Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dohody o převodu technologií

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Dohody o převodu technologií

Pravidla hospodářské soutěže Evropské unie (EU), zejména článek 101 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) (dříve článek 81 Smlouvy o založení Evropského společenství (SES)), zakazují licenční dohody, které omezují hospodářskou soutěž. Ve většině případů však tyto dohody mají také pozitivní účinky, které převáží jejich omezující účinky na hospodářskou soutěž. Nová ustanovení, která tvoří nařízení a pokyny o „blokových výjimkách“, vytvářejí oblast jistoty pro většinu licenčních dohod.

AKT

Nařízení Komise (ES) č. 772/2004 ze dne 7. dubna 2004 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod o převodu technologií.

PŘEHLED

Právní předpisy o duševním vlastnictví udělují výlučná práva držitelům patentů *, autorských práv, práv na průmyslové vzory, registrovaných obchodních známek a dalších práv chráněných zákonem. Držitel práv duševního vlastnictví je oprávněn zabránit neoprávněnému používání svého duševního vlastnictví * a využívat takové vlastnictví, a to zejména udělováním licencí třetím stranám. Předmětem dohod o převodu technologií * je udělení licence na určitou technologii.

Takovéto dohody zpravidla zvyšují hospodářskou výkonnost a podporují hospodářskou soutěž, protože mohou snížit zdvojení výzkumu a vývoje, posílit podněty pro provádění nového výzkumu a vývoje, podpořit ziskové inovace, usnadnit rozšiřování technologií a mohou vyvolat hospodářskou soutěž na trzích výrobku. Nicméně licenční dohody mohou být také použity pro účely, které jsou v rozporu s hospodářskou soutěží, například kde dva konkurenti použijí licenční dohodu k tomu, že si trhy rozdělí mezi sebou, nebo kde držitel důležité licence nedovolí konkurenčním technologiím proniknout na trh.

Pro správnou vyváženost mezi ochranou hospodářské soutěže a ochranou práv duševního vlastnictví toto nařízení o blokové výjimce vytváří oblast jistoty pro většinu licenčních dohod. Uvedené pokyny ukazují, jak se má používat článek 101 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) (dříve článek 81 Smlouvy o založení Evropského společenství (SES)) na dohody, které nespadají do oblasti jistoty.

Oblast působnosti

Oblast působnosti nových pravidel nezahrnuje jen patentové licenční dohody a dohody o licencích na know-how *, ale platí také na licence na práva na průmyslové vzory a užitné vzory a na autorská práva k programovému vybavení. V případech, kdy Komise nemá právo přijmout nařízení o blokové výjimce, například u dohod o seskupení patentů nebo udělení obecné licence na autorská práva, poskytují pokyny jasné vedení o budoucí politice ohledně používání pravidel. Předmětem tohoto nařízení však nejsou licenční dohody týkající se zadávání subdodavatelských zakázek na výzkumné a vývojové činnosti.

Prováděcí podmínky

Pro určení oblasti jistoty platné na licenční dohody toto nařízení rozlišuje mezi soutěžícími podniky a podniky, které se v soutěžním vztahu nenacházejí, pokud jde o prvně jmenované, jedná se o podniky, které soutěží na relevantním trhu technologií nebo relevantním trhu výrobků.

Toto nařízení však určuje níže uvedené výjimky z omezení uvedených v článku 101 odstavci 1 SFEU (dříve článek 81 odstavec 1 SES):

  • dohody uzavřené mezi soutěžícími podniky, kde tržní podíl nepřekračuje 20 % relevantního trhu;
  • dohody uzavřené mezi nesoutěžícími podniky, kde tržní podíl nepřekračuje 30 % relevantního trhu;

Tyto výjimky jsou uděleny pod podmínkou, že dohody neobsahují určitá omezení, která mají závažné negativní účinky na hospodářskou soutěž. V tomto ohledu nařízení uvádí celý soubor tvrdých a vyloučených omezení (články 4 a 5), které mají závažné negativní účinky na hospodářskou soutěž, a jsou proto zakázané. Jinými slovy vše, co není výslovně vyloučeno z nařízení o blokové výjimce, je vyjmuto. V případě, že neexistují tvrdá omezení, podniky, které podepíšou dohody nepřesahující prahy podílu na trhu, mohou tyto dohody považovat za slučitelné s evropskými právními předpisy o hospodářské soutěži.

Podíl na trhu se vypočítá na základě hodnoty prodejů na trhu týkající se předchozího kalendářního roku. Jestliže podíl na trhu na počátku nepřesahuje 20 %, případně 30 %, ale následně vzroste nad tyto hranice, platí výjimka po období dvou po sobě následujících kalendářních let od roku, kdy byl práh 20 %, případně 30 % překročen poprvé.

Odnětí výjimky

Podle nařízení (ES) č. 1/2003 mohou příslušné orgány zemí Evropské unie (EU) odejmout výhodu blokové výjimky, jestliže dohody o převodu technologií mají takové dopady, které jsou neslučitelné s článkem 101 odstavcem 3 SFEU (dříve článek 81 odstavec 3 SES), a jejich působení se projevuje na jejich území nebo na části tohoto území, které vykazuje všechny vlastnosti odděleného zeměpisného trhu. Země EU musí zajistit jednotné používání pravidel hospodářské soutěže EU na celém společném trhu.

Komise může výhodu tohoto nařízení také odejmout, pokud:

  • v nějakém konkrétním případě zjistí, že dohoda o převodu technologií má takové dopady, které jsou neslučitelné s článkem 101 odstavcem 3 SFEU;
  • si všimne existence paralelních sítí pokrývající 50 % relevantního trhu. V tomto případě může Komise formou nařízení prohlásit, že toto nařízení neplatí.

Dohody, které byly již 30. dubna 2004 v platnosti a které splňovaly podmínky pro vynětí stanovené nařízením (ES) č. 240/96 nejsou zakázány v období od 1. května 2004 do 31. března 2006.

Kontext

Nařízení (EC) č. 772/2004 spadá do rámce nařízení č. 19/65/EHS zmocňující Komisi v souladu s článkem 101 odstavec 3 SFEU vyjímat jisté typy dohod. Toto nařízení nahrazuje nařízení (ES) č. 240/96 ze dne 31. ledna 1996, jehož platnost vypršela dne 30. dubna 2004.

Klíčové termíny použité v aktu

  • Dohoda o převodu technologií: patentová licenční dohoda, dohoda o licencích na know-how, licenční dohoda o autorských právech k programovém vybavení nebo smíšené dohody o licenci na patent, know-how nebo autorská práva k programovému vybavení včetně všech dohod tohoto druhu s ustanoveními, která se vztahují na prodej nebo nákup výrobků nebo která se vztahují na udělení licence na práva duševního vlastnictví nebo na převod práv duševního vlastnictví, pokud tato ustanovení netvoří hlavní předmět dohody a pokud jsou přímo spjata s výrobou smluvních výrobků; za dohodu o převodu technologií se rovněž považuje postoupení patentů, know-how, autorských práv k programovému vybavení nebo kombinace těchto práv, pokud riziko spojené s využíváním zůstane na postupiteli.
  • Práva k duševnímu vlastnictví: práva k průmyslovému vlastnictví, know-how, autorská práva a příbuzná práva.
  • Patenty: patenty, žádosti o udělení patentu, užitné vzory, přihlášky k zápisu užitných vzorů, průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků, doplňková ochranná osvědčení pro léčiva nebo jiné výrobky, pro které lze takováto osvědčení získat, a osvědčení šlechtitelů rostlin.
  • Know-how: soubor nepatentovaných praktických znalostí, které jsou získány zkušenostmi a pokusy, které jsou tajné (to znamená, že nejsou všeobecně známé a nejsou snadno přístupné), podstatné (to znamená, že jsou důležité a užitečné pro výrobu smluvních výrobků) a identifikované (to znamená, že jsou dostatečně srozumitelným způsobem popsané, takže lze prověřit, zda splňují kritéria tajnosti a podstatnosti).

Akt

Vstup v platnost – Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 772/2004

1. 5. 2004–30. 4. 2014

Úř. věst. L 123 ze dne 27. 4. 2004

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Commission Notice - Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology transfer agreements [Official Journal C 101 of 27.4.2004] (Sdělení Komise – Pokyny k použitelnosti článku 81 Smlouvy o ES na dohody o převodu technologií).

Účelem těchto pokynů je poskytnout vedení o používání nařízení o blokové výjimce a o používání článku 101 SFEU (dříve článek 81 SES) na dohody o převodu technologií, které spadají mimo oblast oblast působnosti tohoto nařízení. Například v případě dohod o seskupení patentů nebo udělení obecné licence na autorská práva poskytují pokyny jasné vedení o budoucí politice ohledně používání pravidel. Nařízení o blokové výjimce a pokyny neodporují možnému paralelnímu použití článku 102 SFEU (dříve článek 82 SES) na licenční dohody. Kritéria stanovená v pokynech musí být používána ve světle okolností jednotlivých případů, čímž se vylučuje jakékoli mechanické použití. Komise bude monitorovat, jak se nařízení a pokyny používají v rámci nových prováděcích opatření stanovených v nařízení (ES) č. 1/2003, aby bylo možné určit, zda je nutné provést nějaké úpravy.

Poslední aktualizace: 22.02.2011

Top