Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Záření – předcházení expozici z uzavřených zdrojů (do roku 2018)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Záření – předcházení expozici z uzavřených zdrojů (do roku 2018)

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2003/122/Euratom – bezpečnostní normy na ochranu před zářením

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Zavádí přísnější pravidla pro uzavřené zdroje záření. Harmonizuje též celounijní přístup.

Uzavřené zdroje záření jsou malá množství radioaktivního materiálu, která jsou:

trvale uzavřená v pouzdru, nebo

vázaná neradioaktivním materiálem

s cílem předejít únikům/kontaminaci.

Využívají se v celé řadě oblastí (např. v medicíně, ve výzkumu a průmyslu).

Směrnice se vztahuje na vysokoaktivní uzavřené zdroje záření (HASS).

KLÍČOVÉ BODY

Zdroje, které byly opuštěny, ztraceny nebo odloženy na nesprávné místo (neboli zdroje přesunuté bez povolení), se nazývají opuštěné.

Opuštěné zdroje mohou představovat zdravotní riziko. Úkolem směrnice je toto riziko snížit.

Žádá země EU o:

objasnění, kdo odpovídá za opětovné převzetí opuštěných zdrojů,

vytvoření systémů k detekci opuštěných zdrojů (např. ve sběrných surovinách),

vedení kampaní za účelem opětovného převzetí opuštěných zdrojů,

školení pracovníků o bezpečnémanipulaci se zdroji.

Pravidla pro držitele zdrojů

Držitelé musí vést záznamy o všech zdrojích, za které nesou odpovědnost. Záznamy musí zahrnovat:

umístění,

podrobnosti o převodu (místa a/nebo odpovědnosti),

identifikační značky.

Musí též:

pravidelně kontrolovatstav zdroje,

provádět zkoušky (např. zkoušky těsnosti) podle mezinárodních norem,

předcházet ztrátě, krádeži a neoprávněnému použití (a pokud k tomu dojde, informovat úřady),

poskytovat pracovníkům školení o ochraně před zářením,

informovat úřady, pokud jsou lidé vystaveni záření.

Země EU musí:

určit příslušný orgán, který bude směrnici provádět,

vypracovat systém předběžného povolování zařízení, které používá vysokoaktivní zdroje,

zajistit, aby držitelé měli zavedena bezpečnostní pravidla a mohli platit za opětovné používání nebo likvidaci,

vytvořit systém sledování převodů,

zajistit, aby byly k dispozici finanční prostředky k opětovnému převzetí opuštěných zdrojů,

spolupracovat s jinými zeměmi EU v případě ztráty, odstranění nebo krádeže – nebo objevení opuštěných zdrojů.

ODKDY SE TATO SMĚRNICE POUŽIJE?

Od 31. prosince 2003.

Byla zrušena směrnicí 2013/59/Euratom, která obsahuje její hlavní ustanovení. Směrnice 2013/59/Euratom nabude účinnosti dne 6. února 2014.

AKT

Směrnice Rady 2003/122/Euratom ze dne 22. prosince 2003 o kontrole vysokoaktivních uzavřených zdrojů záření a opuštěných zdrojů

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2003/122/Euratom

31.12.2003

31.12.2005

Úř. věst. L 346, 31.12.2003, s. 57–64

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Rady 2013/59/Euratom ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom (Úř. věst. L 13, 17.1.2014, s. 1–73)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru: Zkušenosti získané při provádění směrnice 2003/122/Euratom o kontrole vysokoaktivních uzavřených zdrojů záření a opuštěných zdrojů (COM(2015) 158 final, 16.4.2015)

Poslední aktualizace 15.10.2015

Top