentralizované povahy většiny obnovitelných zdrojů energie;
  • neprůhlednými nebo diskriminujícími pravidly, jimiž se řídí přístup k síti;
  • nedostatečnými informacemi pro dodavatele, zákazníky a instalační společnosti;
  • skutečností, že 12 % cíl je vyjádřen jako procentuální část primární energie, což znevýhodnilo větrnou energii (odvětví, které zaznamenalo v daném období výrazný nárůst).

Kromě toho byl pokrok dosažený členskými státy nerovnoměrný a vysoce nevyrovnaný. Absence právně závazného cíle a mezery v právním rámci Společenství o obnovitelných zdrojích energie znamenaly, že ke skutečnému pokroku došlo pouze v několika členských státech, jejichž odhodlání převážilo jejich měnící se politické priority.

V souladu se směrnicí 2001/77/ES přijaly všechny členské státy národní cíle ohledně podílu spotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Pokud všechny členské státy splní své národní cíle, bude se do roku 2010 vyrábět 21 % celkové spotřeby elektrické energie v EU z obnovitelných zdrojů. Ačkoli jsou některé členské státy na dobré cestě ke splnění svého cíle, zdá se, že se většina zemí zpozdila a EU se do roku 2010 podaří vyrábět pouze 19 % své elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Je proto nutné další úsilí. V roce 2005 bylo rozdělení obnovitelných zdrojů energie pro výrobu elektřiny v EU následující: 66,1 % z vodních elektráren, 16,3 % z větrné energie, 15,8 % z biomasy, 1,2 % z geotermální energie a 0,3 % ze solární energie (tepelné a z fotovoltaických článků).

Pokud se neposílí stávající politika, cíl 5,75 % pro podíl biopaliv na celkové spotřebě paliv do roku 2010 stanovený na základě směrnice 2003/30/ES, pravděpodobně také nebude splněn. Pouze dva členské státy splnily přechodný 2 % cíl na podíl biopaliv do roku 2005. V roce 2005 tvořila bionafta 81,5 % z celkové produkce biopaliv v EU, zatímco bioetanol činil 18,5 %.

Komise je toho názoru, že v odvětví vytápění a chlazení, což představuje přibližně 50 % konečné spotřeby energie, není dostatečně využit potenciál obnovitelných zdrojů energie, což v roce 2005 znamenalo méně než 10 % podíl energie na vytápění nebo chlazení. EU zatím nepřijala žádné právní předpisy s přímým cílem podpořit vytápění nebo chlazení z obnovitelných zdrojů.

Podíl obnovitelné energie používané v tomto odvětví vzrůstá jen pomalu. Biomasa je hlavním obnovitelným zdrojem energie používané k vytápění. Míra, do jaké byly vyvinuty jiné zdroje energie, se značně liší podle typu zdroje a dané země (mimo jiné např. geotermální teplo ve Švédsku a Maďarsku a solární tepelná energie v Německu a Řecku).

Cíle do budoucna

Pracovní plán stanovuje celkový povinný cíl 20 % podílu energie z obnovitelných zdrojů, který má figurovat v hrubé domácí spotřebě do roku 2020. Stanovením cílů na evropské úrovni bude možné zajistit, aby národní politiky zůstaly v této otázce relativně stabilní.

Komise chce stanovit minimální cíl 10 % podílu biopaliv do roku 2020. Tento cíl bude doprovázen změnou směrnice 98/70/ES o jakosti pohonných hmot tak, aby zahrnoval podíl biopaliv.

Pracovní plán předpokládá, že každý členský stát přijme závazné cíle a akční plány v souladu se svými možnostmi. Tyto akční plány musí obsahovat konkrétní opatření a cíle pro následující tři odvětví: pro elektrickou energii, biopaliva a vytápění a chlazení. Tento flexibilní přístup ponechává členským státům dostatek manévrovacího prostoru. V roce 2007 budou navrženy vhodné právní předpisy.

Politiky a opatření

Komise navrhne opatření ke zlepšení vnitřního trhu a k odstranění překážek pro rozvoj obnovitelné energie v odvětví elektrické energie a vytápění a chlazení, například snížením administrativní zátěže, zlepšením transparentnosti a poskytování informací a přizpůsobením a zvýšením počtu instalací a propojovacích systémů.

Komise rovněž navrhne opatření na podporu, povzbuzení a prosazení obnovitelných zdrojů energie, včetně systému pobídek a podpor pro biopaliva a využívání veřejných zakázek, a to zejména v odvětví dopravy.

Komise bude nadále úzce spolupracovat se subjekty zapojenými do odvětví obnovitelných zdrojů energie (orgány spravující rozvodné sítě, evropské regulátory trhu s elektřinou a odvětví obnovitelných zdrojů energie), aby byla umožněna lepší integrace obnovitelných zdrojů energie do rozvodné sítě.

Komise bude podporovat optimální využívání stávajících finančních nástrojů, jako jsou strukturální fondy a Fond soudržnosti, ale i nástrojů, které se zaměřují na podporu výzkumu a rozšiřování technologií, jako je například chystaný strategický plán pro energetické technologie, rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj nebo program „Inteligentní energie pro Evropu“.

Komise rovněž zajistí pokračování výměny osvědčených postupů a zahrnutí externích nákladů na fosilní paliva do jejich ceny (zejména pomocí daní z energií).

Členské státy a místní a regionální orgány se vybízejí, aby maximálně využily dostupné nástroje a podporovaly rozvoj obnovitelných zdrojů energie, např. pomocí administrativního zjednodušení a zlepšeného plánování.

Analýza nákladů a přínosů

Obnovitelné zdroje energie produkují zanedbatelné nebo nulové emise skleníkových plynů. Zvyšování podílu obnovitelné energie na celkové výrobě všech dostupných paliv tedy výrazně sníží emise skleníkových plynů v EU. Komise odhaduje, že 20 % cíl umožní snížit emise CO2 o 600 až 900 milionů tun ročně, což přinese úspory 150 až 200 miliard EUR v případě, že cena stoupne na 25 EUR za tunu CO2.

Kromě toho rozvoj alternativních zdrojů energie k fosilním palivům pomůže zajistit bezpečnost dodávek energie v EU a sníží účty za energii v důsledku zvyšování cen fosilních paliv. Pokud tedy EU splní v roce 2020 svůj 20 % cíl, odhaduje se, že počínaje rokem 2020 budou úspory činit více než 250 milionů TOE (tun ropného ekvivalentu) ročně, z čehož by jinak bylo 200 milionů TOE dovezeno.

Kromě toho se rozvojem technologií používaných v odvětví obnovitelných zdrojů energie vytvoří nové obchodní příležitosti, zejména pro vývoz těchto technologií. Rovněž se očekává, že to bude mít pozitivní dopad na zaměstnanost a růst HDP.

Náklady na obnovitelné zdroje energie za posledních 20 let stále klesají, ale pořád jsou vyšší než u konvenčních zdrojů energie. To je především proto, že externí náklady na fosilní paliva nejsou internalizovány. Průměrné dodatečné náklady na dosažení 20 % cíle se odhadují na 10 až 18 miliard EUR ročně v závislosti na cenách energie a usilovnosti výzkumu.

Kontext

Tento pracovní plán je nedílnou součástí přezkumu evropské energetické politiky, který byl proveden na počátku roku 2007 („energetický balíček“). Reaguje na žádost Evropské rady z března 2006 o další podporu obnovitelných zdrojů energie v dlouhodobém horizontu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise ze dne 26. května 2004 o podílu obnovitelných zdrojů energie v EU. Zpráva Komise v souladu s článkem 3 směrnice 2001/77/ES – vyhodnocení účinku legislativních nástrojů a ostatních politik Společenství na rozvoj příspěvku zdrojů obnovitelné energie v EU a návrhy konkrétních opatření (KOM(2004) 366 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku).

Sdělení Komise ze dne 26. listopadu 1997 o energii pro budoucnost: obnovitelné zdroje energie – Bílá kniha o strategii a akčním plánu (KOM(97) 599 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Zelená kniha Komise ze dne 20. listopadu 1996 o obnovitelných zdrojích energie (KOM(96) 576 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku).

Poslední aktualizace: 09.02.2007

Top