Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Akciové společnosti - ochrana akcionářů a věřitelů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Akciové společnosti - ochrana akcionářů a věřitelů

Směrnice 2012/30/EU slaďuje pravidla jednotlivých zemí EU z oblasti zakládání a chodu akciových společností.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/30/EU ze dne 25. října 2012 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 54 druhého pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie při zakládání akciových společností a při udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (původní druhá směrnice o právu společností).

PŘEHLED

Cílem této směrnice je chránit akcionáře a věřitele akciových společností koordinací vnitrostátních pravidel pro tvorbu a chod společností a zvyšování nebo snižování jejich kapitálu.

Směrnice poprvé definuje formy společností, které zahrnuje - jejich názvy se v jednotlivých zemích liší.

Výjimky z této směrnice

Vnitrostátní vlády mohou z působnosti této směrnice vyloučit investiční společnosti s proměnným základním kapitálem a některé formy družstev.

STANDARDNÍ PRAVIDLA PODLE SMĚRNICE

 • 1

  Minimální požadavky na informace

Stanovy nebo akt, kterým se akciová společnost zakládá, by měly obsahovat následující informace:

 • právní formu a obchodní firmu společnosti,
 • předmět podnikání,
 • výši základního kapitálu,
 • pravidla, která určují jmenování členů orgánů pověřených správou a řízením společnosti a dozorem nad ní,
 • trvání společnosti.

Další informace musí být zveřejněny ve stanovách, v aktu, kterým se společnost zakládá, nebo v odděleném dokumentu, a sice:

 • sídlo,
 • hodnota, počet a forma upsaných akcií (vydaných společností),
 • výše upsaného základního kapitálu (vydaného společností),
 • totožnost těch osob nebo společností, které podepsaly akt, kterým se společnost zakládá, nebo stanovy,
 • celková výše všech nákladů, které připadají společnosti nebo které jí byly připsány.
 • 2

  Jiné celounijní standardy zahrnující:

 • minimální kapitál vyžadovaný pro registraci akciové společnosti - 25 000 EUR. Tato minimální částka bude jednou za pět let přezkoumána a případně s ohledem na hospodářské a peněžní trendy EU upravena.
 • emisi a nabývání akcií,
 • rozdělení dividend,
 • finanční podporu poskytovanou společnostmi za nabytí jejich akcií,
 • zvýšení a snížení kapitálu - zejména s cílem zajistit, aby vnitrostátní právní předpisy zaručily rovné zacházení všem akcionářům, kteří jsou ve stejném postavení, a ochranu věřitelů, jejichž pohledávky vznikly před rozhodnutím o snížení základního kapitálu,
 • zánik akciové společnosti.

Tato směrnice také omezuje možnost akciové společnosti nabývat své vlastní akcie.

Touto směrnicí se zrušuje a přepracovává druhá směrnice o právu společností (směrnice 77/91/EHS), která byla od roku 1979 podstatně změněna.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2012/30/EU

4. 12. 2012

-

Úř. věst. L 315 ze dne 14.11.2012

Poslední aktualizace 21.03.2014

Top