Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Založení Soudu pro patent Společenství

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Založení Soudu pro patent Společenství

S ohledem na vytvoření patentu Společenství se zřízením Soudu pro patent Společenství pod záštitou Evropského soudního dvora sleduje cíl doplnit mechanismus ochrany patentů v EU. Díky zřízení soudu bude možné centralizovat spory, a tím se dosáhne efektivnějšího řešení sporů týkajících se porušení a platnosti patentů Společenství. Jeho rozsudky budou platné v celé Evropské unii, což umožní vyhnout se nejasnostem, ke kterým může docházet při rozhodování vnitrostátních soudů v jednotlivých členských státech.

NÁVRHY

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se ve sporech týkajících se patentu Společenství svěřuje příslušnost Soudnímu dvoru; a

návrh rozhodnutí Rady, kterým se zřizuje Soud pro patent Společenství a který se týká opravných prostředků u Soudu prvního stupně.

PŘEHLED

Návrh týkající se příslušnosti Soudního dvora

Cílem prvního návrhu Komise je svěřit Soudnímu dvoru výhradní příslušnost pro rozhodování sporů týkajících se patentu Společenství.

Podle tohoto návrhu bude Soudní dvůr příslušný, pokud jde o:

  • spory týkající se porušení a platnosti patentů Společenství;
  • spory týkající se používání vynálezu po zveřejnění žádosti o patent Společenství nebo ohledně práv založených na předchozím používání příslušného vynálezu;
  • předběžná opatření a opatření na ochranu důkazů v rámci své příslušnosti;
  • náhrady škod ve výše uvedených situacích;
  • penále v případě nedodržení rozsudku nebo usnesení.

Vzhledem k tomu, že Soud pro patent Společenství bude zřízen až po přechodném období (nejpozději v roce 2010), obsahuje návrh přechodné ustanovení, podle něhož během tohoto období zůstane pro tuto oblast zachována pravomoc soudů členských států. Svěření příslušnosti Soudnímu dvoru také neovlivní spory, které už byly předloženy vnitrostátním soudům v průběhu přechodného období.

Návrh, kterým se zřizuje Soud pro patent Společenství

Druhým návrhem se zřizuje Soud pro patent Společenství pod záštitou Soudního dvora. Příslušnost Soudu pro patent Společenství vychází z rozhodnutí Rady, jejíž návrh je prezentován výše, kterým se ve sporech týkajících se patentu Společenství svěřuje příslušnost Soudnímu dvoru. Soud pro patent Společenství tedy bude v prvním stupni příslušný v oblastech specifikovaných v tomto rozhodnutí (viz výše).

Podle návrhu se soud bude skládat ze sedmi soudců jmenovaných na období šesti let. Soudci se budou vybírat z kandidátů členských států. Po konzultaci s poradním výborem budou jmenováni Radou ministrů na základě svých odborných znalostí a zkušeností v oblasti patentového práva. Takto zvolení soudci ze svého středu zvolí předsedu Soudu pro patent Společenství, a to na období tří let s možností obnovení mandátu.

Soud bude zasedat v senátech složených ze tří soudců. V určitých případech bude moci zasedat v rozšířeném složení nebo jako samosoudce.

Soud může nařídit předběžná opatření bez projednání věci samé.

Jazykem řízení je zpravidla úřední jazyk členského státu, v němž má sídlo žalovaná strana.

Opravný prostředek proti rozhodnutí Soudu pro patent Společenství je možné podat u soudu prvního stupně ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení. Navrhuje se vytvořit zvláštní senát u soudu prvního stupně, který bude rozhodovat o opravných prostředcích proti rozhodnutím Soudu pro patent Společenství. Opravný prostředek se může týkat právních otázek (například nepravidelnosti v řízení) nebo otázek skutkových (například přehodnocení údajů nebo důkazů).

Je třeba poznamenat, že zřízení tohoto soudu Společenství znamená hlubokou změnu, protože Soudní dvůr bude příslušný pro rozhodování sporů, kde proti sobě budou stát soukromé osoby. Až dosud se totiž Soudní dvůr s tímto typem sporů setkával pouze v rámci předběžných otázek.

Odkazy a postup

Návrh

Úřední věstník

Postup

KOM(2003) 827 v konečném znění

-

Spolupráce CNS/2003/0326

KOM(2003) 828 v konečném znění

-

Spolupráce CNS/2003/0324

Poslední aktualizace: 06.12.2007

Top