Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Harmonizované vnitrostátní právní předpisy o ochraně (průmyslových) vzorů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Harmonizované vnitrostátní právní předpisy o ochraně (průmyslových) vzorů

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 98/71/ES zajišťující ochranu průmyslových vzorů

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Jejím cílem je harmonizovat vnitrostátní právní předpisy o ochraně (průmyslových) vzorů tak, aby držiteli práv byla zaručena stejná ochrana ve všech zemích EU.

Vnitrostátní právní předpisy existují společně s celounijním systémem pro získání (průmyslového) vzoru Společenství, na který se vztahuje jednotná ochrana.

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice se vztahuje na práva k (průmyslovým) vzorům* zapsaná:

Podmínky ochrany

(Průmyslový) vzor může být chráněn, pokud je nový a má individuální povahu. Země EU chrání (průmyslové) vzory zápisem a udělují výlučná práva jejich designérům.

Doba ochrany

(Průmyslový) vzor je chráněn po dobu jednoho nebo více období pěti let, s maximální celkovou dobou 25 let. Ochrana poskytuje majiteli výlučné právo používat (průmyslový) vzor nebo zabránit třetí osobě používat jej.

Práva poskytovaná zápisem

Zápis (průmyslového) vzoru poskytuje jeho majiteli výlučné právo jej používat a zabránit neoprávněné osobě v jeho používání.

Omezení práv

Práva vyplývající ze zápisu (průmyslového) vzoru se nevztahují na:

 • činnosti prováděné soukromě a k neobchodním účelům,
 • činnosti prováděné za účelem pokusů,
 • reprodukční činnosti prováděné pro objasnění nebo za účelem vzdělávání,
 • zařízení na lodích a v letadlech zapsaných v jiné zemi, které se přechodně ocitly na území dotyčné země EU,
 • dovoz náhradních dílů a příslušenství do dotyčné země EU za účelem oprav těchto lodí nebo letadel,
 • provádění oprav těchto lodí nebo letadel.

Z ochrany jsou vyloučeny také:

 • součásti začleněné do výrobku, které nejsou při „obvyklém“ používání tohoto výrobku viditelné,
 • vzhledové znaky výrobku, které jsou podmíněny pouze technickou funkcí,
 • vzhledové znaky výrobku, které musí být nezbytně napodobeny, aby výrobek mohl být mechanicky připojen na jiný výrobek, nebo do něj vestavěn či jím obestavěn nebo být v kontaktu s ním,
 • zařízení na lodích a v letadlech, které se přechodně ocitly na území jiné země EU,
 • díly a příslušenství, které se dovážejí do dané země EU za účelem oprav zmíněných lodí nebo letadel,
 • (průmyslové) vzory, které jsou v rozporu s veřejným pořádkem nebo s dobrými mravy.

Neplatnost

Právo k (průmyslovému) vzoru může být prohlášeno neplatným v určitých definovaných případech, dokonce i po jeho zániku nebo poté, co se ho jeho majitel vzdal (tzn. majitel se svých práv zřekl).

Vztah k jiným formám ochrany

Pokud jsou v některé zemi EU chráněny (průmyslové) vzory právními předpisy, které se týkají nezapsaných práv k (průmyslovému) vzoru, ochranných známek nebo jiných označení, patentů a užitných vzorů, nebo jinými právními předpisy, platí tyto předpisy společně s konkrétní legislativou o ochraně (průmyslových) vzorů.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 17. listopadu 1998. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 28. října 2001.

KONTEXT

Více informací je k dispozici zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

(Průmyslový) vzor: Vzhled výrobku jako celku nebo jeho části vyplývající z jeho znaků, zejména z linií, obrysů, barev, tvaru, struktury povrchu, a/nebo materiálu výrobku jako takového, a/nebo jeho dekoru.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/71/ES ze dne 13. října 1998 o právní ochraně (průmyslových) vzorů (Úř. věst. L 289, 28.10.1998, s. 28–35)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství (Úř. věst. L 3, 5.1.2002, s. 1–24)

Postupné změny nařízení (ES) č. 6/2002 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 07.07.2016

Top