Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Usnesení amsterodamského zasedání Evropské rady o Paktu o stabilitě a růstu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Usnesení amsterodamského zasedání Evropské rady o Paktu o stabilitě a růstu

Toto usnesení poskytuje členským státům, Radě a Komisi pevná pravidla v oblasti politik pro včasné a důsledné provádění Paktu o stabilitě a růstu. Povzbuzuje členské státy k tomu, aby uplatňovaly zdravou rozpočtovou politiku, jakmile vstoupí do třetí fáze hospodářské a měnové unie (HMU).

AKT

Usnesení amsterodamského zasedání Evropské rady o Paktu o stabilitě a růstu (Amsterdam, 17. června 1997) (Úř. věst. C 236 ze dne 2.8.1997)

PŘEHLED

Toto usnesení Rady stanoví politický základ pro Pakt o stabilitě a růstu. Poskytuje členským státům, Radě a Komisi pevná pravidla v oblasti politik pro provádění Paktu o stabilitě a růstu.

Členské státy se zavazují, že budou dodržovat střednědobý rozpočtový cíl téměř vyrovnaného nebo přebytkového rozpočtu. Dále členské státy:

 • se vyzývají, aby z vlastní iniciativy zveřejňovaly doporučení, která jim Rada uložila;
 • se zavazují k přijetí nápravných rozpočtových opatření, která považují za nezbytná pro splnění cílů svých programů o stabilitě či konvergenci;
 • ihned po obdržení informace o riziku nadměrného schodku zahájí nápravné rozpočtové úpravy, které považují za nezbytné;
 • vznikne-li nadměrný schodek, odstraní jej co nejdříve;
 • se zavazují, že se nebudou odvolávat na výjimečný schodek v souvislosti s ročním poklesem HDP o méně než 2 %, pokud se nenacházejí v závažné recesi (roční pokles reálného HDP nejméně o 0,75 %).

Komise:

 • bude uplatňovat své právo iniciativy podle Smlouvy způsobem, který umožňuje přísné, včasné a efektivní fungování Paktu o stabilitě a růstu;
 • neprodleně předloží nezbytné zprávy, stanoviska a doporučení, aby tak Rada mohla rychle přijmout příslušná rozhodnutí;
 • se zavazuje, že vypracuje zprávu, jakmile vznikne riziko nadměrného schodku nebo pokud plánovaný či skutečný schodek veřejných financí překročí referenční hodnotu 3 % HDP;
 • se zavazuje, že v případě, že má za to, že schodek přesahující 3 % HDP není nadměrný a že tento názor se liší od názoru Hospodářského a finančního výboru, předloží písemně Radě důvody svého stanoviska;
 • se zavazuje, že na žádost Rady předloží doporučení pro rozhodnutí Rady o tom, zda se vyskytl nadměrný schodek.

Rada se zavazuje k důslednému a včasnému provádění všech prvků Paktu o stabilitě a růstu, které spadají do její pravomoci, a dále:

 • se důrazně vyzývá, aby lhůty pro použití postupu při nadměrném schodku byly nahlíženy jako nejzazší mez;
 • se vyzývá, aby vždy ukládala sankce, pokud zúčastněný členský stát nepřijme nezbytná opatření, aby situaci s nadměrným schodkem ukončil, a aby důsledně uplatňovala veškeré sankce, které má k dispozici;
 • se vyzývá, aby vždy písemně uváděla důvody, které odůvodňují rozhodnutí, že nebude jednat.

V září 2004 Komise v návaznosti na výše uvedené a na diskusi týkající se Paktu o stabilitě a růstu vydala sdělení, v němž se vyjadřuje k posílení hospodářského řízení a k vyjasnění toho, jak je Pakt o stabilitě a růstu prováděn. Ve sdělení je k paktu navržena řada zlepšujících opatření. Komise se zejména zaměřuje na vývoj ekonomických faktorů v členských státech a na dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.

Na zasedání Evropské rady ve dnech 22. a 23. března 2005 uzavřeli ministři financí politickou dohodu o lepším řízení Paktu o stabilitě a růstu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Rady (ES) č. 1467/97 ze dne 7. července 1997 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku (Úř. věst. L 209 ze dne 2.8.1997)

Toto nařízení upřesňuje a urychluje postup při nadměrném schodku tak, aby odradilo zúčastněné strany od jeho nezohledňování.

Nařízení Rady (ES) č. 1466/97 ze dne 7. července 1997 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik (Úř. věst. L 209 ze dne 2.8.1997)

Cílem tohoto nařízení je realizovat dohled nad stavy rozpočtů členských států a koordinovat jejich hospodářské politiky.

See also

Poslední aktualizace: 04.11.2005

Top