Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrana před pokutami a snížení pokut: shovívavost v případech kartelů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ochrana před pokutami a snížení pokut: shovívavost v případech kartelů

Politika shovívavosti má podnítit více firem zapojených do kartelů udat tyto praktiky orgánům pro hospodářskou soutěž.

AKT

Oznámení Komise o ochraně před pokutami a snížení pokut v případech kartelů (Úř. věst. C 298 ze dne 8.12.2006)

PŘEHLED

Politika shovívavosti odměňuje firmy, které udají kartely *, na nichž se podílely, tak, že jim poskytne úplnou ochranu před pokutami nebo snížení pokut, které by jim jinak byly uloženy.

Tato politika je zejména účinná v tom, že přispívá k odhalování, destabilizaci a eliminaci kartelů, a to zejména tajných kartelů. Tajné kartely se vzhledem k jejich povaze mimořádně obtížně zjišťují a vyšetřují bez spolupráce některého z účastníků.

Ukazuje se, že přínosy vyplývající z odstraňování kartelů v oblasti hospodářské prosperity a přínosy pro spotřebitele jsou mnohem větší než trestání firem, které spolupracují s orgány pro hospodářskou soutěž.

Oznámení o shovívavosti je vylepšeno tak, aby podnítilo více firem zapojených do kartelů udat tyto praktiky orgánům pro hospodářskou soutěž.

Ochrana před pokutami

Firma, která se účastní kartelu a která si jej přeje udat, může požádat o úplnou ochranu před pokutami, pokud je první firmou, která Evropské komisi poskytne doklady o dosud neznámém kartelu, nebo pokud – jestliže již Komise o kartelu ví – je první firmou, která Komisi poskytne zásadní informace dokládající existenci kartelu.

Nové oznámení uvádí úroveň důkazu nutnou pro získání ochrany. Oznámení také stanoví, jaké podrobné informace a důkazy musí firmy předložit.

Požadované důkazy úzce souvisí s informacemi nezbytnými pro to, aby Komise mohla provést cílenou kontrolu. Firmy, které mají v plánu požádat o shovívavost, musí jednak poskytnout informace a důkazy uvedené v oznámení, ale také musí při formulaci žádosti zajistit, že neudělají nic, čím by podkopaly kontroly Komise.

Komise také může přijmout žádost o ochranu na základě omezených informací. Komise proto může vydat rezervaci chránící pořadí žadatele o prominutí pokut za účelem umožnění shromáždění nezbytných informací a důkazů.

Stále platí, že firmě, která ostatní firmy přinutila, aby se zapojily do kartelu nebo v něm zůstaly, může být zamítnuta úplná ochrana před pokutami.

Snížení pokut

Firma, která nemůže požádat o úplnou ochranu, však může požádat o snížení pokut, pokud podá důkazy, které představují výraznou přidanou hodnotu vzhledem k důkazům, které Komise již vlastní.

Důkazy, které představují výraznou přidanou hodnotu, jsou důkazy, které svojí povahou a/nebo obsaženými podrobnostmi posilují schopnost Komise dokázat údajný kartel.

Na hodnotu důkazů má dopad míra jejich potvrzení. Důkazy, které není nutné potvrdit, budou mít větší hodnotu než důkazy, které se musí potvrdit nebo doložit.

První firma odpovídající těmto podmínkám obdrží snížení pokuty, která by jinak byla udělena, o 30–50 %, druhá firma 20–30 % a další firmy až 20 %. Míra snížení v rámci těchto pásem závisí na tom, kdy jsou důkazy dodány, a na tom, nakolik představují přidanou hodnotu.

Navíc důkazy, které umožní zjištění dodatečných skutečností zvyšujících závažnost nebo délku trvání protiprávního jednání, budou v budoucnu odměněny tím, že budou vyňaty z výpočtu pokuty, která má být uložena podniku, jenž tyto důkazy poskytl.

Podmínky, za kterých mají firmy nárok na ochranu před pokutami nebo na snížení pokut

Ochrana před pokutami nebo snížení pokut zůstávají podmíněné tím, že příslušná firma v průběhu řízení spolupracuje plně, trvale a rychle. Spolupráce firmy musí být pak opravdová. Firma musí poskytovat informace, které jsou přesné a úplné a nejsou zavádějící.

Firma musí z kartelu okamžitě vystoupit. Pokud však jde o tento požadavek, Komise může postupovat pružně, pokud se domnívá, že by jinak nemohla plně provést své kontroly.

Kromě toho firma nesmí v budoucnu zničit, padělat ani zahladit důkazy o kartelu z doby, kdy zvažovala, že předloží žádost o shovívavost.

Prohlášení podniků

Oznámení nyní stanoví postup o shovívavosti na ochranu prohlášení podniků před zveřejněním v občanskoprávních řízeních o náhradě škody.

Vzorový program shovívavosti ESHS: jednotný systém

Vzorový program shovívavosti Evropské sítě pro hospodářskou soutěž (ESHS) * definuje hlavní prvky postupu, který musí firma dodržet, pokud si přeje využít shovívavosti nebo snížení pokut.

Po sjednocení programů shovívavosti podle vzoru ESHS vznikne jednotný systém. Cílem je usnadnit žádání o shovívavost firmám zapojeným do přeshraničních kartelů, aby je neodradily složité a různorodé postupy.

Nové oznámení Komise o shovívavosti vychází ze vzoru ESHS.

Vstup v platnost

Oznámení vstoupilo v platnost v den zveřejnění v Úředním věstníku a vztahuje se na všechny žádosti o shovívavost v případech kartelů, u kterých ještě není žádná firma spolupracující s Komisí.

Řízení pro ochranu prohlášení společností se používá od data zveřejnění na všechny nové a nevyřízené žádosti.

Kontext

Uložení vysokých pokut je trestem pro firmy, které se účastní kartelů, a má odrazovat od vytváření kartelů v budoucnosti.

Politika shovívavosti účinně doplňuje protikartelový mechanismus destabilizací stávajících kartelů vytvořením atmosféry nedůvěry.

Politika shovívavosti Společenství, která byla původně přijata v roce 1996 a založena na postupech v USA v této oblasti, významně přispěla k boji proti kartelům, a to zejména tajným kartelům.

Zlepšení navržená Komisí vycházejí ze zkušeností získaných při provádění původního oznámení o shovívavosti, které bylo poprvé pozměněno v roce 2002, a přinášejí větší míru transparentnosti a právní jistoty.

Klíčové pojmy aktu

  • Kartely: dohody a/nebo jednání ve vzájemné shodě mezi soutěžiteli, kteří chtějí omezit hospodářskou soutěž koordinováním jejich soutěžního chování na trhu a/nebo ovlivňováním příslušných parametrů hospodářské soutěže na vnitřním trhu (například prostřednictvím praktik, jako je stanovování kupních nebo prodejních cen, přidělování produkčních nebo prodejních kvót, sdílení trhů včetně rozdělování trhů). Kartely mají dopad na spotřebitele v tom, že způsobují nárůst cen a omezení nabídky produktů, a představují závažné porušení čl. 81 Smlouvy o založení Evropského společenství.
  • Evropská síť pro hospodářskou soutěž (ECN): síť, pomocí které vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž členských států EU spolupracují s Evropskou komisí.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Pokyny Komise pro výpočet pokut uložených podle čl. 23 odst. 2 písm. a) nařízení č. 1/2003 (Úř. věst. C 210 ze dne 1.9.2006).

See also

  • Další informace, například o postupu podávání žádosti o shovívavost Evropské komisi, najdete na stránce „Shovívavost (EN)“ GŘ pro hospodářskou soutěž.

Poslední aktualizace: 17.05.2011

Top