Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Společný systém zdanění: fúze, rozdělení, převod aktiv, výměna akcií a přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Společný systém zdanění: fúze, rozdělení, převod aktiv, výměna akcií a přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti

Tato směrnice zavádí společný systém zdanění pro restrukturalizační přeshraniční operace.

AKT

Směrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. října 2009 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy.

PŘEHLED

Tato směrnice se vztahuje na:

Předpisy vztahující se na fúze, rozdělení, částečná rozdělení, převody aktiv a výměny akcií

Fúze, rozdělení nebo částečná fúze nejsou důvodem k žádnému zdanění zisků - které jsou určeny rozdílem mezi skutečnou hodnotou převedených aktiv a pasiv a jejich daňovou hodnotou - v okamžiku vlastní operace, nýbrž pouze pokud je těchto zisků skutečně dosaženo.

Země EU přijmou potřebná opatření, aby opravné položky nebo rezervy částečně či zcela osvobozené od daně převzaly stálé provozovny příjemce nacházející se ve státě převádějící společnosti.

Přidělení cenných papírů představujících základní kapitál přijímající nebo nabývající společnosti společníkovi převádějící nebo nabyté společnosti nesmí být důvodem k žádnému zdanění příjmů, zisků nebo výnosů tohoto společníka.

Předpisy vztahující se na přemístění statutárního sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti

Přemístí-li tzv. evropská společnost nebo evropská družstevní společnost své statutární sídlo do jiné země EU, není to samo o sobě důvodem ke zdanění příjmů, zisků nebo výnosů jejích společníků. Nicméně země EU mohou danit výtěžek vyplývající z budoucího prodeje cenných papírů ze základního kapitálu evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti přemisťující své statutární sídlo.

Stejně tak země EU musí přijmout nezbytná opatření, aby pro případ, že jsou opravné položky nebo rezervy řádně vytvořené evropskou společností nebo evropskou družstevní společností před přemístěním statutárního sídla částečně nebo zcela osvobozeny od daně a nepocházejí ze stálých provozoven v zahraničí, mohly tyto opravné položky nebo rezervy být převedeny stálou provozovnou evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti nacházející se na území země EU, odkud bylo statutární sídlo přemístěno, za stejného osvobození od daně.

Tato směrnice ruší a nahrazuje směrnici 90/434/ES.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2009/133/ES

15.12.2009

-

Úř. věst. L 310 ze dne 25.11.2009

Směrnice 2013/13/EU

01.7.2013

-

Úř. věst. L 141 ze dne 28.5.2013

SOUVISEJÍCÍ AKTY

2012/772/EU : Doporučení Komise ze dne 6. prosince 2012 o agresivním daňovém plánování (Úřední věstník L 338 ze dne 12.12.2012).

Agresivní daňové plánování spočívá v tom, že využívá drobných technických detailů jednoho daňového systému nebo rozdílů mezi dvěma či více daňovými systémy za účelem snížení daňové odpovědnosti. Cílem doporučení je vybídnout země EU, aby zajistily, že úmluvy o zamezení dvojího zdanění nepovedou k nezdanění, a aby přijaly společné obecné pravidlo proti zneužívání, což by mělo zabránit postupům, jako jsou uměle vytvořená opatření.

Poslední aktualizace: 21.04.2014

Top