Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropská síť pro hospodářskou soutěž (ECN)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Evropská síť pro hospodářskou soutěž (ECN)

Komise a orgány pro hospodářskou soutěž v zemích Evropské unie (EU), které pracují v rámci Evropské sítě pro hospodářskou soutěž (ECN), jsou vyzývány, aby úzce a doplňkovým způsobem spolupracovali na zajišťování účinného používání pravidel hospodářské soutěže v rámci Evropské unie.

AKT

Commission Notice on cooperation within the Network of Competition Authorities [Official Journal C 101 of 27.4.2004] (Oznámení Komise o spolupráci v rámci sítě orgánů pro ochranu hospodářské soutěže)

PŘEHLED

Nařízení (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy vytváří systém souběžných pravomocí, ve kterých Komise a příslušné vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž zemí Evropské unie (EU) mohou používat zmíněné články. Vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž a Komise společně tvoří síť veřejných orgánů, která jedná ve veřejném zájmu a úzce spolupracuje při ochraně hospodářské soutěže. Síť je označována jako „Evropská síť pro hospodářskou soutěž“ (ECN).

Struktura vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž se v jednotlivých zemích EU liší. V některých zemích jeden orgán vyšetřuje případy a činí všechny druhy rozhodnutí. V jiných zemích jsou funkce rozděleny mezi dva orgány, jeden má na starosti vyšetřování případů a druhý, často kolegiální orgán, je zodpovědný za rozhodování případů. A nakonec v řadě zemí EU může rozhodnutí o zákazu nebo rozhodnutí o pokutě vynášet pouze soud. Na základě obecné zásady účelnosti umožňuje čl. 35 nařízení zemím EU zvolit si orgán nebo orgány, které budou určeny jako vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž, a rozdělit mezi ně funkce.

Přidělení pravomocí: jeden nebo více vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž nebo Komise

Případy může vyřizovat jeden nebo více vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž působících souběžně nebo Komise.

Ve většině případů orgán, který obdrží stížnost nebo zahájí postup ex officio, bude mít případ na starosti. Orgán je považován za vhodný k zahájení řízení, pokud existuje zásadní pojítko mezi protiprávním jednáním a územím země EU, na němž je orgán závislý, aby mohl celé protiprávní jednání účinně ukončit. Změnu přidělení případu lze předpokládat pouze na začátku postupu, kdy buď dotčený orgán zváží, že není vhodný k zahájení řízení, nebo jiné orgány se považují za vhodné k zahájení řízení. Kromě toho i když je možné považovat za vhodné k zahájení řízení několik orgánů, řízení jednoho orgánu je někdy náležité v tom, že stačí k tomu, aby bylo možné celé protiprávní jednání účinně ukončit.

Souběžné řízení dvou nebo tří vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž může být náležité, pokud dohoda nebo jednání má zásadní dopad na hospodářskou soutěž zejména na jejich příslušných územích a pokud řízení pouze jednoho orgánu by nebylo dostatečné k tomu, aby bylo možné celé protiprávní jednání účinně ukončit anebo náležitě sankcionovat. Orgány vyřizující stížnost v rámci souběžného řízení se budou v maximální možné míře snažit své jednání koordinovat.

Naproti tomu Komise je vhodná zejména v případě, že jedna nebo více dohod či jednání mají dopad na hospodářskou soutěž ve více než třech zemích EU. Komise je vhodná k vyřízení případu zejména tehdy, pokud je případ úzce spojen s jinými ustanoveními Společenství, které mohou být výlučně nebo účinněji uplatněny Komisí, nebo pokud zájem Společenství vyžaduje přijetí rozhodnutí Komise pro rozvinutí politiky Společenství v oblasti hospodářské soutěže, když vyvstane nový problém v oblasti hospodářské soutěže nebo pro zajištění účinného prosazování.

Změna přidělení by v každém případě měl být rychlý a účinný proces a neměl by zdržovat probíhající vyšetřování. V této spojitosti nařízení navrhuje řadu mechanismů spolupráce při přidělování případu:

  • Informace na začátku postupu: Čl. 11 odst. 3 nařízení stanoví, že orgány pro hospodářskou soutěž v zemích EU musí při jednání podle čl. 81 nebo 82 Smlouvy informovat Komisi písemně před nebo bezprostředně po zahájení prvního formálního vyšetřovacího opatření. Uvádí také, že tyto informace mohou být k dispozici dalším orgánům pro hospodářskou soutěž. Díky této spolupráci může síť zjistit více řízení a vyřešit možné problémy se změnou přidělení případů, jakmile určitý orgán začne případ vyšetřovat.
  • Pozastavení nebo ukončení řízení: Pokud se tatáž dohoda nebo jednání dostane k několika orgánům pro hospodářskou soutěž, čl. 13 nařízení poskytuje právní základ pro pozastavení řízení nebo odmítnutí žádosti kvůli tomu, že tento případ vyřizuje nebo vyřídil jiný orgán. Čl. 13 lze také uplatnit na část stížnosti nebo část řízení případu, přičemž zbytek stížnosti se vyřídí náležitým způsobem. Komise může podobně stížnost zamítnout kvůli absenci zájmu Společenství nebo z jiných důvodů týkajících se charakteru stížnosti.

Hlavním prvkem fungování sítě je schopnost všech orgánů pro hospodářskou soutěž vyměňovat si a používat informace, které tyto orgány shromáždily za účelem uplatnění čl. 81 nebo 82 Smlouvy. Čl. 12 nařízení stanoví, že výměna informací může probíhat nejen mezi vnitrostátním orgánem pro hospodářskou soutěž a Komisí, ale také mezi vnitrostátními orgány pro hospodářskou soutěž.

Zahájení řízení

Když orgány pro hospodářskou soutěž v zemích EU zahájí řízení, musí informovat Komisi nejpozději třicet dní před přijetím rozhodnutí provádějícího čl. 81 nebo 82 Smlouvy a nařizujícího ukončení protiprávního jednání (čl. 11 odst. 4); tyto informace mohou sdělit i ostatním členům sítě. Naproti tomu pokud má Komise zahájit řízení podle čl. 11 odst. 6, zbaví orgány pro hospodářskou soutěž v zemích EU jejich pravomoci uplatnit čl. 81 a 82 Smlouvy. Zahájení řízení je formální krok, který může přijít v kteroukoli fázi vyšetřování případu Komisí.

Mohou nastat dvě situace: za prvé, pokud je Komise prvním orgánem pro hospodářskou soutěž, který zahájí řízení v případu pro přijetí rozhodnutí v rámci nařízení, vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž již nemohou případ vyřizovat; za druhé, pokud jeden nebo více vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž informovalo síť podle čl. 11 odst. 3 nařízení o tom, že vyřizují daný případ. Během počátečního období přidělení (orientační období dvou měsíců) může Komise zahájit řízení s účinky podle čl. 11 odst. 6 nařízení po konzultaci s dotčenými orgány.

Po fázi přidělení uplatní Komise čl. 11 odst. 6 v zásadě pouze v případě, že nastane některá z následujících situací:

  • členové sítě předpokládají rozdílná rozhodnutí ve stejném případě;
  • členové sítě předpokládají rozhodnutí, které je očividně v rozporu s konsolidovanou judikaturou;
  • jeden nebo více členů nepatřičně protahuje řízení případu;
  • je nutné přijmout rozhodnutí Komise pro rozvinutí politiky Společenství v oblasti hospodářské soutěže, zejména pokud podobný problém v oblasti hospodářské soutěže vyvstal v několika zemích EU, nebo pro zajištění účinného prosazování;
  • dotčený vnitrostátní orgán nebo orgány pro hospodářskou soutěž nic nenamítají.

Pokud některý vnitrostátní orgán pro hospodářskou soutěž již určitý případ vyřizuje, Komise písemně vysvětlí důvody pro uplatnění čl. 11 odst. 6 tomuto vnitrostátnímu orgánu pro hospodářskou soutěž a dalším členům sítě. Komise v patřičném čase síti oznámí svůj záměr uplatnit čl. 11 odst. 6, aby členové sítě měli možnost požádat o zasedání poradního výboru. Poradní výbor je fórum, ve kterém odborníci z různých orgánů pro hospodářskou soutěž diskutují o jednotlivých případech i všeobecných otázkách práva pro hospodářskou soutěž Společenství. Poradní výbor je konzultován na žádost Komise nebo země EU.

Pro zajištění maximální spolupráce se členové sítě vzájemně informují a pokud je to nutné, diskutují o rozhodnutích o zamítnutí stížnosti, rozhodnutích o uzavření řízení ex officio nebo rozhodnutích o nařízení předběžných opatření. Tato vzájemná spolupráce se také vztahuje na pravomoc vyšetřování. Podle čl. 22 odst. 2 nařízení může Komise požádat vnitrostátní orgán pro hospodářskou soutěž o provedení kontroly jejím jménem a na její zodpovědnost.

Postavení žadatelů požadujících výhodu programu shovívavosti

Komise se domnívá, že je v zájmu Společenství příznivě zacházet s podniky, které s ní spolupracují při vyšetřování kartelového protiprávního jednání. Vzhledem k tomu, že neexistuje celoevropský systém plně harmonizovaných programů shovívavosti, je v zájmu žadatele požádat o shovívavost všechny orgány pro hospodářskou soutěž, které by mohly být považovány za vhodné pro zahájení řízení proti danému protiprávnímu jednání. Pokud vnitrostátní orgán pro hospodářskou soutěž vyřizuje případ, který byl zahájen v důsledku žádosti o shovívavost, musí informovat Komisi a dát informace k dispozici ostatním členům sítě podle čl. 11 odst. 3 nařízení. Kromě řady zvláštních případů budou informace dobrovolně podané žadatelem o shovívavost předány jinému členu sítě podle čl. 12 nařízení pouze se souhlasem žadatele.

Kontext

Toto oznámení nahrazuje Oznámení Komise ze dne 15. října 1997 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány pro hospodářskou soutěž a Komisí při vyřizování případů spadajících do rámce čl. 81 a 82 Smlouvy.

See also

  • Podrobnější pojednání o tomto tématu najdete na internetových stránkách ECN

Poslední aktualizace: 17.05.2011

Top