Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Praní peněz: předcházení prostřednictvím celní spolupráce

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Praní peněz: předcházení prostřednictvím celní spolupráce

Toto nařízení stanoví, že každá fyzická osoba, která vstupuje do Evropské unie (EU) nebo ji opouští a má u sebe peněžní hotovost v hodnotě 10 000 EUR nebo více, má povinnost tuto částku ohlásit příslušným orgánům zemí EU. Cílem nařízení je zavést preventivní opatření v rámci boje proti praní peněz a financování terorismu prostřednictvím účinnější celní spolupráce.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící.

PŘEHLED

Toto nařízení doplňuje ustanovení směrnice 91/308/EHS o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz v Evropské unii (EU). Směrnici 91/308/EHS nahradila směrnice 2005/60/ES, která zejména rozšiřuje působnost preventivních opatření proti financování terorismu. Příslušné orgány * zemí EU nyní mají harmonizovaná pravidla pro kontrolu peněžní hotovosti * vstupující do EU nebo ji opouštějící.

Ohlašovací povinnost

Toto nařízení stanoví, že každá fyzická osoba, která vstupuje do EU nebo ji opouští a má u sebe peněžní hotovost v hodnotě 10 000 EUR nebo více, má povinnost tuto částku ohlásit příslušným orgánům. Uvedené informace musí být správné a úplné, jinak je ohlášení neplatné.

Ohlášení se podává písemně, ústně nebo elektronicky, jak určí země EU, a musí obsahovat tyto informace o:

  • ohlašovateli, včetně jména a příjmení, data a místa narození a státní příslušnosti;
  • vlastníkovi peněžní hotovosti a její částce a povaze;
  • zamýšleném příjemci peněžní hotovosti;
  • původu a zamýšleném použití peněžní hotovosti.

Získané informace, buď na základě ohlášení, nebo na základě kontrol, se musí zaznamenat a zpracovat. Informace jsou k dispozici orgánům zodpovědným za boj proti praní peněz nebo financování terorismu v zemi EU vstupu nebo výstupu. Poskytnuté informace mohou země EU nebo Komise sdělit zemím mimo EU, a to s výhradou souhlasu příslušných orgánů. Musí to být v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy a předpisy EU o předávání osobních údajů.

Na veškeré důvěrné informace nebo informace poskytnuté jako důvěrné se vztahuje profesní tajemství. Tyto informace nesmí být sdělovány bez výslovného souhlasu osoby nebo orgánu, které je poskytly. Příslušné orgány však mohou být ze zákona povinny předat informace, například v rámci právních řízení. Při sdělování nebo předávání informací se v každém případě plně dodržují platné předpisy v oblasti ochrany údajů.

Kontrola plnění ohlašovací povinnosti

Úředníci příslušných orgánů mohou kontrolovat dodržování ohlašovací povinnosti prováděním kontrol fyzických osob. Patří sem kontroly samotných fyzických osob, jejich zavazadel a dopravních prostředků. Takové kontroly musí odpovídat vnitrostátním právním předpisům v této oblasti.

V případě nedodržení ohlašovací povinnosti lze peněžní hotovost zadržet na základě správního rozhodnutí za podmínek stanovených ve vnitrostátních právních předpisech.

Získané informace lze předat jiným zemím EU, zejména existují-li důkazy o nezákonné činnosti. V takových případech se obdobně použije nařízení (ES) č. 515/97 o vzájemné pomoci mezi správními orgány zemí EU a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů. Existují-li náznaky, že dochází k vážnému poškozování finančních zájmů EU, předají se tyto informace rovněž Komisi.

Pokud z kontroly vyplyne, že fyzická osoba vstupuje do EU nebo ji opouští s částkou peněžní hotovosti, která je nižší než 10 000 EUR, a existují důkazy, že s tímto pohybem peněžní hotovosti je spojena nedovolená činnost, je možné tyto informace rovněž zaznamenat a zpracovat.

Sankce

Do 15. června 2007 musí země EU stanovit sankce za nesplnění ohlašovací povinnosti Takové sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Klíčové pojmy aktu

  • Příslušné orgány: celní orgány zemí EU nebo jakékoli jiné orgány zmocněné zeměmi EU k uplatňování tohoto nařízení.
  • Peněžní hotovost: Výraz „peněžní hotovost“ zahrnuje oběživo (bankovky a mince), ale také další peněžní nástroje, jako jsou šeky, vlastní směnky a peněžní poukázky atd.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1889/2005

15. 12. 2005

-

Úř. věst. L 309 ze dne 25. 11. 2005

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Commission report to the European Parliament and the Council on the application of Regulation (EC) No 1889/2005 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on controls of cash entering or leaving the Community pursuant to article 10 of this Regulation [COM (2010) 429 final – Not published in the Official Journal] (Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící podle článku 10 tohoto nařízení (KOM (2010) 429 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)). Tato zpráva vyvozuje závěr, že země EU účinně jmenovaly příslušné orgány s cílem zajistit, aby cestující plnili povinnost ohlásit peněžní hotovost. Zavedly rovněž systém sankcí a/nebo systém zadržení peněžní hotovosti v případě neplnění požadavků na ohlašování peněžní hotovosti. V několika málo zemích EU byly zjištěny nedostatky v zaznamenávání, zpracování a poskytování informací o kontrolách a při stanovení vnitrostátních sankcí. Tato zpráva poznamenává, že země EU musí být podrobně sledovány s cílem zvýšit harmonizaci při provádění nařízení (ES) č. 1889/2005 („nařízení o kontrolách peněžní hotovosti“).

See also

  • Další informace najdete na stránce Kontroly peněžní hotovosti (DE) (EN) (FR) na internetových stránkách Generálního ředitelství (GŘ) pro daně a celní unii

Poslední aktualizace: 25.01.2011

Top