Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zásobovací agentura Euratomu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Zásobovací agentura Euratomu

Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom) zasahuje v oblastech spojených s atomovou energií, jako je výzkum, vypracování bezpečnostních standardů a mírové využití jaderné energie. Zřízením této agentury hodlá zajistit řádné a spravedlivé zásobování uživatelů v Evropské unii (EU) rudami, výchozími materiály a zvláštními štěpnými materiály.

AKT

Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom)

Rozhodnutí Rady 2008/114/ES, Euratom, ze dne 12. února 2008, kterým se stanoví stanovy Zásobovací agentury Euratomu (Úř. věst. L 41 ze dne 15.2.2008)

PŘEHLED

Zásobovací agentura Euratomu se zřizuje s ohledem na Smlouvu o založení Euratomu. Ta nabyla účinnosti dne 1. června 1960.

Úkoly

Agentura musí zajišťovat, aby všichni uživatelé v Evropské unii (EU) měli pravidelný a spravedlivý přístup k rudám a jadernému palivu (výchozím materiálům a zvláštním štěpným materiálům) díky společné politice zásobování a v souladu se zásadami hlavy II kapitoly 6 smlouvy.

Ve snaze řádně plnit své úkoly agentura mimo jiné:

  • poskytuje Společenství odborné znalosti, informace a poradenství ohledně všech témat, která se týkají fungování trhu s jadernými materiály a službami;
  • plní funkci dozoru nad trhem tím, že sleduje a identifikuje tržní tendence, které by mohly ovlivnit bezpečnost zásobování Evropské unie jadernými materiály a službami;
  • spolupracuje s poradním výborem.

Agentura odpovídá za řízení nabídky a poptávky po rudě, výchozích materiálech (například přírodním uranu) a zvláštních štěpných materiálech (například obohaceném uranu a plutoniu) v celé EU, proto disponuje:

  • opčním právem na rudy, výchozí materiály a zvláštní štěpné materiály na území členských států;
  • výlučným právem uzavírat smlouvy o dodávkách rud, výchozích materiálů nebo zvláštních štěpných materiálů pocházejících z členských států nebo ze zemí vně Společenství.

Sídlo a status

Agentura sídlí v Lucemburku. Agentura podléhá dozoru Komise, která jí vydává směrnice, a má právo veta proti jejím rozhodnutím (čl. 53.1). Má právní subjektivitu a je finančně samostatná.

Opční právo (čl. 57)

Agentura má opční právo na materiály vyrobené ve Společenství. Toto právo se vztahuje na vlastnictví rud a výchozích materiálů a na užívací právo a právo na spotřebu zvláštních štěpných materiálů. Podle ustanovení smlouvy musí každý výrobce na území EU nabídnout agentuře všechny rudy, výchozí materiály nebo zvláštní štěpné materiály před jejich využitím, přepravou nebo uskladněním. Toto opční právo se vykonává uzavíráním smluv na dodávky zjednodušeným způsobem.

Se souhlasem agentury si producent může materiály ponechat za účelem jejich uskladnění, užití nebo poskytnutí podnikům nacházejícím se v EU. Nicméně musí být splněny některé zvláštní podmínky a Komise o tom musí být řádně informována.

Neuplatní-li agentura své opční právo, musí to být jasně vyjádřeno v uzavřené smlouvě. Pokud jde o rudy a výchozí materiály, má nakupující všechna vlastnická práva. Pokud se však jedná o zvláštní štěpné materiály, má kupující pouze právo na užití a spotřebu, vlastnické právo zůstává Společenství.

Výlučné právo na uzavírání smluv o dodávkách (čl. 52)

Každá smlouva o dodávkách dotčených materiálů musí být schválena a uzavřena agenturou. Jedná se o klíčový nástroj fungování agentury. Použije se na všechny smlouvy o dodávkách, jako je nákup a prodej materiálů (přírodní, ochuzený nebo obohacený uran, thorium, plutonium), směny a půjčky.

Toto právo se použije na dodávky pocházející z členských států i ze zemí vně Společenství. Pokud jde o materiály pocházející ze zemí vně Společenství, pokud Komise zjistí, že agentura není schopna v přiměřené lhůtě splnit objednané dodávky, poskytne uživatelům právo uzavřít přímo smlouvy na dodávky s jinými stranami.

Pokud se však jedná o převod, dovoz nebo vývoz malých množství materiálů za účelem výzkumu, stačí, když ten, kdo ho provedl, předloží agentuře zprávu.

V praxi a podle nařízení agentury jsou uživatelé oprávněni svobodně vyjednávat s producenty dle vlastního výběru. Po jednáních musí být smlouvy na dodávky rud a výchozích materiálů a smlouvy na dodávky zvláštních štěpných materiálů, včetně smluv týkajících se obohacení uranu, předloženy agentuře, která je následně uzavírá.

Financování

Smlouva propůjčuje agentuře právo stanovit poplatky za obchody určené k pokrytí výdajů spojených s činností agentury. Příjmy agentury se skládají z příspěvku Společenství, bankovních úroků a příjmu ze základního kapitálu a bankovních investic.

Generální ředitel každoročně předloží Komisi odhad příjmů a výdajů agentury na následující rozpočtový rok.

Generální ředitel a zaměstnanci

Generálního ředitele jmenuje Komise. Odpovídá za řízení agentury a zastupuje ji v určitých situacích. Zaměstnanci agentury jsou stálými zaměstnanci Komise, které Komise vyčlenila pro práci v agentuře.

Poradní výbor

Zásobovací agentuře Euratomu je nápomocen poradní výbor, který pracuje jako styčný orgán mezi agenturou na jedné straně a producenty a uživateli v jaderném průmyslu na straně druhé. Vydává stanoviska a poskytuje analýzy a informace o zásobování jadernou energií a obchodu v oblasti jaderné energie. Funguje také jako diskusní fórum.

Výbor tvoří 56 členů jmenovaných členskými státy na tříleté období s obnovitelným mandátem, kteří jsou vybíráni mezi producenty, uživateli a odborníky v oblasti jaderné energie na základě svých zkušeností a odbornosti. Generální ředitel konzultuje s výborem rozhodnutí, která se mimo jiné týkají základního kapitálu agentury, pravidel pro vyrovnání nabídky a poptávky, sestavování roční uzávěrky a výroční zprávy agentury, zřizování poboček a zrušení agentury.

Výbor se svolává zpravidla dvakrát ročně. Může být také svolán na žádost generálního ředitele nebo v případě potřeby na písemnou žádost členů výboru.

Sledování

Generální ředitel po konzultaci s výborem odpovídá za vypracování tří základních dokumentů:

  • roční rozvaha doplněná účetní závěrkou. Tento dokument se předkládá Účetnímu dvoru, který sestaví zprávu o účetnictví agentury;
  • výroční zpráva o činnosti agentury. Tento dokument obsahuje údaje o zásobování a poptávce po jaderných palivech v EU;
  • rozpočet na následující rok.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2008/114/ES, Euratom

3. 6. 2008

Úř. věst. L 41 ze dne 15. 2. 2008

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (Euratom) č. 66/2006 ze dne 16. ledna 2006, kterým se vyjímá převod malých množství rud, výchozích materiálů a zvláštních štěpných materiálů z pravidel kapitoly o zásobování (Úř. věst. L 11 ze dne 17.1.2006)

See also

  • Zásobovací agentura Euratomu (EN)
  • Generální ředitelství Energie – EURATOM (EN)

Poslední aktualizace: 27.09.2011

Top