Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Železniční infrastruktura: víceleté smlouvy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Železniční infrastruktura: víceleté smlouvy

Ve snaze optimalizovat kvalitu přepravní infrastruktury ve Společenství podporuje Komise používání víceletých smluv jako formu dlouhodobého finančního uspořádání.

AKT

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 6. února 2008 – Víceleté smlouvy za účelem zlepšení kvality železniční infrastruktury (KOM(2008) 54 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Komise navrhuje rozšířit systém víceletých smluv mezi státy a provozovateli železniční infrastruktury s cílem zlepšit kvalitu a údržbu infrastruktury v tomto odvětví.

Právní rámec a právní požadavky týkající se železniční infrastruktury

Stávající právní předpisy Evropské unie (EU) vyžadují, aby byla stanovena opatření vedoucí ke snížení nákladů na poskytování infrastruktury a poplatků za jejich užívání, s přihlédnutím k bezpečnosti a k zachování kvality služeb infrastruktury. Na evropské úrovni ovšem neexistují žádné závazky týkající se monitorování služeb infrastruktury.

Členské státy si mohou vybrat, zda tuto povinnost splní prostřednictvím regulačních opatření a/nebo smluvních ujednání, známých pod pojmem víceleté smlouvy, které se uzavírají na období nejméně tří let. Jednotlivé členské státy přistupují k víceletým smlouvám velmi různorodě. Polovina z nich je ani nevyužívá, ani jejich využití neplánuje.

Kromě těchto pravidel obsahují směrnice EU v oblasti železniční dopravy následující ustanovení, která by mohla pomoci při provádění:

  • členské státy musejí přijmout opatření nezbytná pro rozvoj vnitrostátní železniční infrastruktury;
  • výdaje a příjmy provozovatelů infrastruktury musejí být po přiměřenou dobu v rovnováze.

Dále existují zvláštní ustanovení, která se zabývají oprávněností a transparentností finančních převodů od státu v souvislosti s požadavkem na nezávislost vedení podniků na straně provozovatele infrastruktury a hospodářské povahy jeho činností.

Úloha víceletých smluv

Dostupnost a kvalita infrastruktury značnou měrou ovlivňují konkurenceschopnost odvětví železniční dopravy. Avšak ne vždy jsou na údržbu infrastruktury věnovány finanční prostředky, které provozovatelé právem očekávají, aby mohli soutěžit s ostatními druhy dopravy. Téměř jedna třetina provozovatelů uvádí, že finanční prostředky, které mají k dispozici, nejsou dostatečné na údržbu jejich sítě.

Řádně připravená a projednaná víceletá smlouva přináší nejrůznější výhody. Její úlohou konkrétně je:

  • zajištění dlouhodobého finančního rámce pro údržbu, neboť smlouva by měla přimět obě strany, aby posuzovaly věci z dlouhodobého hlediska a vypracovaly plány údržby na základě budoucí poptávky po službách. Je totiž nezbytné, aby železniční infrastruktura vyhovovala budoucí struktuře poptávky v dopravě, a tak vyvolala nárůst provozu a příjmů. Kromě toho tyto smlouvy umožňují zajistit rovnováhu mezi zájmy daňových poplatníků a uživatelů, mezi údržbou a kvalitou sítě a mezi krátkodobou údržbou a obnovou;
  • doplnění systému poplatků o převody provedené na základě těchto smluv, aby bylo dosaženo finanční stability. Víceleté smlouvy musí být v souladu s rámcem zpoplatnění, který se musí řídit platnými pravidly pro stanovení poplatků;
  • umožnění účinné kontroly nákladů díky dlouhodobému plánování údržby železniční sítě, které přispěje ke snížení nákladů na jednotku. Tento postup umožňuje přizpůsobit objem prací, aniž by bylo nutno měnit plány na poslední chvíli. Víceletý systém přidělování prostředků umožňuje provozovateli využívat finanční prostředky pružněji, což lépe odpovídá podnikatelským potřebám než přísná pravidla pro čerpání veřejných financí;
  • umožnění referenčního srovnávání a regulačního dohledu díky přesnějšímu stanovení výkonnostních cílů. Pokud se totiž stanoví přesné cíle, je snadnější měřit relativní pozice provozovatelů infrastruktury a definovat nákladovou efektivnost nejen na základě údajů o nákladech vnitrostátního provozovatele infrastruktury, ale také na základě jeho výkonu ve vztahu k ostatním provozovatelům;
  • zlepšení výkonu díky využívání plateb vázaných na výkon namísto kompenzací určitého konkrétního výdaje provozovatele infrastruktury, jakož i zlepšení kontroly kvality. Kritéria kvality se dělí do dvou kategorií: ukazatele založené na kvalitě vlakových služeb (rychlost, bezpečnost) a ukazatele založené na poskytování infrastruktury (náklady na údržbu na kilometr trati, procento tratí, na které se vztahují dočasná omezení rychlosti);
  • zajištění efektivnosti smluvních ujednání tím, že smlouva mimo jiné obsahuje sankce pro případ jejího nedodržení. Kontrolní mechanismus by měl zajišťovat nezávislý orgán, nikoliv jedna ze smluvních stran. Sankce mohou být ve formě pokut, sníženého finančního příspěvku nebo výměny vedení provozovatele infrastruktury a musejí být progresivní a přiměřené míře porušení smlouvy.

Členské státy a jejich provozovatelé infrastruktury musejí uzavírat takové víceleté smlouvy, které budou v souladu s vnitrostátními strategickými plány dopravy a s obchodními plány provozovatelů infrastruktury. Před uzavřením nové smlouvy nebo před novým jednáním o stávajících ustanoveních by měl stát konzultovat všechny návrhy na víceleté smlouvy se zúčastněnými stranami.

Provozovatelé infrastruktury musí měřit stav tratí nejméně jednou za rok na všech svých trasách, přičemž na hlavních trasách by tato měření měla být prováděna častěji, a musí upozornit na případné zhoršení kvality infrastruktury.

Kontext

Několik let po přijetí balíčku o železniční infrastruktuře vyplynulo z konzultací vedených Komisí, že existují obavy týkající se udržitelného financování stávající infrastruktury, kvality infrastrukturních služeb a otázky, jak zlepšit výkonnost provozovatelů.

Poslední aktualizace: 21.04.2008

Top