Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečnost jaderných zařízení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečnost jaderných zařízení

Evropská unie vydala směrnici, které má zajistit bezpečnost jaderných zařízení (jaderných elektráren, obohacovacích závodů a závodů na přepracování atd.). Cílem je chránit obyvatelstvo a pracovníky před riziky, která tato zařízení představují.

AKT

Směrnice Rady 2009/71/Euratom ze dne 25. června 2009, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení.

PŘEHLED

Evropská unie vydala směrnici, které má zajistit bezpečnost jaderných zařízení (jaderných elektráren, obohacovacích závodů a závodů na přepracování atd.). Cílem je chránit obyvatelstvo a pracovníky před riziky, která tato zařízení představují.

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Směrnice vytváří evropský rámec pro zachování a podporu důsledného zvyšování jaderné bezpečnosti a její regulace. Vytyčuje ambiciózní bezpečnostní úkol v celé EU s cílem předcházet haváriím a vyvarovat se radioaktivního odpadu z jaderných zařízení.

KLÍČOVÉ ASPEKTY

Povinnosti zemí EU

  • zavést vnitrostátní rámec pro bezpečnost jaderných zařízení,
  • zřídit nezávislý vnitrostátní bezpečnostní orgán odpovědný za dohled nad činnostmi provozovatelů jaderných elektráren,
  • před výstavbou jaderného zařízení provést prvotní posouzení bezpečnosti a alespoň jednou za deset let provést opětovné posouzení daného zařízení,
  • zajistit, aby pracovníci a občané měli přístup k transparentním informacím o jaderných zařízeních během běžného provozu i v případě incidentů a havárií,
  • jednou za deset let provést pravidelná vlastní hodnocení svého vnitrostátního rámce a regulačních orgánů,
  • požadovat, aby jednou za šest let provedly bezpečnostní orgány v zemích EU vzájemná hodnocení konkrétních bezpečnostních otázek, přičemž bude využívat Skupinu evropských dozorných orgánů pro jadernou bezpečnost (ENSREG) a bude se opírat o odborné znalosti Asociace západoevropských jaderných dozorů (WENRA); první přezkum začne v roce 2017,
  • naplánovat organizační strukturu ve svém vnitrostátním rámci, aby byly připraveny na mimořádné situace a zásahy na místě.

Odpovědnosti dalších zainteresovaných stran

Držitel povolení je především zodpovědný za jadernou bezpečnost a za žádných okolností tuto odpovědnost nemůže delegovat. Tato osoba zodpovídá za hodnocení a průběžné vylepšování jaderných zařízení.

Směrnice zdůrazňuje význam lidského faktoru při podpoře kultury jaderné bezpečnosti prostřednictvím vzdělávání a nepřetržité odborné přípravy pracovníků odpovědných za bezpečnost zařízení.

OD KDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Směrnice 2009/71/Euratom vstoupila v platnost dne 22. 7. 2009 a směrnice 2014/87/Euratom dne 14. 8. 2014.

KONTEXT

Rámec pro zajištění jaderné bezpečnosti v EU byl přijat v roce 2009. Po havárii ve Fukušimě v roce 2011 Komise provedla komplexní kampaň hodnocení rizik v souvislosti s bezpečností jaderných zařízení v EU. Na základě těchto testů se Komise zaměřila na zlepšení platného nařízení.

Další informace lze nalézt na internetových stránkách ENSREG a WENRA.

Viz též internetová stránka GŘ Evropské komise pro energetiku v záložce Jaderná bezpečnost, jakož i tisková zpráva Evropské komise o nové směrnici EU o jaderné bezpečnosti a tisková zpráva Rady o přijetí této směrnice.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2009/71/Euratom

22. 7. 2009

22. 7. 2011

Úř. věst. L 172, 2. 7. 2009, s. 18-22

Směrnice 2014/87/Euratom

14. 8. 2014

15. 8. 2017

Úř. věst. L 219, 25. 7. 2014, s. 42-52

Poslední aktualizace 05.01.2015

Top