Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Integrace trhů EU s hypotečními úvěry (bílá kniha)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Integrace trhů EU s hypotečními úvěry (bílá kniha)

Integrace trhů EU s hypotečními úvěry je zásadní výzvou pro hospodářství a vnitřní trh Evropské unie. Odstranění právních a hospodářských překážek otevírá cestu posílení účinnosti a konkurenceschopnosti trhů s hypotečními úvěry. Komise navrhuje zareagovat na tyto výzvy a zlepšit tak fungování tohoto odvětví na úrovni EU.

AKT

Bílá kniha Komise ze dne 18. prosince 2007 o integraci trhů EU s hypotečními úvěry (KOM(2007) 807 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Integrace trhů EU s úvěry je zásadní pro hospodářství Evropské unie (EU) a pro správné fungování vnitřního trhu. Komise zjistila problémy, jejichž vhodné řešení by vedlo k odstranění překážek pro integraci trhů.

Cíle

Podrobný průzkum překážek na integrovaném trhu umožnil určit čtyři cíle, kterými je možné posílit hospodářskou soutěž a účinnost trhů. Jde o:

 • zjednodušení přeshraničního poskytování a financování hypotečních úvěrů. Je nutné odstranit překážky (regulační rámce, infrastruktury atd.). Toto odstranění by mělo umožnit diverzifikaci nástrojů financování hypoték a zároveň zajistit ochranu spotřebitelů a stabilitu trhů;
 • zvýšení rozmanitosti produktů. Aby byly uspokojeny potřeby spotřebitelů, je nutné odstranit překážky distribuce a prodeje, a tím dosáhnout diverzifikace hypotečních produktů, a to zejména ve prospěch produktů nových a inovativních;
 • posílení důvěry spotřebitelů. Spotřebitelé musejí mít možnost informovaně se rozhodnout na základě jasných a srovnatelných informací. Poskytovatelé úvěrů by měli důkladněji posuzovat finanční schopnosti vypůjčovatelů. Měli by jím také poskytovat náležité poradenství;
 • usnadnění mobility spotřebitelů. Možnost spotřebitelů svobodně se rozhodnout změnit poskytovatele úvěru vyžaduje transparentnost pokud jde o ceny produktů a jejich vlastnosti.

Plnění cílů

V oblasti právních předpisů budou znovu přezkoumány možnosti přijetí nové právní úpravy, zejména s ohledem na náklady a přínosy v souladu se zásadou zlepšení právní úpravy. Komise nicméně zjistila tři oblasti, na něž je důležité se zaměřit:

 • předčasné splacení. V této citlivé oblasti budou posouzením jednotlivých možností zjištěny možnosti přejít na evropský režim splácení;
 • kvalita a srovnatelnost informací. Poskytované informace musejí být přehledné, úplné, konkrétní a jednoduché. V tomto ohledu bude připraven evropský standardizovaný informační přehled (ESIS), který bude podroben spotřebitelským testům a který zajistí jednotné uplatňování v EU. Měla by být také prostudována možnost rozšíření roční procentní sazby nákladů (RPSN) stanovených v návrhu směrnice o spotřebitelských úvěrech na hypoteční úvěry;
 • odpovědnost poskytovatelů úvěrů a vypůjčovatelů. Poskytovatelé úvěrů by měli nést větší odpovědnost a měli by dostatečným způsobem posuzovat solventnost vypůjčovatelů v registrech údajů o úvěrech všech ostatních členských států. Podstatné je také objektivní poradenství přizpůsobené potřebám spotřebitelů. V této oblasti budou také připraveny normy, které zaručí, že se spotřebitelé budou moci informovaně rozhodovat.

Prováděcí rámec pro řešení těchto otázek bude vytvořen zřízením odborné skupiny pro úvěrové historie, podporou finančního vzdělávání a rozšířením právních předpisů v oblasti smluvních povinností na hypoteční smlouvy (návrh nařízení Řím I).

V oblasti oceňování, katastrů nemovitostí a řízení o propadnutí hypotéky ve prospěch věřitele by členské státy měly zlepšit efektivnost postupů nuceného prodeje a zápisů do katastrů nemovitostí. Komise také hodlá pravidelně zveřejňovat srovnávací tabulky o ceně a délce řízení při zápisu do katastru nemovitostí a při propadnutí hypotéky ve prospěch věřitele.

V oblasti boje proti porušování právních předpisů bude Komise dohlížet na dodržování norem Společenství pokud jde o:

 • vnitrostátní pravidla pro předávání údajů a poskytování úvěrových služeb;
 • zákaz zahrnování hypotečních úvěrů z jiných členských států do krycích fondů („cover pools“) platný v některých členských státech.

V oblasti financování hypotečního úvěru je nutné s přihlédnutím k odborným zprávám a ke krizi na americkém trhu s rizikovými hypotečními úvěry analyzovat tyto otázky:

 • řízení rizika nesouladu likvidity;
 • nezohledňování úvěrových rizik v rozvahách poskytovatelů úvěrů;
 • angažovanost bank v sekurizačních transakcích;
 • opatření zlepšující transparentnost z pohledu koncového investora.

V souladu se zelenou knihou o maloobchodních finančních službách provádí Komise také další hodnocení, zaměřené zejména na úlohu neúvěrových institucí na úvěrových trzích, uvádění na trh produktů financování založeného na jištění nemovitostí, nekalé praktiky (jako je vázání produktů) a omezení úrokových sazeb.

Kontext

Tato bílá kniha rozšiřuje sdělení Komise nazvané Jednotný trh pro Evropu ve 21. století v kontextu krize na americkém trhu s rizikovými hypotečními úvěry.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zelená kniha Komise ze dne 19. července 2005 „Hypoteční úvěr v EU“ (KOM(2005) 327 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku). Vzhledem k rozdílům na trzích s hypotečními úvěry v jednotlivých členských státech navrhuje Komise řadu opatření k vytvoření evropského trhu s hypotečními úvěry.

Poslední aktualizace: 31.01.2008

Top