Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Volný pohyb kapitálu v EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Volný pohyb kapitálu v EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice Rady 88/361/EHS — směrnice o liberalizaci kapitálu

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Tato směrnice byla navržena, aby dodala jednotnému trhu Evropské unie (EU) jeho finanční rozměr.
 • Jejím cílem bylo postupně zrušit veškerá omezení volného pohybu kapitálu mezi zeměmi EU a provést tak článek 67 Smlouvy o založení Evropského společenství (článek 67 byl následně zrušen).
 • Pravidla této směrnice se stala nadbytečnými poté, co vstoupil v platnost nový článek 63 Smlouvy o fungování Evropské unie, který zajišťuje volný pohyb kapitálu mezi zeměmi EU, jakož i mezi zeměmi EU a zeměmi, které do EU nepatří.
 • Jak ovšem uvádí judikatura Soudního dvora Evropské unie, klasifikace pohybu kapitálu obsažená v příloze I se stále používá pro účely definování pojmu pohybu kapitálu.

KLÍČOVÉ BODY

 • Směrnice zakotvila zásadu plné liberalizace pohybu kapitálu* mezi zeměmi EU s účinností od 1. července 1990. Transakce představující pohyb kapitálu jsou uvedeny v příloze I.
 • Španělsku, Řecku, Irsku a Portugalsku byla nabídnuta přechodná ustanovení a Portugalsko a Řecko dostaly možnost dalšího prodloužení lhůty o maximálně tři roky.
 • Cílem směrnice je zrušit všeobecná ustanovení týkající se omezení pohybu kapitálu mezi osobami s pobytem v zemích EU.
 • Byla zavedena takzvaná ochranná doložka. Pohyb kapitálu může vyvolávat velké napětí na devizových trzích, což vede k vážnému narušování provádění měnové a devizové politiky země. V takovém případě může dát Evropská komise po konzultaci s Měnovým výborem a Výborem guvernérů centrálních bank té zemi souhlas k tomu, aby přijala ochranná opatření.
 • Ochranná opatření týkající se pohybu kapitálu jsou uvedena v příloze II a nesmí překročit dobu šesti měsíců.

S účinností od 1. července 1990 směrnice zrušila:

 • první směrnici na provádění článku 67 Smlouvy,
 • směrnici Rady 72/156/EHS o regulování mezinárodních kapitálových toků a o neutralizování nežádoucích účinků na likviditu vnitřních trhů*.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používala se v období mezi 7. červencem 1988 a 31. prosincem 1999. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 1. července 1990. Tato směrnice je nyní nahrazena novými předpisy Smlouvy o volném pohybu kapitálu, ale stále se používá pro účely definování pojmu pohybu kapitálu.

KONTEXT

Více informací najdete:

* KLÍČOVÉ POJMY

Pohyb kapitálu: převod kapitálu mezi zeměmi prováděný osobou, organizací nebo podnikem. Zahrnuje přímé investice, investice do nemovitostí, operace s cennými papíry a na běžných a spořicích účtech, jakož i finanční půjčky a úvěry.

Likvidita vnitřního trhu: Množství peněžních prostředků nebo peněžních ekvivalentů (tj. aktiv, která mohou být rychle převedena na peněžní prostředky) obíhající v ekonomice dané země.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 88/361/EHS ze dne 24. června 1988, kterou se provádí článek 67 Smlouvy (Úř. věst. L 178, 8.7.1988, s. 5–18)

Postupné změny směrnice 88/361/EHS byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace 16.11.2016

Top