Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rozdělení akciových společností ze stejné země EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rozdělení akciových společností ze stejné země EU

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 82/891/EHS – rozdělení akciových společností ve stejné zemi EU

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Tato směrnice (šestá směrnice v oblasti práva společností) se zabývá rozdělením akciových společností* v jedné zemi EU. Zaměřuje se na ochranu akcionářů, věřitelů a pracovníků.

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice se zabývá různými způsoby rozdělení společností.

Při rozdělení mezi stávající společnosti a rozdělení se založením nové společnosti musí správní nebo řídící orgány společnosti vypracovat projekt rozdělení, obsahující určité informace, jako jsou:

právní forma, firma a sídlo společností,

výměnný poměr akcií (počet nových akcií společnosti, která byla koupena jinou společností nebo s ní sloučena fúzí, jež stávající akcionáři obdrží při odevzdání původních akcií),

podmínky přidělení akcií,

práva poskytnutá nástupnickými společnostmi,

den, od kterého majitelům akcií vzniká právo na podíl na zisku.

Rozdělení musí být alespoň schváleno valnou hromadou každé ze společností účastnících se rozdělení.

Správní nebo řídící orgány každé ze společností účastnících se rozdělení vypracují podrobnou písemnou zprávu, která vysvětlí projekt rozdělení a odůvodní jej z právního a hospodářského hlediska.

Projekt rozdělení přezkoumají nezávislí znalci a vypracují písemnou zprávu určenou akcionářům. Akcionáři mají právo seznámit se s příslušnými dokumenty včetně projektu rozdělení a ročních účetních závěrek společností účastnících se rozdělení a získat na požádání kopie těchto dokumentů.

Země EU musí chránit věřitele společností účastnících se rozdělení. Například země EU mohou stanovit, že nástupnické společnosti odpovídají za závazky rozdělené společnosti společně a nerozdílně.

Rozdělení společností může také podléhat dohledu soudu. Jestliže akcionářům nebo věřitelům nemůže vzniknout škoda, může soud společnosti účastnící se rozdělení osvobodit od použití některých pravidel obvyklých pro rozdělení mezi stávající společnosti nebo pro rozdělení se založením nových společností.

ODKDY SE TATO SMĚRNICE POUŽIJE?

Vstoupila v platnost dne 31. prosince 1982. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 1. ledna 1986.

KONTEXT

Internetové stránky Evropské komise v části věnované právu společností

KLÍČOVÉ POJMY

* Akciová společnost je společnost, která nabízí akcie veřejnosti a jejíž akcionáři mají omezenou odpovědnost, obvykle pouze v souvislosti s částkou, kterou za svůj podíl zaplatili.

AKT

Šestá směrnice Rady 82/891/EHS ze dne 17. prosince 1982, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o rozdělení akciových společností (Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 47–54)

Postupné změny směrnice 82/891/EHS byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace 11.11.2015

Top