Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Patent Společenství

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Patent Společenství

Cílem vytvoření patentu Společenství je poskytnout vynálezcům možnost získat patent, který platí v celé Evropské unii. Očekávanými výhodami tohoto systému je výrazné snížení nákladů na získání patentu (zejména těch souvisejících s překladem a podáním), zjednodušená ochrana vynálezů na celém území EU díky jednotnému postupu a vytvoření jednotného centralizovaného systému vedení sporů.

NÁVRH

Návrh nařízení Rady ze dne 1. srpna 2000 o patentu Společenství.

PŘEHLED

Kontext

V rámci Evropské unie (EU) je patentová ochrana v současné době zajištěna dvěma systémy, z nichž ani jeden se neopírá o právní nástroje: národní patentové systémy a evropský patentový systém.

Národní patent prošel de facto harmonizací s podepsáním několika mezinárodních úmluv, včetně Úmluvy o udělování evropských patentů (Mnichovská úmluva) v roce 1973, ke kterému přistoupily všechny členské státy EU.

Mnichovská úmluva stanoví jednotný postup při udělování evropských patentů. Úmluvou byl zřízen Evropský patentový úřad (dále jen „Úřad“), který vydává patenty, které se pak stávají národními patenty, jež se dále řídí vnitrostátními předpisy. V současné době je členy Evropské patentové organizace 31 zemí.

Ačkoli Mnichovská úmluva vytváří pro udělování patentů jednotný systém, stále neexistuje žádný patent Společenství, který by patřil do právního řádu Společenství. Jednotný patent pro celé Společenství by mohl pomoci Evropě transformovat výsledky výzkumu a nového technologického a vědeckého know-how na průmyslové a obchodní úspěchy. Cílem je také, pokud jde o soukromé investice do výzkumu a vývoje, pomoci Evropě dohnat USA a Japonsko.

Návrh nařízení je výsledkem jednání vedených při přípravě zelené knihy z června 1997 o patentu Společenství a o evropském patentovém systému, jejichž hlavní body Komise předložila ve sdělení ze dne 5. února 1999 nazvaném „Postup navazující na zelenou knihu o patentu Společenství a patentovém systému v Evropě“.

Obecné fungování nového systému Společenství

Navrhovaný systém nemá nahradit stávající vnitrostátní a evropské systémy, ale platit souběžně s nimi. Vynálezci budou mít nadále možnost zvolit si typ patentové ochrany, která nejlépe odpovídá jejich potřebám.

Hlavním záměrem tohoto návrhu je vytvoření „symbiózy“ mezi oběma systémy: mezi nařízením o patentu Společenství a Mnichovskou úmluvou.

Toto nařízení doplňuje Mnichovskou úmluvu. Patent Společenství bude vydán Úřadem jako evropský patent, v němž bude místo jednotlivých členských států uvedeno území Společenství. Provedení tohoto nařízení bude vyžadovat, aby Společenství přistoupilo k Mnichovské úmluvě a k revizi této úmluvy, aby Úřad mohl patent Společenství udělit.

Po přijetí tohoto nařízení bude vnější příslušnost patentu Společenství spadat do výlučné pravomoci Společenství.

Hlavní charakteristiky patentu Společenství

Patent Společenství je jednotný a autonomní, tj. má stejný účinek v celém Společenství. Může být udělen, převeden nebo prohlášen za neplatný pouze pro celé Společenství.

Podmínky pro udělení patentu

Podmínky pro udělení patentu, např. podmínky patentovatelnosti, jsou uvedeny v Mnichovské úmluvě.

Právo na patent

Právo na patent Společenství patří vynálezci nebo jeho právnímu nástupci. Je-li vynálezce zaměstnancem, je právo na patent určeno v souladu s právními předpisy státu, v němž je zaměstnanec převážně zaměstnán, nebo pokud tento stát není možné určit, pak státu, ve kterém má zaměstnavatel své místo podnikání.

Existují i ustanovení k získání patentu do spoluvlastnictví a ke změně jeho vlastnictví.

Žádost o patent Společenství

Žádost se podává dle ustanovení Mnichovské úmluvy. Úřad žádost přezkoumá a zveřejní ji i patent, pokud je udělen, v rejstříku patentů Společenství nebo ve věstníku patentů Společenství.

Účinky patentu Společenství

Patent Společenství jeho majiteli poskytuje právo bez jeho souhlasu zakázat:

 • přímé využívání vynálezu, a to zejména jeho vytváření, nabízení, uvádění na trh, dovážení apod.;
 • nepřímé využívání vynálezu, a to prostřednictvím jeho dodání apod.

Omezení účinků patentu Společenství

Práva vyplývající z patentu Společenství se nevztahují na řadu oblastí uvedených v návrhu nařízení, jako například na činnosti prováděné soukromě a k neobchodním účelům.

Navíc se tato práva nevztahují na úkony týkající se výrobku, na něž se vztahuje patent realizovaný na území členských států poté, co byl majitelem patentu nebo s jeho souhlasem výrobek uveden na trh ve Společenství, ledaže by k tomu nebyly legitimní důvody.

Práva z patentu se nevztahují na předchozí využití vynálezu. Proto pokud osoba v dobré víře a k obchodním účelům vynález využívá nebo provádí efektivní a důležité přípravy před datem podání, má tato osoba právo v takovém používání pokračovat nebo používat vynález tak, jak se plánovalo během příprav.

Smluvní licence

Patent Společenství může být zcela nebo z části předmětem licence pro celé Společenství nebo pro jeho část. Tato licence může být výlučná nebo nevýlučná. Práva vyplývající z patentu Společenství mohou být uplatňována proti držiteli licence, který poruší omezení v licenční smlouvě.

Licence k užívání práv

Majitel patentu Společenství může za přiměřenou náhradu povolit využití vynálezu jakékoliv osobě jako držiteli licence tak, jak to stanoví Komise. Toto oprávnění je poskytnuto a může být i staženo prostřednictvím písemného sdělení Úřadu a znamená snížení ročních poplatků za obnovení patentu.

Členské státy nejsou oprávněny udělovat licence k užívání práv vyplývajících z patentu Společenství.

Nucené licence

Komise může udělit nucenou licenci z důvodu chybějícího či nedostatečného využití patentu Společenství nebo v případě závislých patentů. Může rovněž povolit využití patentu Společenství v některých specifických situacích: v době krize, v jiných mimořádně naléhavých situacích nebo v situaci, kdy je potřeba napravit praktiku po soudním nebo správním řízení považovanou za protisoutěžní.

Obnovení platnosti patentu Společenství

K obnovení platnosti patentů Společenství musí být Úřadu zaplaceny roční poplatky. Výše těchto poplatků bude stanovena prováděcím nařízením o poplatcích, které bude přijato výborem pro právní předpisy.

Vzdání se patentu Společenství

Patentu Společenství se lze vzdát pouze v plném rozsahu. Vzdání se musí být deklarováno Úřadu majitelem patentu písemně a vstoupí v platnost pouze poté, co bude zapsáno do rejstříku patentů Společenství.

Zánik patentu Společenství

Patent Společenství je platný po dobu dvaceti let a počítá se od data podání žádosti. Patent zaniká v případě, že nebyl včas zaplacen poplatek za obnovení nebo jiný poplatek.

Neplatnost patentu Společenství

Důvody neplatnosti jsou následující:

 • předmět patentu není patentovatelný podle článků 52 až 57 Mnichovské úmluvy;
 • patent neobjasňuje vynález natolik jasně a úplně, aby jej mohl odborník zrealizovat;
 • předmět patentu přesahuje obsah podané žádosti.

Platnost patentu se ruší se zpětnou účinností, s výjimkou rozhodnutí o porušení práv, která nabyla právní moci a byla vykonána před rozhodnutím o neplatnosti; ani zpětný účinek neplatnosti neovlivní smlouvy uzavřené a provedené před rozhodnutím o neplatnosti. Avšak za určitých okolností je možné požadovat vrácení částek zaplacených podle příslušné smlouvy.

Každá osoba může zahájit řízení o neplatnosti, s výjimkou případů, kdy by bylo napadeno právo majitele patentu patent získat. V tomto případě musí být iniciátorem žádosti osoba oprávněná být zapsána do rejstříku patentů Společenství jako jediný majitel patentu nebo všechny osoby oprávněné být zapsány jako spolumajitelé.

Řízení o neplatnosti lze podat i v případě, že patent Společenství zanikl.

Platnost patentu může být zrušena buď zcela, nebo zčásti.

Právní rámec

Návrh předpokládá vytvoření centralizovaného soudu Společenství pro duševní vlastnictví, který zaručí jednotnost práva a ustálenou judikaturu. Tento soud se bude skládat z komory prvního stupně a z odvolací komory.

Pravomoc soudu Společenství pro duševní vlastnictví

Centralizovaný soud bude mít výlučnou příslušnost pro určité žaloby, včetně sporů týkajících se porušení práv a platnosti patentu Společenství. Soud se bude především zabývat spory mezi soukromými stranami a bude mít pravomoc ukládat sankce a přiznávat nároky na náhradu škody.

Žaloba pro porušení práv

Žaloba pro porušení práv musí být založena na předpokládaném porušení práv vyplývajících z patentu. Tato žaloba může být podána majitelem patentu nebo v některých případech nabyvatelem licence.

Žádost o omezení

Na žádost majitele může být patent Společenství omezen ve formě změny na nároky, popis nebo výkresy. Žádost je přípustná pouze se souhlasem osoby, která má věcné právo nebo licenci zapsanou v rejstříku patentů Společenství.

Způsobilost Komise jednat před soudem Společenství

Komise má pravomoc jednat v případě, že je ohrožen zájem Společenství. Může k soudu předložit žalobu pro neplatnost patentu a zasahovat při každém řízení podaném k soudu.

Sankce a nároky na náhradu škody

Soud Společenství může ukládat různé sankce. Pokud byla porušena práva vyplývající z patentu Společenství, může soud vydat následující příkazy:

 • příkaz zakazující žalovanému pokračovat v jednání, které představuje porušování práv vyplývajících z patentu;
 • příkaz k zabavení výrobků, které vyplynuly z porušování práv;
 • příkaz k zabavení zboží, materiálu apod., který umožňuje, aby byl vynález používán.

Příslušnost vnitrostátních soudů

Vnitrostátní soudy budou mít příslušnost, která nespadá do výlučné příslušnosti buď Soudního dvora nebo soudu Společenství pro duševní vlastnictví. Vnitrostátní soudy se proto budou například zabývat:

 • žalobami týkajícími se práva na patent, ohledně kterého je ve sporu zaměstnavatel a zaměstnanec;
 • žalobami týkajícími se nuceného výkonu práva vyplývajícího z patentu Společenství.

Rozhodčí řízení

Pravidla vnitrostátního rozhodčího řízení členských států zůstávají v platnosti.

Patent Společenství nemůže být v rozhodčím řízení prohlášen za neplatný.

Používání jazyků

Patent musí být udělen v souladu s Mnichovskou úmluvou v jazyce řízení před Úřadem (angličtina, němčina nebo francouzština) a v tomto jazyce musí být zveřejněn s překladem patentových nároků do dalších dvou jazyků (italština a španělština).

Překlad patentu Společenství do všech jazyků Společenství není nutný, i když má majitel patentu možnost vytvořit a uložit překlady patentu do jiných úředních jazyků členských států. Tyto překlady pak budou veřejnosti k dispozici. Toto opatření se zavádí, aby se zabránilo vysokým nákladům, což by mohlo odradit od používání patentu Společenství.

V současné době se zdá obtížné dosáhnout konečné dohody ohledně dokumentace. Hlavní překážkou je otázka překladu patentových nároků. Text ve skutečnosti stanoví, že patentové nároky – to je ta nejkratší, ale nejdůležitější část, protože definuje meze ochrany – by měly být přeloženy do všech úředních jazyků EU. V současnosti nejsou ministři schopni se dohodnout na kompromisu ohledně otázky, kdo rozhodne o právní platnosti překladu a jak se vypořádat s následky nesprávného překladu.

Druhé jablko sváru se týká určení délky lhůty pro podání překladů. To je klíčová otázka, protože podle navrhované úpravy se bude mít za to, že patent Společenství nenabyl účinnosti v případě, že překlady nejsou podány ve stanovených lhůtách.

Odkazy a postup

Návrh

Úřední věstník

Postup

KOM(2000) 412 v konečném znění

Úř. věst. C 337 Eze dne 28.11.2000

Konzultace CNS/2000/0177

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Posílená spolupráce

Rozhodnutí Rady 2011/167/EU ze dne 10. března 2011, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany (Úř. věst. L 76 ze dne 22.3.2011).

Uvedené rozhodnutí je výsledkem vůle 25 členských států navázat mezi sebou posílenou spolupráci v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany.

Tato spolupráce má za cíl vytvořit jednotný patent, který poskytuje jednotnou ochranu na území zúčastněných členských států. Podmínky překladu patentu musí být ještě upřesněny.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany (KOM(2011) 215 v konečném znění – nebyl zveřejněn v Úředním věstníku).

Cílem uvedeného návrhu je posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany, jak bylo schváleno rozhodnutím č. 2001/67/EU. Návrh definuje parametry evropských patentů, aby měly ve zúčastněných členských státech jednotný účinek.

Návrh nařízení Rady, kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany s ohledem na příslušná ujednání o překladu (KOM(2011) 216 v konečném znění – nebyl zveřejněn v Úředním věstníku).

Cílem uvedeného návrhu je zavést zjednodušené postupy týkající se překladu evropského patentu s jednotným účinkem. Patent se zveřejňuje v jednom ze tří úředních jazyků Evropského patentového úřadu (EPO) a může být přeložen do ostatních dvou jazyků. V případě sporu, nebo pokud žadatel podal evropskou patentovou přihlášku v jiném jazyce, než jsou jazyky EPO, může být patent přeložen do jednoho dalšího jazyka EU. V tomto případě nese náklady na překlad kompenzační systém, který spravuje EPO.

Soud pro patent Společenství

Proposal for a Council decision of 23 December 2003 conferring jurisdiction on the Court of Justice in disputes relating to the Community patent [COM(2003) 827 final - Not published in the Official Journal] (Návrh rozhodnutí Rady ze dne 23. prosince 2003 o přenesení pravomoci Soudního dvora u sporů týkajících se patentu Společenství (KOM(2003) 827 v konečném znění – nebyl zveřejněn v Úředním věstníku)).

Proposal for a Council Decision of 2 December 2003 establishing the Community Patent Court and concerning appeals before the Court of First Instance [COM(2003) 828 final - Not published in the Official Journal] (Návrh rozhodnutí Rady ze dne 2. prosince 2003, kterým se zřizuje Soud pro patent Společenství, a o odvolání u Soudu prvního stupně (KOM(2003) 828 v konečném znění – nebyl zveřejněn v Úředním věstníku)).

S ohledem na vytvoření patentu Společenství se vytvořením soudu pro patent Společenství, pod záštitou Evropského soudního dvora, sleduje cíl doplnit mechanismus ochrany patentů v EU. Díky zřízení soudu bude možné centralizovat spory, a tím se dosáhne efektivnějšího řešení sporů týkajících se porušení a platnosti patentů Společenství.

Poslední aktualizace: 22.03.2011

Top