Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mezinárodní účetní standardy (IAS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mezinárodní účetní standardy (IAS)

Na základě požadavku, aby všechny kotované společnosti EU připravovaly své účetní závěrky v souladu s mezinárodními účetními standardy (IAS)*/mezinárodními standardy pro účetní výkaznictví (IFRS)*, se zvyšuje průhlednost a srovnatelnost podnikového účetnictví. Tím se zase zvyšuje efektivita trhu, snižují náklady na získávání kapitálu pro společnosti, což vede k lepší konkurenceschopnosti a stimulování růstu v EU.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů.

PŘEHLED

Na základě požadavku, aby všechny kotované společnosti EU připravovaly své účetní závěrky v souladu s mezinárodními účetními standardy (IAS)*/mezinárodními standardy pro účetní výkaznictví (IFRS)*, se zvyšuje průhlednost a srovnatelnost podnikového účetnictví. Tím se zase zvyšuje efektivita trhu, snižují náklady na získávání kapitálu pro společnosti, což vede k lepší konkurenceschopnosti a stimulování růstu v EU.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Požaduje, aby všechny kotované společnosti EU včetně bank a pojišťoven od roku 2005 sestavovaly své konsolidované účetní závěrky v souladu s IAS.

KLÍČOVÉ BODY

Pokud jde o roční účetní závěrky, mají země EU možnost povolit nebo požadovat, aby společnosti s veřejně obchodovanými cennými papíry sestavovaly závěrky v souladu s mezinárodními účetními standardy přejatými postupem stanoveným v tomto nařízení. Mohou se také rozhodnout rozšířit toto povolení anebo tento požadavek na další společnosti s ohledem na sestavování jejich konsolidovaných účetních závěrek nebo ročních účetních závěrek.

S cílem zajistit řádný politický dohled zakládá toto nařízení nový mechanismus EU pro posuzování IAS přijatých Mezinárodní radou pro účetní standardy (IASB), aby byly potvrzeny (schváleny) pro použití v rámci EU.

Nařízení stanovuje zřízení dvou orgánů, které mají být v tomto procesu nápomocny:

Regulativní výbor pro účetnictví, kterému předsedá Komise a který se skládá ze zástupců zemí EU, rozhoduje, zda přejímat IAS na základě návrhů Komise.

Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) poskytuje Komisi podporu a poradenství při posuzování mezinárodních účetních standardů. Tvoří ji odborníci v oblasti účetnictví ze soukromého sektoru v různých zemích EU.

Mechanismus přejímání zahrnuje dvoustupňový postup:

regulační proces, kdy regulativní výbor pro účetnictví rozhoduje, zda IFRS mají být přijaty,

technický proces, kdy EFRAG poskytuje podporu a poradenství potřebné při posuzování IFRS a doporučuje Komisi, zda zvažované IFRS přijmout či nepřijmout.

Nařízení (ES) č. 1126/2008 stanoví mezinárodní účetní standardy a související výklady. Toto nařízení bylo několikrát pozměněno, aby v něm byly obsaženy všechny standardy předložené IASB od roku 2008, včetně určitých změn od roku 2012 týkajících se konsolidovaných účetních závěrek, partnerství a informací, které mají být poskytovány o podílech držených v jiných jednotkách.

Na internetových stránkách Komise je uveřejněna a pravidelně aktualizována tabulka, v níž jsou uvedeny všechny změny nařízení (ES) č. 1126/2008.

V červnu 2015 přijala Evropská komise zprávu, která hodnotí, jak nařízení funguje. Zpráva celkově potvrdila, že IFRS byl úspěšný, pokud jde o zlepšování účinnosti kapitálových trhů EU zvyšováním průhlednosti a srovnatelnosti účetních závěrek. Nicméně bylo určeno několik oblastí vyžadujících zlepšení, například lepší spolupráce mezi zúčastněnými stranami v procesu přejímání.

ODKDY NAŘÍZENÍ PLATÍ?

Od 14. září 2002.

KLÍČOVÉ POJMY

Mezinárodní účetní standardy: mezinárodní účetní standardy (IAS), mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví (IFRS) a související výklady (výklad SIC a IFRIC), postupné změny těchto standardů a související výklady, budoucí standardy a související výklady vydané nebo přijaté Mezinárodní radou pro účetní standardy (IASB).

SIC a IFRIC: Stálý interpretační výbor (SIC) byl předchůdcem Výboru pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví (IFRIC).

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise věnovaných standardům IAS/IFRS a výkladům.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1606/2002

14. 9. 2002

-

Úř. věst. L 243 ze dne 11. 9. 2002, s. 1-4

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 297/2008

10. 4. 2008

-

Úř. věst. L 97 ze dne 9. 4. 2008, s. 62-63

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 1606/2002 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (Úřední věstník L 320 ze dne 29.11.2008, s. 1-481).

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Hodnocení nařízení (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (COM(2015) 301 final ze dne 18. června 2015).

Poslední aktualizace: 10.06.2015

Top