Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Státní podpora investic rizikového kapitálu do MSP

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Státní podpora investic rizikového kapitálu do MSP

Tyto pokyny stanovují podmínky, za nichž je státní podpora investic rizikového kapitálu slučitelná se společným trhem.

AKT

Pokyny Společenství ze dne 18. srpna 2006 ke státní podpoře investic rizikového kapitálu do malých a středních podniků (Úř. věst. C 194 ze dne 18.8.2006)

PŘEHLED

Trh s rizikovým kapitálem trpí nedostatkem vlastního kapitálu, který postihuje malé a střední podniky (MSP) a zejména ty, které mají vysoký růstový potenciál, a ty, které působí v odvětví moderních technologií. Zajištění vlastních financí je pro rozvoj podniku nesmírně důležité, zejména ve fázích následujících po zřízení podniku. Nedostatek vlastního kapitálu tedy může za určitých okolností ospravedlnit poskytnutí státní podpory s cílem usnadnit přístup k rizikovému kapitálu. Tyto pokyny zahrnují systémy podpory rizikového kapitálu pro MSP. Nevztahují se na podporu podniků činných v oblasti stavby lodí, v uhelném průmyslu a v ocelářství, nebo na podniky v obtížích.

OVĚŘENÍ VYVÁŽENOSTI

Posílení ekonomického přístupu je nezbytné pro analýzu státní podpory. Proto budou zváženy možné příznivé a nepříznivé účinky. Ověření vyváženosti se skládá ze tří kroků, které jsou požadovány, pokud podpora:

 • je zaměřena na objekt společného zájmu, jako je životní prostředí, růst, zaměstnanost a soudržnost;
 • je konstruována tak, aby zajistila splnění cíle společného zájmu;
 • vede k narušení hospodářské soutěže nebo účinku na obchod.

Selhání trhu

V Evropě nedochází k obecnému selhání trhu s rizikovým kapitálem. Existují však nedostatky investic v určitých fázích rozvoje podniku, na které se pohlíží jako na nedostatek vlastních prostředků a které představují nároky na investora a příjemce investice. K nápravě těchto problémů musí investoři analyzovat nabízené zajištění a obchodní strategii, musí sledovat provádění této strategie a plánovat strategii výstupu zajišťující návratnost investic. Podnik se musí s externím investorem podílet na rozhodování a musí chápat výhody a rizika spojená s tímto typem investic.

Motivační účinek a přiměřenost podpory

Státní podpora rizikového kapitálu si klade za cíl růst dostupnosti investic od soukromých investorů. Motivační účinek má za předpokladu, že splňuje podmínky stanovené v tomto dokumentu. Nutnost poskytnout pobídky závisí na rozsahu selhání trhu. Vybraná kritéria jsou tedy dána velikostí tranší investice na cílový podnik, stupněm zapojení soukromých investorů, velikostí financované společnosti a fází jejího rozvoje.

Státní podpora je nezbytná, pokud jejím cílem je vytvořit pobídky k zajištění vlastních prostředků pro MSP v počáteční fázi, ve fázi zakládání podniku a v jeho rané fázi. Je nepotřebná, pokud přesáhne míru potřebnou k přilákání rizikového kapitálu.

POUŽITELNOST ČLÁNKU 107 ODST. 1 SFEU

Komise rozhodne o zapojení státní podpory, přičemž bude brát v úvahu podporu poskytnutou investorům, investičnímu fondu, investičním nástrojům nebo jejich správci a podnikům, do nichž je investice provedena.

Financování ve formě rizikového kapitálu, které je podporou de minimis , nespadá do působnosti čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) (dříve čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství (SES)).

POSOUZENÍ SLUČITELNOSTI PODPORY

Podpora, která má usnadnit rozvoj určitých hospodářských činností, je slučitelná se společným trhem, pokud nepříznivě neovlivňuje podmínky obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem. ‎V tomto oddíle jsou stanovena kritéria pro posouzení této slučitelnosti.

Forma podpory

Formu udělované státní podpory si každá země Evropské unie (EU) zvolí sama. Komise tuto možnost posoudí a určí, zda je pro investory motivující a zda vede k maximalizaci zisku. Jsou čtyři hodnotící kritéria:

 • ustavení investičních fondů, v nichž je stát společníkem, investorem nebo účastníkem;
 • záruky investorům nebo fondům rizikového kapitálu za část investičních ztrát nebo na půjčky;
 • finanční nástroje ve prospěch investorů jako pobídky k poskytnutí dodatečného kapitálu;
 • daňové pobídky investorům k provedení investic.

Podmínky slučitelnosti

Má-li být opatření týkající se rizikového kapitálu slučitelné, musí splňovat následující kritéria:

 • výše tranší investic nesmí překročit 2,5 milionů EUR na podnik za rok;
 • státní podpora se poskytuje do raných fází rozvoje MSP;
 • nejméně 70 % celkového rozpočtu opatření rizikového kapitálu musí být v podobě nástrojů investování do vlastního nebo kvazivlastního kapitálu MSP;
 • přinejmenším 50 % financování musí zajistit soukromí investoři (30 % v případě MSP usazených v podporovaných oblastech);
 • investiční rozhodnutí motivovaná ziskem;
 • obchodní řízení uskutečňované na obchodním základě.

PODROBNÉ POSOUZENÍ SLUČITELNOSTI PODPORY

Opatření podpory podléhající podrobnému posouzení

Opatření podpory podléhající podrobnému posouzení jsou ta, která zajišťují:

 • investiční tranše překračující částku 2,5 milionů EUR na MSP za rok;
 • podporu pro fázi růstu středně velkých podniků v nepodporovaných oblastech;
 • následné investice do cílových společností, které již obdržely vlastní prostředky;
 • podporu od soukromých investorů nižší než 50 % v nepodporovaných oblastech nebo nižší než 30 % v podporovaných oblastech;
 • opatření počátečního kapitálu MSP, s malou účastí soukromých investorů nebo s převahou dluhových investičních nástrojů na rozdíl od vlastního kapitálu;
 • zapojení investičního prostředku;
 • náklady související s výběrem vhodného subjektu pro investice spojené s úvodním mapováním společností z hlediska ukončení investic až do fáze certifikace.

Příznivé a nepříznivé účinky podpory

K příznivým účinkům podpory patří důkazy tržního selhání pro investice převyšující částku 1,5 milionů EUR na MSP za rok. Komise může požadovat dodatečné důkazy, například přítomnost investičního výboru, přítomnost tzv. „business angels“ nebo motivační účinek.

Porovnání a rozhodnutí

Analýza každého případu je založena na celkovém posouzení předvídatelných příznivých a nepříznivých účinků státní podpory. Na tomto základě Komise rozhodne, zda případná narušení mohou nepříznivě ovlivnit podmínky obchodování v rozsahu, který je v rozporu se společným zájmem.

Tyto pokyny platí do 31. prosince 2013. V roce 2010 Komise vydala sdělení, které tyto pokyny aktualizuje.

Poslední aktualizace: 25.10.2011

Top