Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pomoc EU zemím mimo eurozónu s problémy v souvislosti s obchodním deficitem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pomoc EU zemím mimo eurozónu s problémy v souvislosti s obchodním deficitem

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 332/2002 – Pomoc EU zemím mimo eurozónu s problémy v souvislosti s obchodním deficitem

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Zajišťuje finanční pomoc těm zemím EU, které nepřijaly euro a které mají problémy s obchodním deficitem*.

KLÍČOVÉ BODY

Nařízení stanoví požadavky pro střednědobé úvěry do výše až 50 miliard EUR poskytované zemím mimo eurozónu, které mají obtíže s platební bilancí.

Postup pro poskytování úvěru zahrnuje:

  • podnět pro poskytnutí úvěru ze strany Evropské komise nebo příslušné země, která není členem eurozóny,
  • projednání finančních potřeb dané země EU s Komisí a předložení návrhu ozdravného programu,
  • rozhodnutí Rady ministrů učiněné na základě ozdravného programu, zda úvěr poskytnout, v jaké výši a s jakou dobou splatnosti,
  • návrh memoranda o porozumění uzavíraného mezi Komisí a příslušnou zemí EU, v němž jsou upřesněny podmínky stanovené Radou.

K charakteristikám úvěru patří přijímání a poskytování úvěrů v eurech a při minimálním riziku pro Komisi. Úvěr spravuje jménem EU Evropská centrální banka (ECB). Náklady na úvěr nese dlužná země EU. Ta si pro správu úvěru otevře zvláštní účet u své národní centrální banky.

Evropský účetní dvůr má právo provádět v zemi EU finanční audit, pokud to považuje za nezbytné pro správné řízení tohoto úvěrového systému.

Na základě zprávy Komise musí Rada každé tři roky přezkoumat, zda úvěr nadále splňuje potřebu, která vedla k jeho zavedení.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost dne 24. února 2002.

KLÍČOVÉ POJMY

* Obchodní deficit: vzniká, když je hodnota dovozu určité země vyšší než hodnota jejího vývozu.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 332/2002 ze dne 18. února 2002, kterým se zavádí systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států (Úř. věst. L 53, 23.2.2002, s. 1–3)

Postupné změny nařízení (ES) č. 332/2002 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Evropské centrální banky 2003/797/ES ze dne 7. listopadu 2003 o správě přijatých a poskytnutých úvěrů sjednaných Evropským společenstvím v rámci systému střednědobé finanční pomoci (ECB/2003/14) (Úř. věst. L 297, 15.11.2003, s. 35–36). Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 27.01.2016

Top