Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dodržování práv duševního vlastnictví

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Dodržování práv duševního vlastnictví

Dodržování práv duševního vlastnictví až dosud nebylo předmětem žádné harmonizace na evropské úrovni. Proto tato směrnice zavádí stejné podmínky pro uplatňování práv duševního vlastnictví ve všech členských státech a sjednocuje tak prováděcí opatření v celé Evropské unii. Jejím cílem je také harmonizace legislativ členských států k zajištění stejné úrovně ochrany duševního vlastnictví v celém vnitřním trhu.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví.

PŘEHLED

Až dosud činnost Evropského společenství (ES) v oblasti duševního vlastnictví spočívala hlavně v harmonizaci vnitrostátního hmotného práva a ve vytváření jednotného práva na úrovni Společenství. Některé aspekty vnitrostátních právních předpisů o duševním vlastnictví tak byly harmonizovány, například ochranné známky, (průmyslové) vzory, patenty biotechnologických vynálezů a některé aspekty autorského práva a práv s ním souvisejících. Činnost Společenství také spočívala ve vytvoření jednotných práv na úrovni Společenství, která jsou platná okamžitě na celém území ES. Sem patří i ochranná známka Společenství a následně také (průmyslové) vzory Společenství. V současnosti se vedou rozpravy v Radě ministrů o vytvoření patentu Společenství.

Postupná harmonizace hmotného práva duševního vlastnictví usnadnila svobodný pohyb mezi členskými státy a zvýšila transparentnost použitelných pravidel, prostředky k prosazování práv duševního vlastnictví však dosud nebyly předmětem žádné harmonizace. Proto se vydává tato směrnice.

Padělání a pirátství a v obecnějším smyslu porušování práv duševního vlastnictví jsou jevy, které v dnešní době neustále narůstají a dosahují mezinárodních rozměrů. Představují vážnou hrozbu pro vnitrostátní ekonomiky. Rozdíly mezi úpravami v jednotlivých členských státech týkajícími se prostředků k vymáhání práv duševního vlastnictví jsou na újmu řádnému fungování evropského vnitřního trhu. Jinak řečeno, padělky a nedovolené napodobeniny se spíše vyrábějí a prodávají v zemích, které padělatelství a pirátství potlačují méně účinně.

Cíle

Hlavním cílem této směrnice je zajistit stejnou úroveň ochrany duševního vlastnictví ve všech členských státech. Směrnice se zaměřuje i na další cíle, jako jsou:

 • podporovat inovace a konkurenceschopnost podniků. Když nebude padělání a pirátství účinně trestáno, dojde k oslabení důvěry ve vnitřní trh ze strany jeho účastníků. Tato situace by následně odrazovala vynálezce a zlepšovatele a brzdila inovace a tvořivost ve Společenství;
 • udržet zaměstnanost v Evropě. V sociální sféře se škoda, kterou utrpí podniky z důvodu padělání a pirátství, nakonec odrazí v počtu pracovních míst, která mohou tyto podniky nabídnout;
 • zabránit finančním ztrátám a destabilizaci trhů. Finanční ztráty zaviněné paděláním a výrobou nedovolených napodobenin jsou značné. Tento jev představuje skutečnou hrozbu pro hospodářskou rovnováhu, protože může způsobit destabilizaci nejzranitelnějších trhů, na které zaútočí (jako je například trh s textilními výrobky). Co se týče vydavatelského průmyslu, neustále narůstá padělatelství a pirátství po internetu, což přináší narůstající finanční ztráty;
 • dbát na ochranu spotřebitelů. Padělatelství a pirátství jde většinou ruku v ruce s úmyslným klamáním zákazníka o kvalitě zboží, kterou oprávněně očekává od výrobku zavedené značky. Padělky a nedovolené napodobeniny jsou totiž vyráběny bez kontrol ze strany pověřených orgánů a nevyhovují minimálním kvalitativním normám. Zákazník, který takové výrobky koupí, většinou nemá možnost zboží reklamovat, nemá nárok na poprodejní servis ani na náhradu v případě poškození zboží. Navíc mohou tyto aktivity představovat pro spotřebitele skutečné nebezpečí, protože mohou ohrozit jeho zdraví (padělání léků) nebo bezpečnost (padělání hraček, automobilových nebo letadlových součástí);
 • zajistit udržení veřejného pořádku. Padělatelství a pirátství porušují pracovněprávní předpisy (nelegální práce), finanční předpisy (daňové úniky), hygienické předpisy i předpisy ohledně bezpečnosti výrobků.

Oblast působnosti

Opatření této směrnice se použijí na jakékoli porušení práv duševního vlastnictví stanovené právem Společenství nebo vnitrostátním právem dotyčného členského státu. Touto směrnicí naopak nejsou dotčena ustanovení o dodržování práv a o výjimkách obsažená v právních předpisech Společenství týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících.

Touto směrnicí také nejsou dotčeny:

 • předpisy Společenství upravující hmotné právo duševního vlastnictví;
 • mezinárodní závazky členských států, zejména Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dohoda TRIPS);
 • vnitrostátní předpisy členských států týkající se trestního řízení nebo trestů v případě porušení práv duševního vlastnictví.

Obecná povinnost

Členské státy stanovují postupy potřebné k zajištění dodržování práv duševního vlastnictví a provádějí příslušná opatření proti těm, kdo se dopouštějí padělatelství a pirátství. Tato opatření a řízení musí být účinná, přiměřená a odrazující a musí být používána způsobem, který zabraňuje vzniku překážek právně dovoleného obchodu a poskytuje záruky proti jejich zneužití.

Osoby oprávněné žádat o použití opatření, řízení a nápravných opatření

Žádost o použití opatření k ochraně práv duševního vlastnictví mohou podat nositelé práv duševního vlastnictví, osoby oprávněné zastupovat nositele práv a všechny ostatní osoby oprávněné užívat tato práva v souladu s použitelným právem. Žádat o použití těchto opatření mohou i kolektivní správci práv duševního vlastnictví a profesní subjekty ochrany práv, kteří jsou řádně uznáváni jako osoby oprávněné zastupovat nositele práv duševního vlastnictví.

Důkazy

Za určitých podmínek může být stranám nařízeno, aby předložily důkazní prostředky, které jsou pod jejich kontrolou. Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby příslušné soudní orgány mohly na žádost jedné strany nařídit předložení bankovních, finančních nebo obchodních dokumentů, které jsou v držení protistrany.

Existuje-li prokazatelné riziko porušení práv duševního vlastnictví, a to i před zahájením řízení ve věci samé, mohou příslušné soudní orgány nařídit okamžitá a účinná předběžná opatření k zajištění významných důkazů.

Právo na informace

Na základě žádosti navrhovatele mohou příslušné soudní orgány nařídit každé osobě poskytnout informace o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je porušováno právo duševního vlastnictví. Toto opatření se použije v případě, kdy tato osoba:

 • prokazatelně v obchodním měřítku držela zboží porušující právo;
 • prokazatelně v obchodním měřítku užívala služby porušující právo;
 • prokazatelně v obchodním měřítku poskytovala služby používané při činnostech porušujících právo;
 • byla označena jako účastník na výrobě, zpracování nebo distribuci zboží či poskytování služeb.

Předběžná a zajišťovací opatření

Na žádost navrhovatele mohou soudní orgány vydat vůči údajnému porušovateli práv prozatímní soudní zákaz s cílem:

 • zamezit hrozícímu porušení práva duševního vlastnictví;
 • prozatímně zakázat pokračování v údajném porušování tohoto práva;
 • podmínit takové pokračování složením záruky k zajištění odškodnění nositele práva.

V některých případech mohou soudní orgány nařídit předběžné zabavení movitého a nemovitého majetku údajného porušovatele práv, včetně zmrazení jeho bankovních účtů nebo jiného majetku.

Opatření vyplývající z rozhodnutí ve věci

Na žádost navrhovatele mohou příslušné soudní orgány nařídit přijetí vhodných opatření ve vztahu ke zboží, o němž bylo zjištěno, že jsou jím porušována práva duševního vlastnictví. Toto zboží, stejně jako materiály a nástroje, které byly používány při jeho výrobě, mohou být staženy z obchodních kanálů. A konečně mohou soudní orgány nařídit i zničení padělaného nebo nedovoleně napodobeného zboží.

V případě vydání soudního rozhodnutí zjišťujícího porušení práva duševního vlastnictví mohou soudní orgány vydat vůči porušovateli práv soudní zákaz dalšího porušování. Za nedodržení tohoto zákazu může být případně uloženo penále k zajištění jeho dodržování.

Příslušné soudní orgány mohou nařídit zaplacení peněžního vyrovnání poškozenému namísto stažení zboží z oběhu nebo jeho zničení. Takto se postupuje, pokud porušovatel nejednal úmyslně ani z nedbalosti, výkon dotyčných opatření by mu způsobil nepřiměřenou újmu a pokud se peněžní vyrovnání poškozenému jeví přiměřeně dostatečným.

Náhrada škody a náklady řízení

Na žádost poškozeného příslušné soudní orgány mohou nařídit porušovateli práv zaplatit nositeli práv náhradu utrpěné škody.

Náklady řízení, náklady právního zastupování a další náklady strany úspěšné ve sporu jsou zpravidla uhrazeny stranou, která ve sporu neuspěla.

Sankce ukládané členskými státy

Oproti původnímu návrhu Komise směrnice, tak jak byla přijata, neobsahuje ustanovení týkající se trestních sankcí proti podvodníkům. Směrnice se omezuje na konstatování, že členské státy mohou uložit i jiné vhodné sankce.

Kontext

V říjnu 1998 Komise předložila zelenou knihu o boji proti padělatelství a pirátství na vnitřním trhu, aby se zúčastněnými stranami zahájila rozpravu na toto téma. V průběhu konzultací se potvrdilo, že rozdíly mezi vnitrostátními systémy práv duševního vlastnictví mají neblahý dopad na řádný chod vnitřního trhu. Po těchto konzultacích Komise v listopadu 2000 vydala sdělení navazující na zelenou knihu, v němž navrhla akční plán k zefektivnění a posílení boje proti padělatelství a pirátství. Jednou z iniciativ obsažených v akčním plánu bylo i vydání směrnice s cílem harmonizovat vnitrostátní opatření k vymáhání práv duševního vlastnictví.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2004/48/ES

22. 6. 2004

29. 4. 2006

Úř. věst. L 195, 2. 6. 2004

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Prohlášení Komise 2005/295/ES týkající se článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES o vymáhání práv duševního vlastnictví (Úřední věstník L 94 ze dne 13. 4. 2005).

Toto prohlášení upřesňuje práva duševního vlastnictví, která jsou v oblasti působnosti směrnice týkající se dodržování práv duševního vlastnictví.

Jedná se o tato práva:

 • autorské právo;
 • práva příbuzná právu autorskému;
 • zvláštní právo pořizovatele databází;
 • práva tvůrce typografií polovodičových výrobků;
 • práva k ochranným známkám;
 • práva k (průmyslovým) vzorům;
 • patentová práva včetně práv odvozených z dodatkových ochranných osvědčení;
 • zeměpisná označení;
 • práva k užitným vzorům;
 • odrůdová práva;
 • obchodní jména, jsou-li chráněna jako výhradní vlastnická práva v dotčeném vnitrostátním právu.

Poslední aktualizace: 17.05.2011

Top