Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Akční plán pro letiště v Evropě: „letištní balíček“

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Akční plán pro letiště v Evropě: „letištní balíček“

Toto sdělení se zabývá stavem řízení letišť v Evropě a zdůrazňuje jejich význam v řetězci letecké dopravy. Text také definuje směr, kterým se ubírat při zvládání očekávané krize kapacity letišť.

AKT

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 24. ledna 2007 s názvem „Akční plán pro kapacitu, efektivitu a bezpečnost letišť v Evropě“ (KOM(2006) 819 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Při současném tempu růstu letecké dopravy bude Evropa čelit krizi infrastruktur, pokud včas nepodnikne potřebné kroky. Očekává se, že v roce 2025 bude více než 60 evropských letišť značně přetíženo a největších 20 letišť bude zaplněno nejméně po dobu 8–10 hodin denně. Tento slabý článek tak ohrožuje účinnost celého řetězce letecké přepravy. Přetížení letišť bude mít také negativní dopady na životní prostředí a bezpečnost.

Komise v tomto sdělení ohlašuje pět klíčových akcí:

 • lepší využití stávající kapacity letišť;
 • jednotný přístup k opatřením letové bezpečnosti na letištích;
 • propagace „kombinované dopravy“, integrace a spolupráce různých druhů dopravy;
 • zlepšování situace letišť z hlediska životního prostředí a zlepšování plánovacího rámce pro novou infrastrukturu letišť;
 • vypracování a zavedení nákladově efektivních technologických řešení.

Potřeba reorganizace pro lepší využití stávající kapacity

Komise hodlá provést přesnou inventuru výkonnosti letišť za pomoci organizace Eurocontrol (EN) za účelem vypracování společných analytických nástrojů pro posuzování kapacity letišť. S pomocí členských států by se mělo zřídit monitorovací středisko na monitorování stávající a plánované kapacity letišť.

Eurocontrol by měl mít také mandát pro rozvíjení nástrojů usilujících o soudržnost mezi letištními časy a letovými plány a doporučovat veškeré potřebné změny platných právních předpisů.

Komise mimo to navrhuje zajistit, aby vývoj v tomto odvětví byl předvídatelnější díky podpoře rozhodování ve spolupráci s různými subjekty letecké dopravy.

Odpovědnost Evropské agentury pro bezpečnost letectví by měla být rozšířena na regulaci bezpečnosti letišť, protože letiště zůstávají nejméně bezpečnostně regulovaným článkem v řetězci letecké dopravy. Očekává se, že začátkem roku 2008 Komise přijme legislativní návrh na toto téma.

Komise také doporučuje využívat globální družicové navigační systémy (GNSS) pro větší bezpečnost na letištích. GNSS by mohly také umožnit větší pružnost při navrhování přibližovacích a odletových tras, aby bylo možné se vyhnout překážkám, snížit hluk nebo umožnit bezpečný provoz na blízko umístěných letištích nebo drahách. Program SESAR by měl souhrnně začlenit GNSS do provozních procesů uspořádání letového provozu.

Podporovat kombinovanou dopravu a rozvoj nových infrastruktur

Komise soudí, že letecká a železniční doprava by se měly více doplňovat: zlepšení vazeb mezi různými způsoby přepravy by přineslo množství výhod. Proto si Komise přeje:

 • rozvíjet železniční spojení mezi letištěm a městem, které napomáhá odlehčení silniční dopravy;
 • rozvíjet spojení s regionem, aby se rozšířila spádová oblast letiště;
 • zajistit vysokorychlostní spojení mezi letištěm a hlavními metropolitními oblastmi.

Komise zdůrazňuje možnost financování projektů kombinované dopravy z fondu TEN-T a vyzývá členské státy, aby podporovaly rozvoj styčných prvků kombinované dopravy na letištích (železniční tratě a železniční stanice na letištích).

Zároveň Komise nevylučuje potřebu nových infrastruktur. Proto navrhuje zlepšit rámec jejich plánování zohledněním překážek v oblasti životního prostředí, jako je hluk. Komise si nadto přeje zjednodušit postupy a vypracovat doporučení pro pokyny pro nejlepší postupy, jimiž se podpoří lepší koordinace plánů letišť a širších územních plánů.

Vypracovat a zavádět nové technologie

Komise financovala ve svých rámcových programech pro výzkum řadu projektů zabývajících se pokročilými systémy pro navádění a řízení pohybu po zemi, aby zajistila směrování, navádění a dozor při řízení letadel a vozidel s cílem zachovat stanovenou míru pohybu po zemi. V programu SESAR se vyvíjejí nové technologie zaměřené na další zvýšení bezpečnosti a efektivity letištních operací.

Komise také zveřejnila spolu s tímto letištním balíčkem zprávu o provádění směrnice o přístupu na trh odbavovacích služeb na letištích Společenství.

Klíčové pojmy aktu

 • Řídící orgán letiště: tímto termínem se rozumí subjekt, který má ve spojení s dalšími činnostmi nebo bez vztahu k nim za úkol správu a řízení infrastruktury letiště nebo sítě letišť a koordinaci a řízení činností různých hospodářských subjektů přítomných na daných letištích nebo sítích letišť.
 • Letištní poplatek: poplatek vybíraný ve prospěch řídícího orgánu letiště a placený uživateli letiště za použití zařízení a služeb, které jsou výlučně poskytovány řídícím orgánem letiště a které souvisejí s přistáním, vzletem, osvětlením a parkováním letadel a s odbavováním cestujících a nákladu.
 • Poplatek za ochranu letectví: poplatek, který je speciálně určen na pokrytí nákladů na opatření ochrany, jejichž cílem je ochrana civilního letectví před nezákonným jednáním.

Poslední aktualizace: 27.10.2011

Top