Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regulační informace, které musí zveřejňovat pobočky společností v EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Regulační informace, které musí zveřejňovat pobočky společností v EU

Tato směrnice definuje, jaké povinnosti zveřejňování se týkají poboček vytvořených v členském státě společnostmi s ručením omezeným a akciovými společnostmi z jiného členského státu nebo třetích zemí. Jejím cílem je odstranit rozdílnou ochranu společníků a třetích stran a zajistit výkon práva usazování.

AKT

Jedenáctá směrnice Rady 89/666/EHS ze dne 21. prosince 1989 o zveřejňování poboček vytvořených v členském státě některými formami společností řídících se právem jiného členského státu (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Směrnice se vztahuje na pobočky vytvořené v členském státě společnostmi s ručením omezeným a akciovými společnostmi (uvedené ve směrnici 2009/101/ES), které se řídí právem jiného členského státu, nebo společnostmi řídícími se právem třetí země, které mají srovnatelnou právní formu.

Pobočky společností z jiných členských států

Povinné zveřejňování se vztahuje na:

 • adresu a činnost;
 • místo registrace společnosti a její číslo zápisu;
 • název a právní formu společnosti a název pobočky (pokud se liší od názvu společnosti);
 • jmenování, ukončení funkce a totožnost zástupců společnosti;
 • likvidace společnosti, jmenování a totožnost likvidátorů;
 • účetní dokumenty;
 • zrušení pobočky.

Informace, které musí být povinně zveřejněny, budou tak veřejně zpřístupněny prostřednictvím systému propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků, které budou zřízeny směrnicí 2012/17/EU a budou k dispozici do poloviny roku 2017. Pobočky musí mít jedinečný identifikační kód, který umožní identifikaci nejméně:

 • členského státu rejstříku;
 • národního rejstříku původu;
 • čísla, pod nímž je pobočka zapsána v rejstříku.

Měl by také případně obsahovat prvky zamezující výskytu chyb při identifikaci.

Členský stát pobočky může požadovat i další zveřejnění, např. podpisu zástupce společnosti nebo aktu, kterým se společnost zakládá.

Pokud se povinnosti zveřejňování společnosti a pobočky liší, vztahují se na operace s pobočkou povinnosti zveřejňování týkající se pobočky. Vytvoří-li společnost v členském státě několik poboček, může si v rejstříku vybrat, u které pobočky zveřejní účetní dokumenty a akt, kterým se společnost zakládá, a odkaz na ně uvede v rejstřících ostatních poboček.

Rejstřík společnosti musí prostřednictvím systému propojení rejstříků neprodleně zpřístupnit informace o likvidaci nebo úpadkovém řízení společnosti a o vyškrtnutí z rejstříku, pokud to má právní důsledky v členském státě rejstříku. Rejstřík pobočky musí mít možnost získat takové informace prostřednictvím systému propojení rejstříků, aby mohly být z rejstříku vyškrtnuty i pobočky.

Pobočky společností ze třetích zemí

Povinné zveřejňování pro pobočky společností ze zemí mimo EU, které mají právní formu srovnatelnou s právní formou společností s ručením omezeným a akciových společností v EU, se týká následujících dalších údajů:

 • právo státu, kterým se řídí daná společnost;
 • akt, kterým se společnost zakládá, a stanovy;
 • právní forma společnosti.

Pokud účetní dokumenty nejsou vypracovány v souladu s právními předpisy EU nebo podobným způsobem, mohou členské státy vyžadovat vypracování a zveřejňování účetních dokumentů, které se vztahují k činnostem pobočky.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 89/666/EHS

3. 1. 1990

1. 1. 1992

Úř. věst. L 395 ze dne 30. 12. 1989

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/17/EU

6. 7. 2012

7. 7. 2014

Úř. věst. L 156 ze dne 16. 6. 2012

Postupné změny a opravy směrnice 89/666/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

Poslední aktualizace: 11.07.2014

Top