Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nabídky na převzetí společnosti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nabídky na převzetí společnosti

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2004/25/ES o nabídkách převzetí

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví opatření zaměřená na koordinaci právních a správních předpisů, kodexů chování a jiných norem zemí EU týkající se nabídek na převzetí*.

KLÍČOVÉ BODY

 • Vlády EU musí zajistit dodržování následujících zásad:
  • Všem držitelům cenných papírů* cílové společnosti* stejného druhu musí být poskytnuto rovnocenné zacházení.
  • Musí mít dostatek času a informací, které jim umožní dojít k řádně informovanému rozhodnutí o nabídce.
  • Řídicí nebo správní orgán cílové společnosti musí jednat v zájmu společnosti jako celku.
  • Není dovoleno chování, v jehož důsledku by došlo k umělému vzestupu nebo poklesu cen cenných papírů.
  • Předkladatel nabídky musí oznámit nabídku až poté, co zajistí, že má dostatek finančních prostředků.
  • Cílová společnost nesmí být zdržena ve svém provozu po dobu delší, než je přiměřené.
 • Země EU musí jmenovat orgán nebo orgány k dozoru nad nabídkami převzetí. Určují také soudní nebo jiné orgány příslušné pro řešení sporů a pro rozhodování o nesrovnalostech.
 • Cílová společnost určuje, který vnitrostátní dozorčí orgán by měl nabídku posuzovat, pokud se s cennými papíry obchoduje ve více než jedné zemi EU.
 • Kvůli ochraně menšinových akcionářů každý, kdo ovládne nějakou společnost, musí všem držitelům cenných papírů co nejdříve adresovat nabídku za spravedlivou cenu.
 • Spravedlivá cena je nejvyšší cena, kterou za stejné cenné papíry zaplatí předkladatel nabídky v období šesti až dvanáct měsíců před nabídkou. Za specifických okolností mohou tuto cenu upravit vnitrostátní dozorčí orgány.
 • Rozhodnutí o zahájení nabídky by se mělo oznámit co nejdříve a způsobem, který zabezpečí průhlednost a integritu trhu pro cenné papíry cílové společnosti.
 • Nabídkový dokument musí obsahovat základní informace, například podmínky nabídky a totožnost společnosti nebo osoby předkládající nabídku a osob jednajících ve shodě.
 • Vnitrostátní orgány určí lhůtu pro přijetí nabídky. Tato lhůta trvá 2 až 10 týdnů.
 • Před zahájením kroků, které by mohly vést ke zmaření nabídky, členové řídícího nebo správního orgánu cílové společnosti musí (pokud země EU nemá výjimku) získat předběžné zmocnění valné hromady akcionářů.
 • O nabídce převzetí musí být informováni zástupci zaměstnanců.
 • V oblastech, jako je uplynutí platnosti nabídky, úprava nabídek nebo zveřejnění výsledků plánované nabídky, platí vnitrostátní pravidla.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 20. května 2004. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 20. května 2006.

* KLÍČOVÉ POJMY

Nabídka na převzetí: veřejná nabídka na nabytí všech nebo některých cenných papírů společnosti.

Cenné papíry: převoditelné cenné papíry spojené s hlasovacím právem ve společnosti.

Cílová společnost: společnost, která je předmětem nabídky.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 o nabídkách převzetí (Úř. věst. L 142, 30.4.2004, s. 12–23)

Postupné změny směrnice 2004/25/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 16.11.2016

Top