Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Provádění pravidel hospodářské soutěže EU: použití článků 101 a 102 SFEU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Provádění pravidel hospodářské soutěže EU: použití článků 101 a 102 SFEU

V zájmu spotřebitelů i podniků má Evropská unie (EU) pravidla o protiprávním jednání kartelů, které stanovují ceny nebo rozdělují trhy mezi konkurenty. EU se také snaží bránit tomu, aby podniky zneužívaly svého dominantního postavení na trhu například nespravedlivým navyšováním cen nebo omezováním výroby.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy.

PŘEHLED

V zájmu spotřebitelů i podniků má Evropská unie (EU) pravidla o protiprávním jednání kartelů, které stanovují ceny nebo rozdělují trhy mezi konkurenty. EU se také snaží bránit tomu, aby podniky zneužívaly svého dominantního postavení na trhu například nespravedlivým navyšováním cen nebo omezováním výroby.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Provádí pravidla o hospodářské soutěži v EU, která stanovuje článek 101 (jednání ve vzájemné shodě, které omezuje hospodářskou soutěž) a článek 102 (zneužití dominantního postavení) Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) (dřívější články 81 a 82 Smlouvy o založení Evropského společenství (Smlouvy o ES). Zavedlo pravidla, která změnila zejména prosazování politiky na ochranu hospodářské soutěže v EU.

Nařízení umožňuje, aby pravidla hospodářské soutěže, která dříve používala Evropská komise, byla prosazována na decentralizovaném základě příslušnými orgány pro hospodářskou soutěž v zemích EU. Tím se posílí úloha vnitrostátních antimonopolních úřadů a soudů při provádění zákona EU na ochranu hospodářské soutěže. Díky tomu Komise bude moci zaměřit své zdroje na vymáhání práva v nejzávažnějších případech porušování hospodářské soutěže přeshraničního rozsahu.

KLÍČOVÉ BODY

Postupy článku 101 (SFEU) - antimonopolní

Šetření antimonopolních dohod (např. kartelů) může spustit:

stížnost (např. od konkurenta),

iniciativa orgánu pro hospodářskou soutěž (vnitrostátního orgánu nebo Evropské komise),

žádost o účast v programu shovívavosti (kde účastník kartelu může za poskytnutí informací o kartelu požadovat prominutí nebo snížení sankcí).

Evropská komise má po zahájení šetření široké spektrum pravomocí. Patří mezi ně právo vyžadovat od společností informace, vstupovat do jejich prostor, získávat jejich záznamy a dotazovat se jejich zástupců.

Pokud se na základě úvodního šetření Komise rozhodne provést hloubkové šetření, vydá prohlášení o námitkách, které odešle dotčené společnosti.

Společnosti v šetření mají právo nahlížet do spisů Komise a mohou na prohlášení o námitkách reagovat. Mohou také žádat o slyšení. Pokud je po této fázi Komise stále přesvědčena, že došlo k protiprávnímu jednání, může vydat rozhodnutí o protiprávním jednání, jež může zahrnovat uložení sankcí.

Komise se také může rozhodnout přijmout rozhodnutí o závazcích v případech, kdy nezamýšlí uložit pokutu. V takových případech strany učiní závazek, že ve stanovené lhůtě budou reagovat na výtky Komise. Pokud tento závazek poruší, může jim být uložena pokuta.

Strany se proti rozhodnutím Komise mohou odvolat k Tribunálu.

Podle směrnice 2014/104/EU se oběti kartelových dohod mohou domáhat náhrady škody.

Postupy článku 102 (SFEU) - zneužití dominantního postavení

Vnitrostátní orgán na ochranu hospodářské soutěže nebo Komise mohou zahájit šetření z vlastní iniciativy nebo na základě stížnosti.

Klíčovým prvním krokem v takových případech je zhodnotit, jestli má dotčená firma dominantní postavení. Je nutné definovat její trh jak z hlediska produktů, které dodává, tak z hlediska zeměpisné oblasti, kde se tento produkt či tyto produkty prodávají. Obecně platí, že podíl na trhu menší než 40 % se za dominantní postavení nepovažuje.

V úvahu se berou i další faktory, jako např. jestli existují překážky, které brání novým účastníkům vstupovat na trh, nebo do jaké míry je firma, s níž probíhá řízení, zapojena na různých úrovních dodavatelského řetězce (tzv. „vertikální integrace“).

Dalším krokem je zjistit, jestli je dominantní postavení zneužíváno postupy, jako jsou predátorské ceny (které podrývají ceny konkurentů), požadavky, aby firma byla výlučným dodavatelem atd.

Orgány na ochranu hospodářské soutěže mají stejné vyšetřovací pravomoci jako podle článku 101. Stejné jsou i aspekty, jako je právo na obhajobu, systém prohlášení o námitkách, rozhodnutí o závazcích, sankce a náhrady škody.

A konečně, evropská síť na ochranu hospodářské soutěže, která se skládá z vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž a Komise, umožňuje vzájemnou výměnu informací včetně důvěrných, a tím účinnější prosazování pravidel v této oblasti.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Od 24. ledna 2003.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise o antimonopolních pravidlech.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1/2003

24. 1. 2003

-

Úř. věst. L 1 ze dne 4. 1. 2003, s. 1-25

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 411/2004

9. 3. 2004

-

Úř. věst. L 68 ze dne 6. 3. 2004, s. 1-2

Nařízení (ES) č. 1419/2006

18. 10. 2006

-

Úř. věst. L 269 ze dne 28. 9. 2006, s. 1-3

Nařízení (ES) č. 169/2009

25. 3. 2009

-

Úř. věst. L 61 ze dne 5. 3. 2009, s. 1-5

Nařízení (ES) č. 246/2009

14. 4. 2009

-

Úř. věst. L 79 ze dne 25. 3. 2009, s. 1-4

Nařízení (ES) č. 487/2009

1. 7. 2009

-

Úř. věst. L 148 ze dne 11. 6. 2009, s. 1-4

Postupné změny a opravy nařízení č. (ES) 1/2003 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (ES) č. 773/2004 ze dne 7. dubna 2004 o vedení řízení Komise podle článků 81 a 82 Smlouvy o ES (Úřední věstník L 123 ze dne 27.4.2004, s. 18-24). Viz konsolidované znění

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/104/EU ze dne 26. listopadu 2014 o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie o hospodářské soutěži Text s významem pro EHP (Úřední věstník L 349 ze dne 5.12.2014, s. 1-19).

Poslední aktualizace: 31.07.2015

Top