Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hospodářská soutěž: výjimky pro určité dohody mezi konkurenčními podniky

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Hospodářská soutěž: výjimky pro určité dohody mezi konkurenčními podniky

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EHS) č. 2821/71 o použití Smlouvy o EU na kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Evropská komise může poskytnout jednotlivé výjimky některým dohodám, rozhodnutím a jednáním ve vzájemné shodě, které odpovídají podmínkám čl. 81 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského společenství (Smlouvy o ES) (nyní čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU)).
 • Může také poskytovat blokové výjimky formou nařízení.
 • Toto nařízení umožňuje Komisi poskytnout výjimky některým dohodám, rozhodnutím a jednáním ve vzájemné shodě na základě blokové výjimky.

Rozsah působnosti

Toto nařízení umožňuje Komisi použít čl. 101 odst. 3 SFEU formou nařízení na některé dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě, jejichž předmětem je:

 • výzkum a vývoj výrobků nebo postupů, jakož i využití výsledků, včetně ustanovení o právech na ochranu průmyslového vlastnictví a tajné technické znalosti;
 • specializace, včetně dohod nezbytných k jejímu provádění.

Podmínky pro nařízení o výjimce

Nařízení o výjimce ustanovené Komisí musí odpovídat řadě podmínek. Musí:

 • obsahovat popis kategorií dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě, na které se použijí, a stanovit omezení, ustanovení nebo jiné podmínky, které v nich mohou být obsaženy;
 • platit na dobu určitou, i když je možné je zrušit nebo změnit;
 • platit se zpětnou působností na dohody, pro které ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost by bývalo mohlo být podáno prohlášení se zpětnou působností podle článku 6 nařízení č. 17 (EHS), které bylo nahrazeno nařízením Rady (ES) č. 1/2003.

Příslušná nařízení musí dodržet tento schvalovací postup:

 • musí být zveřejněn návrh, aby všechny dotčené osoby a organizace mohly sdělit své připomínky Komisi;
 • před zveřejněním návrhu nebo před přijetím nařízení Komise musí konzultovat Poradní výbor pro restriktivní praktiky a dominantní postavení;
 • pokud Komise z moci úřední nebo na žádost země Evropské unie (EU) nebo fyzických či právnických osob zjistí, že v konkrétním případě mají dohody, rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné shodě, na které se vztahuje přijaté nařízení, přesto účinky neslučitelné s podmínkami stanovenými v čl. 101 odst. 3, může přijmout rozhodnutí o odejmutí výhody tohoto nařízení.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost dne 18. ledna 1972. V kandidátských zemích toto nařízení vstupuje v platnost v den přistoupení země do EU.

AKT

Nařízení Rady (EHS) č. 2821/71 ze dne 20. prosince 1971 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě (Úř. věst. L 285, 29.12.1971, s. 46–48)

Postupné změny nařízení (EHS) č. 2821/71 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1–25). Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 04.01.2016

Top