Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nepřímé daně z kapitálových vkladů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nepřímé daně z kapitálových vkladů

Směrnice upravuje vybírání nepřímých daní z kapitálových vkladů členskými státy. Na základě této směrnice jsou veškeré daně tohoto typu, kam patří i daň z kapitálu, zakázány, i když některé země mohou mít za určitých podmínek pro odchylku ještě povolení k jejich vybírání.

AKT

Směrnice Rady 2008/7/ES ze dne 12. února 2008 o nepřímých daních z kapitálových vkladů

PŘEHLED

Daň z kapitálu je nepřímá daň, která se týká volného oběhu kapitálu. Podle této směrnice by nejlepším řešením bylo zrušení tohoto poplatku, který poškozuje hospodářský rozvoj Evropské unie (EU).

Daně a dotčené společnosti

Tato směrnice má za cíl právně upravit vybírání nepřímých daní z:

 • kapitálových vkladů do kapitálových společností;
 • restrukturalizačních operací kapitálových společností;
 • vydávání některých cenných papírů a obligací.

Vztahuje se na následující společnosti:

 • akciové;
 • komanditní společnosti na akcie;
 • soukromé s ručením omezením.

Vztahuje se také na každou společnost, sdružení nebo právnickou osobu:

 • jejíž podíly mohou být obchodovány na burze;
 • jejíž členové mohou volně převádět své podíly a nezodpovídají za dluhy společnosti, které přesahují výši jejich vkladu;
 • a na každou další společnost, sdružení nebo právnickou osobu založenou za účelem zisku.

Směrnice objasňuje, co je myšleno pojmem kapitálové vklady (včetně vytvoření kapitálové společnosti nebo přeměny kapitálové společnosti, nebo navýšení akciového kapitálu převodem aktiv nebo zahrnutím zisků nebo rezerv…) a restrukturalizací operací, například fúzí vkladem aktiv nebo fúzí výměnou akcií.

Zákaz vybírat nepřímé daně z kapitálových vkladů

Země EU nesmějí vybírat nepřímé daně z kapitálových vkladů ve prospěch kapitálových společností.

Tyto operace ovlivňují zejména:

 • kapitálové vklady;
 • půjčky nebo služby provedené v rámci kapitálových vkladů;
 • registrace nebo jakékoli jiné formality požadované před zahájením výkonu činnosti, kterým může společnost podléhat na základě své právní formy;
 • změna společenské smlouvy;
 • restrukturalizační operace.

Směrnice také zakazuje vybírat nepřímé daně z vydávání některých cenných papírů a obligací. Země EU nicméně smějí vybírat některé daně z převodu, poplatky, které mají uhrazovací charakter, a daň z přidané hodnoty (DPH).

Výjimky

Specifická ustanovení se vztahují na země EU, které vybíraly daň z kapitálu ke dni 1. ledna 2006. Tyto země mohou pokračovat ve výběru této daně, pokud uplatňují jednotnou sazbu, která nesmí překročit 1 %. Navíc smí být stanoveny jen daně z kapitálu. Je zakázáno vybírat daň z kapitálu z jiných operací, jako například z restrukturace.

Daň z kapitálu smí vybírat jen ta země EU, ve které se nachází skutečné sídlo vedení kapitálové společnosti ve chvíli, kdy se kapitálový vklad provádí. Mimoto se daň z kapitálu smí vybrat jen jednou.

Kapitálové společnosti, které poskytují veřejně prospěšné služby nebo které sledují pouze kulturní nebo sociální cíle, mohou být osvobozeny.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2008/7/ES

12. 3. 2008 (články 1, 2, 6, 9, 10, 11 od 1. 1. 2009)

Články 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 a 14 do 31. 12. 2008

Úř. věst. L 46 ze dne 21. 2. 2008

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Návrh směrnice Rady ze dne 28. listopadu 2011 o společném systému daně z finančních transakcí a změně směrnice 2008/7/ES (KOM(2011) 594 v konečném znění - nebyl zveřejněn v Úředním věstníku)

Pro zajištění bezpečnějších finančních služeb tento návrh plánuje vytvořit společný systém daně z finančních transakcí, jehož cílem je:

 • zamezit roztříštěnosti vnitřního trhu finančních služeb;
 • zapojit finanční ústavy spravedlivě do nákladů souvisejících s krizí;
 • zavést vhodná opatření pro účinnější finanční trhy.

Směrnice Rady 2013/13/EU ze dne 13. května 2013, kterou se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některé směrnice v oblasti daní (Úřední věstník L 141 ze dne 28.5.2013).

Rozhodnutí Rady 2013/52/EU ze dne 22. ledna 2013, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí (Úřední věstník L 22 ze dne 25.1.2013).

Podle tohoto rozhodnutí se Belgii, Německu, Estonsku, Řecku, Španělsku, Francii, Itálii, Rakousku, Portugalsku, Slovinsku a Slovensku povoluje navázat mezi sebou posílenou spolupráci v oblasti zavedení společného systému daně z finančních transakcí.

Návrh směrnice Rady, kterou se provádí posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí ze dne 14. 2. 2013 [COM(2013) 71 final].

Poslední aktualizace: 21.04.2014

Top