Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Boj proti padělatelství a pirátství na vnitřním trhu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Boj proti padělatelství a pirátství na vnitřním trhu

Toto sdělení oznamuje formou akčního plánu různá opatření a iniciativy, které Komise hodlá uskutečnit pro zlepšení a posílení boje proti padělatelství a pirátství na vnitřním trhu. Toto sdělení následuje po zelené knize Komise z října 1998, která zahájila všeobecnou konzultaci na toto téma.

AKT

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee – Follow-up to the Green Paper on combating counterfeiting and piracy in the single market (COM(2000) 789 final – Not published in the Official Journal) (Sdělení Komise ze dne 30. listopadu 2000 vyvozené ze zelené knihy o boji proti padělání a pirátství na vnitřním trhu (COM(2000) 789 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku))

PŘEHLED

Kontext

Padělání a pirátství se stalo jevem celosvětových rozměrů, který má velký dopad na ekonomickou a sociální oblast. Tyto jevy také postihují řádné fungování vnitřního trhu a ochranu spotřebitelů, zejména pokud jde o veřejné zdraví a bezpečnost. Taková situace má za následek výchylky v obchodování a narušení hospodářské soutěže, což vede ke ztrátě důvěry účastníků na vnitřním trhu a k poklesu investic.

Má se za to, že tyto činnosti představují zhruba 5 až 7 % světového obchodu a ročně způsobí zánik 200 000 pracovních míst na celém světě. Mimoto se odhaduje, že podniky Evropské unie (EU), které se podílejí na mezinárodním obchodu, přicházejí o 400 až 800 milionů EUR na vnitřním trhu a přibližně o 2 miliardy EUR mimo Unii. Těmito jevy je postiženo zejména odvětví informačních technologií.

Reakce na zelenou knihu

Reakce na zelenou knihu potvrdily šíři problému a škodlivé účinky na řádné fungování vnitřního trhu. Zainteresované strany uváděly různé faktory, které takové situaci napomáhají, zejména současné nerovnosti v sankčních režimech a jiných prostředcích k dodržování práv na ochranu duševního vlastnictví mezi členskými státy. Z toho důvodu si zúčastněné strany včetně členských států přejí, aby se tento problém řešil na úrovni EU. Dále reakce na zelenou knihu shodně poukazují na nutnost zlepšit správní spolupráci mezi členskými státy. Komise zdůraznila, že i když je žádoucí, aby v této oblasti hrála důležitou úlohu, primární odpovědnost mají držitelé práv k duševnímu vlastnictví, kteří musí v prvé řadě zachovávat obezřetnost.

Akční plán

Toto sdělení obsahuje akční plán, který představuje:

 • naléhavá opatření, jejichž návrhy Komise urychleně předloží;
 • činnosti, které Komise hodlá provést ve střednědobém horizontu;
 • další iniciativy zahrnující veřejné orgány a soukromý sektor.

Tyto činnosti se musí začlenit do iniciativ horizontálního charakteru v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí.

Naléhavá opatření

Naléhavá opatření jsou tato:

 • návrh směrnice směřující k posílení prostředků pro vynucení dodržování práv k duševnímu vlastnictví a stanovení obecného rámce pro výměnu informací. Cílem této iniciativy bude harmonizovat právní a správní předpisy členských států v této oblasti. Tato opatření se zaměří pouze na dodatečná zlepšení Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS);
 • v rámci stávajících programů rozvoj školicích aktivit pro pracovníky donucovacích orgánů, včetně těch v kandidátských zemích, a aktivity na informování a osvětu veřejnosti;
 • Komise bude i nadále upřednostňovat boj proti padělání a pirátství v rámci jednání o rozšíření;
 • zahájení studie s cílem definovat metodiku pro sběr, analýzu a porovnávání dat;
 • stanovení kontaktního místa na úrovni Komise, které zajistí propojení mezi různými službami, pokud jde o práce v této oblasti. Kontaktní místo usnadní transparentnost vůči vnějšímu světu.

Střednědobé aktivity

Ve střednědobém horizontu Komise prozkoumá:

 • možnost zavést doplňující mechanismy správní spolupráce pro boj proti padělání a pirátství, zejména mezi příslušnými vnitrostátními orgány a mezi těmito orgány a Komisí;
 • nutnost předložit návrhy na harmonizace minimálních sazeb trestních sankcí, rozšíření pravomocí Europolu v této oblasti a na zřízení struktury, která by například prostřednictvím internetové stránky umožňovala přístup k soudním rozhodnutím vydaným národními soudy v této věci.

Další iniciativy: Komise formuluje doporučení, jejichž cílem je zejména lépe využívat stávající informační systémy a posílit spolupráci a výměnu informací mezi soukromým sektorem a veřejnými orgány. Jde zejména o:

 • zlepšení spolupráce mezi soukromým sektorem a veřejnými orgány, například při zajištění kompatibility stávajících databází za účelem jejich lepšího využití;
 • zlepšení evropské soudní spolupráce prostřednictvím stávajících nástrojů a nástrojů, které se rozvíjejí na úrovni Společenství;
 • využití možností, které nabízí pátý rámcový program pro výzkum a rozvoj (1998–2002) k rozvoji nových technologií a zařízení.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 11. října 2005 o reakci celních orgánů na nejnovější vývoj v oblasti padělání a pirátství (KOM(2005) 479 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

Toto sdělení navrhuje soubor opatření určených k posílení ochrany EU proti padělatelství a pirátství v celní oblasti. Tato opatření spočívají zejména ve zlepšení právních předpisů, v posílení partnerství mezi celními úřady a hospodářskými subjekty a v posílení mezinárodní spolupráce.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví (Úř. věst. L 195 ze dne 2.6.2004)

Tato směrnice zavádí stejné podmínky pro uplatňování práv duševního vlastnictví ve všech členských státech a sjednocuje tak prováděcí opatření v celé Evropské unii. Jejím cílem je také harmonizace právních systémů členských států k zajištění stejné úrovně ochrany duševního vlastnictví v celém vnitřním trhu.

Poslední aktualizace: 08.05.2006

Top