Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spolupráce mezi Komisí a vnitrostátními soudy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Spolupráce mezi Komisí a vnitrostátními soudy

Když vstoupilo v platnost nařízení Rady (ES) č. 1/2003, firmy i jednotlivci se mohou dovolávat pravidel hospodářské soutěže Evropské unie (EU) před vnitrostátními soudy. Znamená to také, že vnitrostátní soudy jsou zodpovědné za provádění článků 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) (dříve články 81 a 82 Smlouvy o založení Evropského společenství (SES)) Sdělení ukazuje, jak tato nová spolupráce mezi Komisí a vnitrostátními soudy funguje.

AKT

Commission Notice on the co-operation between the Commission and the courts of the EU Member States in the application of Articles 81 and 82 EC [OJ C 101 of 27.4.2004] (Sdělení Komise o spolupráci mezi Komisí a soudy členských států EU při používání článků 81 a 82 ES).

PŘEHLED

Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) (dříve články 81 a 82 Smlouvy o založení Evropského společenství (SES)) vytváří systém souběžných pravomocí, ve kterých Komise, příslušné vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž zemí Evropské unie (EU) a vnitrostátní soudy mohou používat články 101 a 102 SFEU. Spolupráce mezi vnitrostátními soudy a Komisí se řídí nejen aktuálním sdělením, ale také sdělením o spolupráci v rámci sítě orgánů pro hospodářskou soutěž.

Používání pravidel hospodářské soutěže EU vnitrostátními soudy

Vnitrostátní soudy mohou používat články 101 a 102 SFEU, aniž by musely souběžně používat vnitrostátní právo pro hospodářskou soutěž. Nicméně pokud vnitrostátní soud použije vnitrostátní právo pro hospodářskou soutěž na dohody, rozhodnutí nebo postupy, které mohou mít dopad na obchod mezi zeměmi EU ve smyslu čl. 101 odst. 1 SFEU (dříve čl. 81 odst. 1 SES), nebo na zneužití zakázané článkem 102 SFEU, musí na takové dohody, rozhodnutí nebo postupy použít také pravidla hospodářské soutěže EU. Souběžné použití vnitrostátního práva pro hospodářskou soutěž na dohody nemusí vést k jinému výsledku než použití práva EU pro hospodářskou soutěž.

Jinými slovy, v případě souběžného použití vnitrostátního práva pro hospodářskou soutěž a práva EU pro hospodářskou soutěž dohody,

  • které neporušují čl 101 odst. 1 SFEU nebo které naplňují podmínky čl. 101 odst. 3 SFEU (dříve čl. 81 odst. 3 SES), nelze v rámci vnitrostátního práva pro hospodářskou soutěž zakázat (čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1/2003);
  • které porušují čl. 101 odst. 1 a nenaplňují podmínky čl. 101 odst. 3, nelze v rámci vnitrostátního práva pro hospodářskou soutěž podporovat (judikatury Soudního dvora).

Pokud jde o článek 102 SFEU, článek 3 nařízení (ES) č. 1/2003 nestanovuje podobný závazek konvergence. Nicméně v případě vzájemně neslučitelných ustanovení vyžaduje obecná zásada přednosti práva EU, aby vnitrostátní soudy nepoužily jakékoli ustanovení vnitrostátního práva, které porušuje pravidlo EU, a to bez ohledu na to, zda takové ustanovení vnitrostátního práva bylo přijato před pravidlem EU nebo po něm.

Když vnitrostátní soud musí použít pravidla hospodářské soutěže EU, musí nejprve najít vedení v judikatuře EU nebo v nařízeních, rozhodnutích, sděleních a pokynech Komise týkajících se použití článků 101 a 102 SFEU. Pokud tyto nástroje neposkytují dostatečné vedení, může vnitrostátní soud požádat Komisi o její názor na záležitosti související s použitím pravidel hospodářské soutěže EU.

Pokud právo EU nemá žádná ustanovení o postupech a sankcích souvisejících s vymáháním pravidel hospodářské soutěže EU vnitrostátními soudy, použijí tyto soudy vnitrostátní procesní právo. Musí také jednat v souladu s podmínkami pro používání pravidel hospodářské soutěže EU, například tím, že umožní Komisi a vnitrostátním orgánům pro hospodářskou soutěž předložit jim písemná vyjádření.

Souběžné nebo následné použití pravidel hospodářské soutěže EU a spolupráce mezi Komisí a vnitrostátními soudy

Vnitrostátní soud může používat právo pro hospodářskou soutěž EU na dohodu týkající se obchodování mezi zeměmi EU ve stejnou dobu jako Komise nebo následně.

Pokud vnitrostátní soud vynese rozhodnutí dříve než Komise, nesmí přijmout rozhodnutí, které by bylo v rozporu s rozhodnutím zvažovaným Komisí. Proto se vnitrostátní soud může Komise dotázat, zda zahájila řízení týkající se téže dohody, a pokud ano, jak řízení probíhá a jaké bude v tomto případu pravděpodobné rozhodnutí. Z důvodů právní jistoty může vnitrostátní soud také zvážit pozastavení svého řízení, dokud Komise nedosáhne rozhodnutí. Pokud v konkrétním případu dosáhne Komise rozhodnutí před vnitrostátním soudem, může tento soud, pokud má pochybnosti o zákonnosti rozhodnutí Komise, postoupit tuto záležitost Soudnímu dvoru. Vnitrostátní soud však nikdy nemůže přijmout rozhodnutí v rozporu s rozhodnutím Komise.

Systém souběžného nebo následného používání pravidel hospodářské soutěže musí být založen na dobré spolupráci. Právní předpisy EU v tomto ohledu sice neobsahují žádné výslovné ustanovení, ale soudy EU stanovily, že čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU) (dříve článek 10 SES), který zavazuje země EU podporovat plnění úkolů EU, uložil evropským institucím a zemím EU vzájemné povinnosti vstřícné spolupráce pro naplňování cílů Smlouvy. Čl. 4 odst. 3 proto znamená, že:

  • Komise musí pomáhat vnitrostátním soudům, když používají právo EU;
  • vnitrostátní soudy mohou mít povinnost pomáhat Komisi při plnění jejích úkolů.

Komise musí pomáhat vnitrostátním soudům neutrálním a objektivním způsobem, který vnitrostátní soud nezavazuje. Vnitrostátní soudy musí posílat své žádosti o pomoc Komisi písemně. Komise své názory sděluje:

  • zasláním informací: vnitrostátní soud může například požádat Komisi o dokumenty, kterými disponuje, nebo o informace procesního charakteru, které soudu umožní zjistit, zda určitý případ čeká na vyřízení Komise, zda Komise zahájila řízení nebo zda již zaujala nějaký postoj. Komise se vynasnaží poskytnout vyžádané informace během jednoho měsíce od data přijetí žádosti;
  • vydáním stanoviska: vnitrostátní soud může Komisi požádat o její stanovisko k ekonomickým, faktickým a právním věcem, samozřejmě aniž je dotčena možnost nebo povinnost vnitrostátního soudu požádat Soudní dvůr o rozhodnutí o předběžné otázce ohledně interpretace nebo platnosti zákona EU v souladu se článkem 267 SFEU (dříve článek 234 SFEU). Při vydání stanoviska vnitrostátnímu soudu se Komise omezí na poskytnutí vyžádaných faktických informací nebo ekonomických či právních vysvětlení, aniž by se vyjadřovala k podstatě případu, kterým se vnitrostátní soud zabývá. Vnitrostátní soud není stanoviskem Komise právně vázán;
  • předložením vyjádření: vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž a Komise mohou vnitrostátním soudům předkládat vyjádření. To však bude možné jen v případě, že to vyžaduje jednotné použití článku 101 nebo 102 SFEU. Aby Komise mohla předložit užitečné vyjádření, mohou proto být vnitrostátní soudy požádány, aby Komisi zaslaly kopie všech dokumentů nezbytných pro posouzení případu nebo jejich zaslání zajistily.

Povinnost vstřícné spolupráce také znamená, že orgány zemí EU mohou být požádány, aby Komisi pomohly s plněním jejích úkolů. Nařízení (ES) č. 1/2003 uvádí tři příklady takové pomoci:

  • zaslání dokumentů nezbytných pro posouzení případu, ke kterému by Komise chtěla předložit vyjádření;
  • zaslání rozsudků s použitím článku 101 nebo 102 SFEU: podle čl 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1/2003 musí země EU zaslat Komisi kopie všech písemných rozsudků vnitrostátních soudů týkajících se používání článků 101 nebo 102, a to neprodleně po doručení úplného písemného rozsudku stranám;
  • účast na kontrolách: Komise může požádat vnitrostátní soudy, aby se zapojily do kontroly podniků a sdružení podniků.

Pokud je hlavním momentem spolupráce mezi Komisí a vnitrostátními soudy výměna informací, nesmí to být na úkor dodržení profesního tajemství (článek 339 SFEU (dříve článek 287 SES)). I v případě, že povinnost vstřícné spolupráce zavazuje Komisi poskytnout vnitrostátnímu soudu všechny informace, které požaduje, včetně informací, na něž se vztahuje profesní tajemství, Komise může poskytnutí takových informací odmítnout v případech, kdy vnitrostátní soud nemůže garantovat ochranu důvěrných informací a obchodních tajemství. Může proto odmítnout poskytovat informace vnitrostátním soudům, pokud existují důvody související s nutností zabezpečit zájmy EU.

Ve své výroční zprávě o politice v oblasti hospodářské soutěže bude Komise podle tohoto sdělení zveřejňovat vylíčení spolupráce s vnitrostátními soudy. Na svých internetových stránkách může také poskytnout přístup ke svým stanoviskům a vyjádřením.

Kontext

Toto sdělení nahrazuje 1993 Notice on cooperation between national courts and the Commission in applying Articles 85 and 86 of the EC Treaty (Sdělení 1993 o spolupráci mezi vnitrostátními soudy a Komisí při používání článků 85 a 86 Smlouvy o ES).

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže ( KOM(2013) 404 ze dne 11.6.2013 v konečném znění - nebyl zveřejněn v Úředním věstníku).

Poslední aktualizace: 10.04.2014

Top