Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Povinný audit – zajištění přesných účetních závěrek firem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Povinný audit – zajištění přesných účetních závěrek firem

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Tato směrnice slučuje dva stávající právní předpisy (směrnici 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností a směrnici 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách) s cílem zvýšit spolehlivost účetních závěrek firem.
 • Směrnice stanoví minimální požadavky pro povinný audit* ročních účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek.
 • Má zajistit to, aby účetní závěrky podávaly pravdivý a věrný obraz o stavu aktiv a pasiv, finanční pozici a zisku nebo ztrátě podniků.
 • Tento přehled bere v potaz skutečnost, že směrnice 2006/43/ES byla pozměněna třikrát směrnicí 2008/30/ES, směrnicí 2013/34/EU (která obsahuje účetní pravidla Evropské unie (EU)) a směrnicí 2014/56/EU.

KLÍČOVÉ BODY

Veřejný rejstřík auditorů

 • Povinné audity mohou provádět pouze statutární auditoři nebo auditorské společnosti, které mají schválení příslušných orgánů zemí EU.
 • Země EU musí udržovat jejich veřejný rejstřík.

Uznávání auditorských společností mimo jejich domovskou zemi

 • Auditorská společnost, která si přeje provádět povinné audity v některé zemi EU mimo svou domovskou zemi EU, se musí zaregistrovat u příslušného orgánu hostitelské země.
 • Příslušný orgán v hostitelské zemi musí zaregistrovat auditorskou společnost, pokud byla zaregistrována příslušným orgánem ve své domovské zemi.

Schválení statutárních auditorů z jiné země EU

Auditoři z jiných zemí EU mohou být požádáni o absolvování adaptačního období (ne delší než 3 roky) a/nebo zkoušky. Tím se zajistí to, aby měli náležité vědomosti o věcech, jako je právo obchodních společností, daňové právo a sociální právo. Po schválení musí být zapsáni do veřejného rejstříku.

Průběžné vzdělávání

 • Od statutárních auditorů se očekává, že se budou účastnit průběžného vzdělávání s cílem udržet si a prohloubit teoretické znalosti, profesní znalosti a hodnoty.
 • V případě nedodržení požadavků na průběžné vzdělávání se na ně budou vztahovat sankce.

Nezávislost a nestrannost

 • Země EU musí zajistit, aby statutární auditoři nebo auditorské společnosti a jakékoli fyzické osoby, které mají možnost přímo či nepřímo ovlivňovat výsledek povinného auditu, byli při provádění své práce nezávislí na auditovaném subjektu a nepodíleli se na rozhodování auditovaného subjektu.
 • Nezávislost je požadována v obou těchto případech:
  • v období, na něž se vztahují auditované účetní závěrky, a
  • období, kdy se povinný audit provádí.

Důvěrnost a zachovávání mlčenlivosti

 • Auditoři jsou vázáni přísným pravidly ohledně respektování soukromí svých klientů; nicméně tato pravidla nesmějí bránit řádnému uplatňování této směrnice.
 • Tato pravidla dále platí na auditorské společnosti, které se daným úkolem již přestaly zabývat.

Mezinárodní standardy

Všechny povinné audity by se měly provádět podle mezinárodních auditorských standardů přijatých Evropskou komisí: Komise má pravomoc na základě svého volného uvážení tyto standardy přijmout a může je přijmout, pouze pokud respektují určité podmínky. Pokud Komise nepřijme určitý mezinárodní standard, mohou země používat vnitrostátní standardy.

Jmenování a odvolání

 • Statutární auditor nebo auditorská společnost je jmenována na valné hromadě akcionářů nebo členů auditovaného subjektu, i když země mohou umožnit alternativní možnosti, pokud je však zajištěna nezávislost statutárního auditora nebo auditorské společnosti na auditovaném subjektu.
 • Auditoři nebo auditorské společnosti mohou dostat výpověď pouze v odůvodněných případech. Rozdílnost názorů na účetní řešení nebo auditorské postupy není řádným důvodem pro odvolání.

Audity konsolidovaných účetních závěrek

V případě konsolidovaných účetních závěrek (tj. mateřské společnosti a dceřiných společností) existuje jasné vymezení odpovědností mezi auditory, kteří provádějí audit částí skupiny. Auditor skupiny (tj. statutární auditor nebo auditorská společnost provádějící audit konsolidovaných účetních závěrek) nese plnou odpovědnost za zprávu auditora.

Zajištění kvality

 • Země EU musí zavést systém zajištění kvality, který je nezávislý na kontrolovaných auditorech a podléhá veřejnému dohledu.
 • Tento systém zahrnuje posouzení:
  • souladu s platnými auditorskými standardy a požadavky na nezávislost,
  • množství a kvality vynaložených zdrojů,
  • účtovaných auditorských odměn, a
  • vnitřního systému řízení kvality auditorských společností.
 • Financování systému zajištění kvality musí být bezpečné a nesmí být vystaveno nepatřičnému vlivu ze strany statutárních auditorů nebo auditorských společností.
 • Výběr osob provádějících přezkum pro konkrétní úkoly přezkumu zajištění kvality se provádí objektivním postupem navrženým tak, aby bylo zajištěno, že neexistuje střet zájmů mezi osobami provádějícími přezkum a kontrolovaným statutárním auditorem nebo auditorskou společností.

Vyšetřování a sankce

 • Země EU musí mít zavedené efektivní systémy vyšetřování a sankcí pro odhalování, nápravu a prevenci nesprávného provádění povinného auditu.
 • Přijatá opatření a sankce uvalené na statutární auditory a auditorské společnosti musí být odpovídajícím způsobem zveřejněny. Sankce musí zahrnovat možnost zrušení schválení.

Malé podniky

 • Pro malé podniky neexistuje žádný požadavek EU provádět povinný audit.
 • Pokud země EU vyžadují povinné audity malých podniků, měly by se provádět s ohledem na rozsah a činnosti příslušných společností.

Subjekty veřejného zájmu*

Povinný audit subjektů veřejného zájmu – s ohledem na nutnost spolehlivých informací a jejich relevanci pro veřejnost a investory – podléhá přísným pravidlům. Ta zahrnují:

 • podrobnější zprávu auditora, která obsahuje informace o průběhu auditu,
 • auditoři/auditorské společnosti se musí střídat,
 • seznam neauditorských služeb, které statutární auditor nebo auditorská společnost nemůže poskytnout auditovanému subjektu; tento seznam musí vytvořit země EU,
 • poplatky účtované za neauditorské služby musí být omezeny,
 • vytvoří se výbor pro audit, který má klíčovou úlohu při jmenování auditora a sledování auditu.

Nařízení (EU) č. 537/2014 obsahuje další pravidla platná specificky pro subjekty veřejného zájmu.

Prováděcí akty a akty v přenesené pravomoci

Tato směrnice umožňuje Komisi přijímat prováděcí akty a akty v přenesené pravomoci týkající se mezinárodních aspektů směrnice. Tyto akty mohou dále specifikovat to, jak orgány zemí EU a různí účastníci trhu musí dodržovat povinnosti stanovené směrnicí v tomto ohledu.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Tato směrnice se použije od 29. června 2006. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 29. června 2008.

KONTEXT

Více informací najdete zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Povinný audit: Právními předpisy vyžadovaná kontrola finančních záznamů, jejímž cílem je poskytnout akcionářům stanovisko k přesnosti účetní závěrky společností nebo veřejných subjektů.

Subjekty veřejného zájmu: Ty zahrnují:

 • společnosti kotované na burze cenných papírů v kterékoli zemi EU,
 • úvěrové instituce,
 • pojišťovací společnosti,
 • společnosti určené zeměmi EU jako subjekty veřejného zájmu kvůli povaze jejich podnikání, jejich velikosti nebo počtu jejich zaměstnanců.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 87–107)

Postupné změny směrnice 2006/43/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES (Úř. věst. L 158, 27.5.2014, s. 77–112)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 29.05.2017

Top