Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rámec EU pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Rámec EU pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby

Tento rámec má za cíl zajistit, že státní podpora ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby je slučitelná s definicí služby obecného hospodářského zájmu.

AKT

Rámec Společenství pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (Úř. věst. C 297 ze dne 29.11.2005)

PŘEHLED

Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby kryje náklady vynaložené subjekty vykonávajícími úkoly veřejné služby stanovené orgány veřejné moci zemí Evropské unie (EU).

V průběhu let Komise i Evropský soudní dvůr (ESD) definovaly:

  • co státní podpora je, ale s výjimkou (viz Rozhodnutí 2005/842/ES);
  • co stání podpora není, a tudíž s výjimkou (viz výnosy Evropského soudního dvora (ESD) „Altmark Trans GmbH (DE) (EN) (FR)“ (2003) a „Enirisorse SpA (DE) (EN) (FR)“ (2003)).

Cílem tohoto rámce je stanovit pravidla a zásady, které specifikují podmínky, za nichž vyrovnávací platby za závazek veřejné služby, na něž se nevztahuje rozhodnutí 2005/842/ES, jsou slučitelné s čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) (dříve čl. 86 odst. 2) Smlouvy o založení Evropského společenství (SES)). Tento rámec se vztahuje na všechny činnosti řízené SFEU, s výjimkou odvětví dopravy a odvětví veřejnoprávního vysílání.

Země EU mají velkou volnost, pokud jde o povahu služeb, které by mohly být považovány za služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ), a proto je úkolem Komise zajistit, že se země EU neodchýlí od definice SOHZ stanovené v čl. 106 odst. 2 SFEU.

Komise v tomto ohledu tudíž navrhuje, aby vnitrostátní právní předpisy zemí EU jasně ukazovaly:

  • přesnou povahu a délku trvání závazků veřejné služby;
  • dotčené podniky a území;
  • povahu jakýchkoli výhradních nebo zvláštních práv udělených podniku;
  • ukazatele pro výpočet, kontrolu a přezkoumání vyrovnávací platby;
  • ujednání, která vyloučí vyplacení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby a zajistí navrácení nadměrné vyrovnávací platby, která již byla vyplacena.

Vyrovnávací platba nesmí přesáhnout náklady vyplývající z plnění závazků veřejné služby a smí být použita pouze na fungování SOHZ. Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby zahrnuje všechny výhody udělené státem, a to v jakékoli formě.

Vyrovnávací platba musí být použita pro poskytování příslušné SOHZ. Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby udělená pro poskytování služby mimo rozsah SOHZ není oprávněná, a představuje tedy neslučitelnou státní podporu. Náklady, které mají být zohledněny, se rozumějí veškeré náklady vynaložené na poskytování SOHZ.

Výnosy, které mají být zohledněny, musí zahrnovat alespoň veškeré výnosy získané z poskytování SOHZ. Podnik, který je příjemcem vyrovnávací platby za závazek veřejné služby, však může požívat svého přiměřeného zisku. O tom, jakou částku je možné považovat za přiměřený zisk, rozhodují země EU. V tomto ohledu mohou zavést pobídková kritéria, která se mohou mimo jiné týkat kvality poskytované služby a přírůstků produktivity.

Nadměrné vyrovnávací platby představují neslučitelnou státní podporu, protože neslouží účelům poskytování SOHZ. Země EU by tedy měly provádět pravidelné preventivní kontroly.

Jestliže částka nadměrné vyrovnávací platby nepřesahuje 10 % výše roční vyrovnávací platby, může být převedena do dalšího roku. Nadměrná částka vyrovnávací platby přesahující 10 % může být výjimečně odůvodněna, jestliže poskytování SOHZ probíhá v kontextu proměnlivých nákladů. Tuto výjimečnou situaci je nutné pravidelně přezkoumávat v intervalech, které by neměly přesáhnout 4 roky.

Převody nadměrné vyrovnávací platby se mohou uskutečňovat v případě, že stejný podnik poskytuje jinou SOHZ. Země EU musí zajistit, že tyto převody budou podléhat řádné účetní kontrole a budou průhledné v souladu se Směrnicí 80/723/EHS.

Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby podléhá povinnosti předchozího oznámení.

‎Tento rámec bude platit šest let od jeho uveřejnění v Úředním věstníku. Země EU musí své existující systémy týkající se vyrovnávací platby za závazek veřejné služby uvést do souladu s tímto rámcem, a to do 18 měsíců od jeho uveřejnění.

Klíčové pojmy aktu

  • Služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ): činnosti ve své podstatě hospodářské povahy, například poštovní služby, telekomunikace, doprava nebo zásobování elektřinou či plynem. Mají nesporný evropský rozměr, a jsou tudíž regulovány konkrétním právním rámcem Společenství. Rovněž podléhají pravidlům vnitřního trhu a hospodářské soutěže stanoveným ve Smlouvě o fungování Evropské unie.

Poslední aktualizace: 03.11.2011

Top