Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nápravná složka: postup při nadměrném schodku

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nápravná složka: postup při nadměrném schodku

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení Rady (ES) č. 1467/97 – urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Základním kamenem rozpočtové kázně EU je Pakt o stabilitě a růstu. Nápravná složka paktu řídí postup při nadměrném schodku, který slouží k rychlé nápravě nadměrně vysokých veřejných schodků nebo nadměrně vysokého veřejného dluhu.

Nařízení má za cíl vyjasnění a urychlení postupu při nadměrném schodku podle článku 126 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Pokud země EU nerespektuje rozpočtovou kázeň požadovanou v Paktu o stabilitě a růstu, může se stát předmětem postupu při nadměrném schodku, který se skládá z několika kroků.

KLÍČOVÉ BODY

Zahájení postupu

Podle Paktu o stabilitě a růstu je postup při nadměrném schodku zahájen kritérii schodku a dluhu:

  • kritérium schodku: schodek veřejných financí je považován za nadměrný, pokud přesahuje referenční hodnotu 3 % hrubého domácího produktu (HDP) v tržních cenách, nebo
  • kritérium dluhu: dluh je nad 60 % HDP a cíl snižování dluhu o 1/20 za rok nebyl dosažen v uplynulých 3 letech.

Etapy postupu

  • v případě země EU, jejíž schodek nebo dluh překračují stanovené limity, Evropská komise připraví zprávu s vyhodnocením toho, zda má být zahájen postup při nadměrném schodku,
  • Komise potom příslušné zemi pošle výzvu a informuje Radu, pokud dojde k závěru, že schodek je nadměrný,
  • na návrh Komise Rada kvalifikovanou většinou rozhodne, zda ve světle poznatků příslušné země je schodek nadměrný,
  • pokud Rada rozhodne, že schodek je nadměrný, předloží zemi doporučení a určí maximální časový limit pro provedení účinných opatření (3 nebo 6 měsíců),
  • pokud země nadále doporučení neprovede, Rada se může rozhodnout udělit jí formální výzvu k přijetí opatření, která do stanoveného termínu povedou ke snížení schodku,
  • pokud země rozhodnutí Rady neuposlechne, může Rada rozhodnout o udělení sankcí.

Sankce

Sankce se udělují v případě, že se schodek nesníží. Pokud jde o země eurozóny, udělují se tyto sankce postupně, přičemž se začíná:

  • povinností složit u Komise úročený vklad ve výši 0,2 % HDP v preventivní fázi,
  • povinností složit neúročený vklad ve výši 0,2 % HDP v nápravné fázi. Tento vklad se přemění na pokutu ve výši až 0,5 % HDP, pokud doporučení napravit nadměrný schodek nejsou splněna.

Kromě toho všechny země EU (kromě Spojeného království) mohou být předmětem pozastavení závazků nebo plateb pro strukturální a investiční fondy EU. Sankce se udělují také v případech statistické manipulace.

Systém hlasování

Rozhodnutí o většině sankcí v rámci postupu při nadměrném schodku se přijímají obrácenou kvalifikovanou většinou. To znamená, že pokuta je považována za přijatou, pokud se ovšem Rada kvalifikovanou většinou nerozhodne ji odmítnout.

Nicméně 25 zemí, které podepsaly Smlouvu o stabilitě, koordinaci a správě, se dohodly, že hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou se bude používat ještě v dřívější fázi postupu, například při rozhodování o tom, zda by se země EU měla stát předmětem postupu při nadměrném schodku.

Flexibilita Paktu o stabilitě a růstu

V lednu 2015 Komise zveřejnila sdělení, které zemím EU poskytuje pokyny týkající se co nejlepšího využití flexibility v rámci stávajících pravidel Paktu o stabilitě a růstu, s cílem stimulovat efektivní provádění strukturálních reforem, podporovat investice a lépe zohledňovat hospodářskou situaci každé země EU.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Použije se od 1. ledna 1999.

KONTEXT

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1467/97 ze dne 7. července 1997 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku (Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 6–11)

Postupné změny nařízení (ES) č. 1467/97 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1173/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o účinném prosazování rozpočtového dohledu v eurozóně (Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 1–7)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance: Optimální využití flexibility v rámci současných pravidel Paktu o stabilitě a růstu (COM(2015) 12 final ze dne 13.1.2015)

Poslední aktualizace 22.02.2016

Top