Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Právo na pronájem a půjčování a některá další práva v oblasti duševního vlastnictví související s autorským právem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Právo na pronájem a půjčování a některá další práva v oblasti duševního vlastnictví související s autorským právem

Tato směrnice harmonizuje právní situaci ohledně práva na pronájem, práva na půjčování a některých dalších práv s cílem poskytovat větší úroveň ochrany literárnímu a uměleckému vlastnictví. Směrnice požaduje, aby země EU měly právní předpisy o právu udělit svolení nebo zakázat pronájem a půjčování originálů děl a jejich rozmnoženin chráněných autorským právem. Určuje, kdo je držitelem těchto práv, a stanoví určité postupy pro jejich uplatňování.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem (kodifikované znění).

PŘEHLED

Země EU musí zavést právní předpisy o právu udělit svolení nebo zakázat pronájem a půjčování originálů děl a jejich rozmnoženin chráněných autorským právem.

  • Pronájmem se rozumí zpřístupnění za účelem užívání na omezenou dobu, spojené s přímým či nepřímým hospodářským nebo obchodním prospěchem.
  • Půjčováním se rozumí zpřístupňování za účelem užívání na omezenou dobu, které není spojeno s přímým ani nepřímým hospodářským nebo obchodním prospěchem, pokud je uskutečňuje veřejně přístupné zařízení.

Nositelé práv

Nositeli práv na pronájem a půjčování jsou autoři včetně hlavních režisérů filmů, výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů nebo filmových producentů. Převedení práv výkonných umělců, kteří vystupují ve filmech, se řídí zvláštními pravidly.

Ukončení nebo převod práv

Pokud autor nebo výkonný umělec převedl nebo postoupil své právo na pronájem zvukového záznamu nebo původního filmu nebo jeho rozmnoženiny, zachovává si takový autor nebo výkonný umělec právo na spravedlivou odměnu za pronájem. Tohoto práva není možné se vzdát. Nicméně jeho výkon lze delegovat organizacím pro kolektivní správu práv, které autory nebo výkonné umělce zastupují.

Výjimka z práva na půjčování

Země EU mohou udělit výjimku z výlučného práva na půjčování, pokud přinejmenším autoři dostanou zaplaceno za takové půjčování. Země EU mohou stanovit tuto platbu s ohledem na své kulturně propagační cíle.

Práva, která souvisejí s autorskými právy

Pokud jde o práva související s autorskými právy, země EU musí zajistit, aby výkonným umělcům a rozhlasovým organizacím byla udělena výlučná práva na záznam. Země EU musí zajistit, aby výkonní umělci měli výlučné právo na rozhlasové a televizní vysílání a právo na sdělování veřejnosti vzhledem k jejich živému představení. Vysílání zvukového záznamu vydaného k obchodním účelům nebo jeho sdělování veřejnosti opravňuje výkonné umělce a výrobce k získání odměny. Vysílací organizace mají výlučné právo udělovat svolení nebo zakazovat bezdrátový přenos jejich vysílání, jakož i sdělování jejich vysílání veřejnosti, pokud se takové sdělování děje na veřejně přístupných místech a za vstupné.

Země EU musí zajistit, aby výkonní umělci, výrobci zvukových záznamů, výrobci prvotních filmových záznamů a vysílací organizace měli výlučné právo na zpřístupňování veřejnosti záznamů svých výkonů, zvukových záznamů, originálů a rozmnoženin svých filmů a záznamů svých vysílání, a to prodejem nebo jiným způsobem. Právo na rozšiřování se v EU vyčerpá pouze prvním prodejem uvedeného předmětu, který byl uskutečněn nositelem tohoto práva nebo s jeho souhlasem.

Země EU mohou omezit práva související se soukromým užitím, užitím krátkých úryvků nebo některým jiným užitím.

Ochranou práv souvisejících s autorským právem podle této směrnice není dotčena ochrana autorských práv.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2006/115/ES

16. 1. 2007

1. 7. 1994 pro ustanovení 92/100/EHS (zrušeno) 30. 6. 1995 pro ustanovení směrnice 93/98/EHS (zrušeno) 21. 12. 2002 pro ustanovení směrnice 2001/29/ES (zrušeno)

Úř. věst. L 376 ze dne 27. 12. 2006

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu (Úřední věstník L 84 ze dne 20.3.2014).

Cílem této směrnice je umožnit poskytovatelům online služeb získat licence na přeshraniční hudební služby od organizací kolektivní správy působících přes hranice EU. Měla by také zvýšit transparentnost a efektivitu fungování organizace kolektivní správy autorských práv.

Poslední aktualizace: 16.06.2014

Top