Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pokyny o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (dříve čl. 81 odst. 3 SES)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Pokyny o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (dříve čl. 81 odst. 3 SES)

Komise stanoví kritéria pro posuzování podle čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) (dříve čl. 81 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského společenství (SES)) s cílem osvobodit dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků nebo jednání ve vzájemné shodě, které jsou podle čl. 101 odst. 1 SFEU (dříve čl. 81 odst. 1 SEC) zakázány.

AKT

Communication from the Commission - Guidelines on the application of Article 81(3) of the Treaty [Official Journal No C 101 of 27.4.2004] (Sdělení Komise – Pokyny o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy (Úřední věstník C 101 ze dne 27.4.2004)).

PŘEHLED

Čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) (dříve čl. 81 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství (SES)) zakazuje veškeré dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků nebo jednání ve vzájemné shodě, které by mohly mít dopad na obchod mezi zeměmi Evropské unie (EU) a které cíleně nebo svými důsledky zabraňují, omezují nebo deformují hospodářskou soutěž. Jako výjimku k tomuto pravidlu čl. 101 odst. 3 SFEU (dříve čl. 81 odst. 3 SES) stanoví, že zákaz obsažený v čl. 101 odst. 1 SFEU může být prohlášen za neplatný v případě dohod, které přispívají ke zlepšení výroby nebo distribuce výrobků anebo k podpoře technického či hospodářského pokroku, přičemž vyhrazují spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho vyplývajících a které neukládají příslušným podnikům omezení, jež nejsou k dosažení těchto cílů nezbytná a neumožňují těmto podnikům vyloučit hospodářskou soutěž ve vztahu k podstatné části výrobků tímto dotčených.

Posuzování podle článku 101 SFEU má proto dvě části. Prvním krokem je posouzení, zda dohoda mezi podniky, která může ovlivnit obchod mezi zeměmi, má za cíl narušení hospodářské soutěže nebo skutečné či potenciální omezující účinky na hospodářskou soutěž. Čl. 101 odst. 3 SFEU platí pouze v případě, že dohoda mezi podniky omezuje hospodářskou soutěž ve smyslu čl. 101 odst. 1 SFEU. V případě neomezujících dohod není nutné zkoumat výhody plynoucí z dohody. Obecné zásady Komise o vertikálních omezeních, dohodách o horizontální spolupráci a dohodách o převodu technologií obsahují důležité pokyny o použití čl. 101 odst. 1 SFEU na různé druhy dohod.

Druhým krokem, který platí, pouze když se zjistí, že dohoda omezuje hospodářskou soutěž, je určení přínosů pro hospodářskou soutěž plynoucích z dohody a posouzení, zda tyto pozitivní účinky na hospodářskou soutěž převažují nad omezujícími účinky na hospodářskou soutěž. Uvážení omezujících účinků a účinků ve prospěch hospodářské soutěže se provádí výhradně v rámci stanoveném čl. 101 odst. 3 SFEU. Současné pokyny zkoumají čtyři podmínky čl. 101 odst. 3 SFEU:

  • růst efektivnosti;
  • přiměřený podíl spotřebitelů;
  • nezbytnost omezení;
  • zákaz vyloučení hospodářské soutěže.

Vzhledem k tomu, že tyto čtyři podmínky jsou kumulativní, není nutné zkoumat žádné zbývající podmínky, pokud se zjistí, že jedna z nich není splněna. V jednotlivých případech tudíž může být vhodné zvážit tyto čtyři podmínky v jiném pořadí. Pro účely těchto pokynů se považuje za možné obrátit pořadí druhé a třetí podmínky, a tak se zabývat otázkou nezbytnosti před otázkou přenesení na spotřebitele. Analýza přenesení na spotřebitele vyžaduje uvážení negativních a pozitivních účinků dohody na spotřebitele. Neměly by být zahrnuty účinky jakýchkoli omezení, která již neobstála ve zkoušce nezbytnosti a jsou tudíž podle čl. 101 SFEU zakázána.

Čl. 101 odst. 3 SFEU ze své oblasti působnosti a priori nevylučuje určité druhy dohod. Jako zásada platí, že na všechny omezující dohody, které splňují čtyři podmínky čl. 101 odst. 3 SFEU, platí pravidlo výjimky. Nicméně je nepravděpodobné, že by závažná omezení hospodářské soutěže splňovala podmínky čl. 101 odst. 3 SFEU. Taková omezení jsou obvykle v nařízeních o blokové výjimce vyloučena nebo označena jako tvrdá omezení v pokynech a sděleních Komise. Dohody této povahy obvykle nesplňují (nejméně) první dvě podmínky čl. 101 odst. 3 SFEU. Nepřinášejí ani hospodářský přínos, ani nejsou výhodné pro spotřebitele.

Současné pokyny jsou nezávazné a nijak se nedotýkají judikatur Soudního dvora a Soudu prvního stupně ohledně výkladu čl. 101 odst. 1 a 101 odst. 3 SFEU ani budoucích výkladů těchto ustanovení ze strany soudů EU.

Kontext

Podle čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 1/2003 jsou zakázány dohody, na které se vztahuje čl. 101 odst. 1 SFEU a které nesplňují podmínky čl. 101 odst. 3 SFEU. Podle čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 1/2003, nejsou zakázány dohody, na které se vztahuje čl. 101 odst. 1 SFEU, ale které splňují podmínky čl. 101 odst. 3 SFEU, není k tomu nutné žádné předcházející rozhodnutí. Takové dohody jsou platné a vykonatelné od okamžiku, kdy jsou splněny podmínky čl. 101 odst. 3 SFEU, a to po celou dobu, kdy jsou podmínky splněny.

Poslední aktualizace: 21.02.2011

Top