Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kontrola státní podpory v Evropské unii (EU): zásadní otázka týkající se hospodářské soutěže

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Kontrola státní podpory v Evropské unii (EU): zásadní otázka týkající se hospodářské soutěže

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 - prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (státní podpora)

PŘEHLED

Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU) zakazuje státní podporu, není-li opodstatněna obecným hospodářským rozvojem. Evropská komise má za úkol zajišťovat, aby státní podpora byla v souladu s pravidly Evropské unie.

Aby podniky na vnitřním trhu EU nedostávaly selektivní výhody, které narušují hospodářskou soutěž, je státní podpora obecně vzato zakázána. V některých případech je však zásah státu nezbytný, aby bylo možné kompenzovat selhání trhu. Komise dbá na to, aby tato pravidla byla dodržována a aby se výjimky používaly v EU nestranně. Postupy jsou stanoveny v nařízení Rady (ES) č. 659/1999 a v pozměňovacích aktech a prováděcích opatřeních.

Různé režimy podpor zkoumané Komisí

Obecně platí, že země EU musí Komisi informovato nových opatřeních státní podpory ještě před jejich provedením. V oznámení musí země EU uvést všechny nezbytné informace, aby Komise mohla přijmout rozhodnutí.

Komise musí také obdržené informace prozkoumat z hlediska údajné protiprávní podpory, tj. podpory udělené bez předchozího oprávnění. Pokud je obvinění podložené, Komise zahájí předběžné vyšetřovací řízení jako v případech oznámené podpory.

Komise také přezkoumává existující režimy podpory pro zjištění toho, zda jsou stále slučitelné s vnitřním trhem.

Předběžné posouzení

Každé oznámení vyvolá předběžné vyšetřovací řízení. Od chvíle, kdy dostane oznámení, má Komise 2 měsíce na přijetí rozhodnutí, zda:

nejde o podporu ve smyslu pravidel EU, nebo

podpora je slučitelná s pravidly EU, protože její kladné účinky převažují nad narušením hospodářské soutěže, nebo

zůstávají vážné pochybnosti, pokud jde o slučitelnost opatření s pravidly pro státní podporu.

V prvních dvou případech lze opatření okamžitě provést, ale ve třetím případě Komise zahájí důkladné vyšetřovací řízení.

Formální vyšetřovací řízení

Rozhodnutí o zahájení tohoto řízení je odesláno do příslušné země EU. Obsahuje skutkový a právní základ pro vyšetřování včetně předběžného hodnocení Komise. Země EU a zúčastněné třetí strany mají 1 měsíc na předložení připomínek. Příslušná země EU je také vyzvána k tomu, aby předložila připomínky k poznámkám zúčastněných stran.

Konečné rozhodnutí

Na konci formálního vyšetřování Komise přijme konečné rozhodnutí. Možné jsou tři výsledky:

kladné rozhodnutí (tj. opatření není státní podpora nebo je to podpora slučitelná s vnitřním trhem)

podmínečné rozhodnutí (opatření je slučitelné, ale jeho provádění podléhá určitým podmínkám)

záporné rozhodnutí (opatření není slučitelné a nelze je provést).

Případ lze také uzavřít, pokud země EU vezme oznámení zpět.

Navrácení podpory

Pokud Komise přijme záporné rozhodnutí o podpoře, která již byla vyplacena, obvykle požaduje, aby země EU zajistila, že příjemce podporu vrátí (i s úroky). Pokud země EU toto rozhodnutí v přiměřené době neuposlechne, Komise může případ předat Evropskému soudnímu dvoru (ESD).

Promlčecí lhůta pro navrácení podpory je 10 let.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 smlouvy o fungování Evropské unie

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 659/1999

16. 4. 1999

-

Úř. věst. L 83 ze dne 27. 3. 1999, s. 1-9

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 734/2013

20. 8. 2013

-

Úř. věst. L 204 ze dne 31. 7. 2013, s. 15-22

Postupné změny a opravy nařízení č. 659/1999 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Prováděcí akty

Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (Úřední věstník L 140 ze dne 30.4.2004, s. 1-134)

Nařízení Komise (EU) č. 372/2014 ze dne 9. dubna 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 794/2004, pokud jde o výpočet určitých lhůt, vyřizování stížností a označování a ochranu důvěrných informací (Úřední věstník L 109, 12.4.2014, s. 14-22)

Oznámení Komise

Oznámení Komise o zjednodušeném postupu posuzování některých druhů státní podpory (Úřední věstník C 136 ze dne 16.6.2009, s. 3-12)

Poslední aktualizace 21.09.2015

Top