Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Odstraňování dvojího zdanění (rozhodčí)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Odstraňování dvojího zdanění (rozhodčí)

Členské státy přijaly Úmluvu o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků.

AKT

Convention 90/436/EEC on the elimination of double taxation in connection with the adjustment of profits of associated enterprises (Úmluva o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků)

PŘEHLED

V současnosti neexistuje žádná formální povinnost na straně členských států zamezit dvojí zdanění (dvoustranné úmluvy pouze požadují, aby se strany vynasnažily toho dosáhnout).

Když dvojí zdanění vyvstane, dotčená firma předloží svůj případ příslušným daňovým úřadům; pokud tyto úřady nejsou schopny problém uspokojivě vyřešit, pokusí se dosáhnout vzájemné dohody s úřady členského státu, ve kterém je sdružená firma zdaněna.

Pokud se nepodaří dosáhnout dohody, předloží úřady případ poradní komisi, která navrhne způsob řešení problému.

I když daňové úřady mohou následně po vzájemné dohodě přijmout řešení, které se liší od řešení navrženého poradní komisí, jsou povinny přijmout radu komise, pokud se nemohou dohodnout.

Komise se skládá z předsedajícího, dvou zástupců z každého dotčeného daňového úřadu a ze sudého počtu nezávislých členů.

Dne 21. prosince 1995 Rada přijala Úmluvu o přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království k Úmluvě o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků. Tato úmluva umožňuje Rakousku, Finsku a Švédsku přistoupit k Úmluvě o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků po jejich přistoupení k Evropské unii. Tato úmluva vstoupí v platnost, mezi státy, které ji ratifikovaly, první den třetího měsíce po uložení poslední ratifikační listiny Rakouskou republikou, Finskou republikou a Švédským královstvím a jedním státem, který ratifikoval Úmluvu o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků. Vstoupí v platnost pro každý smluvní stát, který ji následně ratifikuje první den třetího měsíce po uložení své ratifikační listiny.

Dne 25. května 1995 Rada přijala protokol upravující úmluvu 90/436/EHS a rozšiřující ji na další období po pěti letech. Protokol vstoupí v platnost první den třetího měsíce po uložení ratifikační listiny, přijetí nebo schválení posledním smluvním státem dodržujícím tuto formalitu. Vstoupila v platnost dne 1. ledna 2000.

Vzhledem k tomu, že ne všechny členské státy ratifikovaly protokol rozšiřující úmluvu o arbitráži, přestala úmluva platit v roce 2000. Podniky tedy nyní mohou využívat pouze ustanovení pro řešení sporů úmluv o dvojím zdanění, která neukládají žádné závazné povinnosti zamezit dvojí zdanění na rozdíl od úmluvy o arbitráži.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 90/436/EEC

1. 1. 1995

Úř. věst. L 225 ze dne 20. 8. 1990

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o práci společného fóra EU o převodních cenách v oblasti předcházení sporů a postupů při řešení sporů a o obecných zásadách pro předběžné cenové dohody v EU (KOM(2007) 71 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

Usnesení Rady a zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, ze dne 27. června 2006 o kodexu chování ohledně dokumentace v oblasti převodních cen mezi sdruženými podniky v Evropské unii (Úř. věst. C 176 ze dne 28.7.2006)

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o práci společného fóra EU o převodních cenách na dokumentaci o vnitropodnikovém oceňování pro sdružené podniky v EU (COM(2005)543 – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee on the work of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the field of business taxation from October 2002 to December 2003 and on a proposal for a Code of Conduct for the effective implementation of the Arbitration Convention [COM(2004) 297 - Not published in the Official Journal] (Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o práci společného fóra EU o převodních cenách v oblasti zdanění podnikatelské činnosti od října 2002 do prosince 2003 a o návrhu na kodex chování pro účinné provádění úmluvy o arbitráži (90/436/EEC) (COM(2004) 297 – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku))

Komise navrhuje, aby byl přijat kodex chování, který zajistí účinnější a jednotnější provádění úmluvy o arbitráži z roku 1990 ze strany členských států pro zamezení dvojího zdanění podniků provádějících činnosti meziskupiny. Navržený kodex chování je výsledkem práce společného fóra EU o převodních cenách. Komise také chce přijmout pravidla postupu práce (v souvislosti s počátečními body období pro řešení stížností, pravidla postupu práce poradní komise, které mají připravit členské státy k tomu, kdyby se nepodařilo dosáhnout dohody o zamezení dvojího zdanění do dvou let a pozastavení výběru daně do vyřešení sporu) a doporučuje, aby členské státy tato pravidla uplatňovaly na ustanovení o řešení sporů svých dvoustranných dohod o dvojím zdanění.

Poslední aktualizace: 02.04.2007

Top