Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hlasování v Radě guvernérů ECB

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Hlasování v Radě guvernérů ECB

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí 2003/223/ES – změna článku 10.2 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

 • Zavádí rotační systém hlasování v Radě guvernérů Evropské centrální banky (ECB), který umožňuje spravedlivé a efektivní rozhodování.
 • Zohledňuje skutečnost, že počet guvernérů národních centrálních bank stoupá s tím, jak nové země přijímají euro.
 • Také zavádí pravidla o přidělování a rotování hlasovacích práv guvernérů.

KLÍČOVÉ BODY

Rada guvernérů

 • Rada guvernérů je jedním ze tří rozhodovacích orgánů ECB. Druhými dvěma jsou Výkonná rada a Generální rada.
 • Rada guvernérů je hlavním rozhodovacím orgánem. Určuje především měnovou politiku eurozóny.
 • Rada guvernérů se skládá z šesti členů Výkonné rady a z guvernérů národních centrálních bank zemí eurozóny. Počet guvernérů se tak zvyšuje pokaždé, když nová země přijme euro.

Rotační systém hlasování po skupinách

 • Ke dni, kdy počet členů Rady guvernérů překročí 21, se upravuje způsob hlasování.
 • Celkový počet je omezen na 21 hlasů. Šesti členům Výkonné rady zůstává stálé hlasovací právo. Guvernérům náleží zbývajících 15 hlasů, které mezi nimi rotují.
 • Guvernéři jsou proto rozděleni do skupin, které se liší v tom, jak často jejich členové mohou hlasovat. Skupiny se tvoří na základě klasifikace zemí eurozóny, která vychází z:
  • podílu zemí eurozóny na celkovém hrubém domácím produktu (HDP) v tržních cenách*,
  • podílu na celkové souhrnné rozvaze měnových finančních institucí zemí eurozóny.
 • Tyto ukazatele mají zajišťovat objektivitu tím, že zohledňují celkovou velikost ekonomiky země eurozóny a význam jejího finančního odvětví.
 • Rozhodnutí dále počítá se zavedením rotačního systému hlasování ve dvou etapách.

První etapa: Hlasovací právo po překročení počtu 15 guvernérů

 • Ode dne, kdy počet guvernérů překročí 15, do doby, než dosáhne 22, jsou guvernéři rozděleni do dvou skupin.
  • První skupinu tvoří pět guvernérů národních centrálních bank zemí, které mají podle výše uvedených kritérií největší podíl na celkovém součtu eurozóny.
  • Ve druhé skupině jsou všichni zbývající guvernéři.
 • Pět guvernérů z první skupiny má celkem k dispozici čtyři hlasy, ostatní guvernéři jich mají k dispozici celkem jedenáct.
 • Guvernéři z první skupiny nesmí hlasovat méně často než guvernéři z druhé skupiny.
 • První etapy by se za normálních okolností dosáhlo v lednu 2009, kdy do eurozóny vstoupilo Slovensko jako její šestnáctý člen. Ovšem v prosinci 2008 Rada guvernérů přijala rozhodnutí zavedení rotačního systému odložit.
 • Nový rotační systém byl tedy zaveden až 1. ledna 2015, kdy se k eurozóně přidala Litva jako její devatenáctý člen.

Druhá etapa: Hlasovací právo po dosažení počtu 22 guvernérů

 • Ode dne, kdy počet guvernérů dosáhne 22, budou rozděleni do tří skupin.
  • První skupinu bude tvořit pět guvernérů národních centrálních bank zemí, které mají největší podíl na celkovém součtu eurozóny.
  • Druhou skupinu bude tvořit polovina z celkového počtu guvernérů. Guvernéři v této skupině budou zastupovat národní centrální banky zemí, které v klasifikaci podle výše uvedených kritérií následují.
  • Ve třetí skupině budou všichni zbývající guvernéři.
 • První skupina bude mít čtyři hlasy, druhá osm a třetí tři.
 • Uvnitř skupiny budou mít všichni guvernéři hlasovací právo po stejně dlouhou dobu. Rada guvernérů přijme opatření nezbytná pro zavedení této zásady v praxi.

Provádění, přizpůsobování a budoucí změny

 • Po každém zvýšení počtu guvernérů se složení skupin přizpůsobí a změny se použijí ode dne, kdy guvernér či guvernéři vstoupí do Rady guvernérů. Po každé úpravě výpočtu celkového HDP v tržních cenách* (která je nutná jednou za pět let) se složení skupin přizpůsobí případným změnám a změny se použijí od prvního dne následujícího roku.
 • Veškerá rozhodnutí týkající se podrobností rotačního systému, které jsou provozní povahy, přijmou s výjimkou nových postupů hlasování všichni členové Rady guvernérů bez ohledu na to, zda v okamžiku rozhodování mají hlasovací právo, a to dvoutřetinovou většinou.
 • Rada guvernérů přijala opatření týkající se rotačního poměru, doby rotace, řazení guvernérů do skupin a přechodu od dvouskupinového systému na systém třískupinový v roce 2009 (rozhodnutí 2009/328/ES).

KONTEXT

Země EU musí před zavedením eura splnit určitý počet hospodářských a finančních podmínek nazývaných „kritéria konvergence“.

Do současné doby tato kritéria splnilo a přijalo euro jako jednotnou měnu pouze 19 z 28 zemí EU. Ostatní země využívají výjimek do doby, než kritéria splní. Dánsko a Spojené království využívají výjimky, protože přijetí eura zatím neplánují.

KLÍČOVÝ POJEM

* Hrubý domácí produkt (HDP) v tržních cenách: celková peněžní hodnota veškeré konečné hrubé domácí produkce nebo produktu dané země.

AKT

Rozhodnutí rady zasedající na úrovni hlav států nebo předsedů vlád 2003/223/ES ze dne 21. března 2003 o změně článku 10.2 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (Úř. věst. L 83, 1.4.2003, s. 66–68)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Evropské centrální banky 2009/5/ES ze dne 18. prosince 2008, kterým se odkládá zavedení rotačního systému v Radě guvernérů Evropské centrální banky (ECB/2008/29) (Úř. věst. L 3, 7.1.2009, s. 4–5)

Rozhodnutí Evropské centrální banky 2009/328/ES ze dne 19. března 2009, kterým se mění rozhodnutí ECB/2004/2 ze dne 19. února 2004, kterým se přijímá jednací řád Evropské centrální banky (ECB/2009/5) (Úř. věst. L 100, 18.4.2009, s. 10–11)

Poslední aktualizace 08.03.2016

Top