Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrana elektronických placených služeb proti pirátství

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ochrana elektronických placených služeb proti pirátství

PŘEHLED DOKUMENTU:

Právní ochrana služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem – směrnice 98/84/ES

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Cílem této směrnice je právní ochrana služeb s podmíněným přístupem (tj. přístup na základě předplatného)

Směrnice usiluje o ochranu elektronických placených služeb před pirátstvím.

Zakazuje všechny obchodní činnosti zahrnující výrobu, distribuci nebo uvádění na trh čipových karet (plastových karet opatřených mikroprocesorem nebo mikročipem) a jiných zařízení, která umožňují obcházet chráněný přístup k televizním, rozhlasovým a internetovým placeným službám.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Směrnice zahrnuje všechny služby poskytované na základě podmíněného přístupu, jako jsou placené televizní a placené rozhlasové služby, obrazové a zvukové služby na vyžádání, elektronické nakladatelství a široká škála on-line služeb, které jsou k dispozici veřejnosti na základě předplatného nebo platby za zobrazení.

Nedovolené činnosti

Každá země EU musí zavést právní předpisy zakazující:

výrobu, dovoz, prodej, pronájem nebo držení nezákonného zařízení či programového vybavení umožňujících neoprávněný přístup ke chráněné službě k obchodním účelům,

instalaci, údržbu nebo výměnu nezákonného zařízení k obchodním účelům,

propagaci nezákonného zařízení či programového vybavení.

Sankce a právní prostředky

Každá země EU musí zajistit schválení těchto opatření:

zavést sankce, které jsou účinné, odrazující a úměrné možným důsledkům nezákonné činnosti,

zajistit, aby poskytovatelé služeb, jejichž zájmy jsou dotčeny nezákonnou činností, mohli podat žalobu o náhradu škody a dosáhnout soudního příkazu a popřípadě požadovat, aby nezákonná zařízení byla zabavena.

Zásady vnitřního trhu

Země EU nemohou omezit:

poskytování chráněných služeb nebo souvisejících služeb pocházejících z jiné země EU,

volný pohyb zařízení podmíněného přístupu (tj. jakéhokoli zařízení či programového vybavení vytvořeného nebo uzpůsobeného tak, aby umožňovalo přístup k chráněné službě ve srozumitelné formě bez povolení poskytovatele služeb).

Úmluva Rady Evropy

V roce 2015 Rada Evropské unie schválila Úmluvu Rady Evropy o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem, která vstoupila v platnost v roce 2003. To, že EU podepsala úmluvu, pravděpodobně povzbudí k ratifikaci i další členy Rady Evropy. Tím by se rozšířilo provádění pravidel podobných těm, které jsou obsaženy ve směrnici 98/84/ES, i mimo hranice EU, a právní předpisy o službách s podmíněným přístupem by tak platily po celém evropském kontinentu.

KONTEXT

Právní ochrana služeb s podmíněným přístupem

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/84/ES ze dne 20. listopadu 1998 o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem (Úř. věst. L 320, 28.11.1998, s. 54–57)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Rady 2014/243/EU ze dne 14. dubna 2014 o podpisu Evropské úmluvy o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem jménem Evropské unie. (Úř. věst. L 128, 30. dubna 2014, s. 61)

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1293 ze dne 20. července 2015 o uzavření Evropské úmluvy o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem jménem Evropské unie (Úř. věst.L 199, 29.7.2015, s. 3–5)

Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Druhá zpráva o provádění směrnice Evropského Parlamentu a Rady 98/84/ES ze dne 20. listopadu 1998 o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem (KOM(2008) 593 v konečném znění ze dne 30. září 2008)

O právní ochraně elektronických platebních služeb – Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o provádění směrnice Evropského Parlamentu a Rady 98/84/ES ze dne 20. listopadu 1998 o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem (KOM(2003) 198 v konečném znění ze dne 24. dubna 2003)

Poslední aktualizace 26.10.2015

Top