Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pro evropskou normu pro schvalování lokomotiv

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Pro evropskou normu pro schvalování lokomotiv

Toto sdělení stanoví řadu opatření určených k tomu, aby odvětví železniční dopravy bylo konkurenceschopnější vzhledem k dalším druhům dopravy. Komise navrhuje zjednodušení postupů schvalování lokomotiv a prosazování zásady vzájemného uznávání v tomto odvětví. Navrhuje také sloučit směrnice o železniční interoperabilitě a rozšířit pravomoci Evropské agentury pro železnice.

AKT

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 13. prosince 2006 – „Usnadnění pohybu lokomotiv v Evropské unii“ (KOM(2006) 782 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Ve svém přezkumu Bílé knihy o evropské dopravní politice v polovině období Komise opětovně zdůraznila, že železniční doprava je nejen prospěšná z hlediska životního prostředí, ale že může rovněž hrát hlavní roli při zajišťování udržitelné mobility. Komise také představila řadu iniciativ pro odstranění technických a provozních překážek činnosti mezinárodní železniční dopravy, a to jak konvenčních, tak vysokorychlostních služeb a dopravu nákladní i osobní. Cílem je zvýšit konkurenceschopnost odvětví železniční dopravy, zejména vzhledem k silniční a letecké dopravě, a to vytvářením integrovanějšího železničního prostoru v celé Evropské unii.

Zjednodušení vnitrostátních postupů schvalování typu lokomotiv

Jednou z hlavních překážek rozvoje železničního systému Společenství je skutečnost, že kolejová vozidla, která byla schválena k provozu v jednom členském státě, nejsou ještě nutně schválena k provozu v jiném členském státě. Vzájemné uznávání kolejových vozidel podléhá v různých členských státech odlišným vnitrostátním požadavkům. Mezinárodní provozovatelé tak musí opakovaně podstupovat schvalovací postupy v každém členském státě, ve kterém hodlají působit a poskytovat důkazy, které nejsou členskými státy vzájemně uznávány. Vzájemné uznávání existuje pro nákladní a osobní vozy, ale nikoli pro lokomotivy. Železničním podnikům a výrobcům tak při uvádění kolejových vozidel do provozu plynou zpoždění a vyšší náklady.

Členské státy v minulosti úzce spolupracovaly se zestátněným železničním průmyslem, což znamenalo, že vzhledem k vnitrostátním specifikám zůstal výrobní trh velmi uzavřený. K současným řešením patří dvoustranné či vícestranné dohody. Nicméně přílišné rozšíření takových dohod by pravděpodobně vedlo k dalšímu rozdělení trhu a větší složitosti.

Následně, během procesu konzultace, se ukázalo, že zásada vzájemného uznávání nebyla v odvětví železnic dostatečně uplatňována. Na straně podniků a vnitrostátních orgánů je skutečně nedostatečná uvědomělost o této zásadě. A dále stále panuje právní nejistota o rozsahu této zásady a důkladním břemenu. Komise si proto přeje:

  • navrhnout, aby členské státy uplatňovaly pokyny (EN) vytvořené pracovní skupinou, která na problematice pracovala v roce 2005, což by umožnilo vytvořit příznivé podmínky pro vznik nových služeb, zejména v oblasti přepravy zboží, což by mimochodem bylo v souladu s otevřením trhu nákladní železniční dopravy od 1. ledna 2007;
  • upravit právní předpisy týkající se postupu pro získání povolení k uvedení do provozu nových a stávajících kolejových vozidel, aby bylo možné vytvořit přesný rámcový postup, což může pomoci nově ustaveným vnitrostátním bezpečnostním orgánům;
  • zajistit, aby Evropská agentura pro železnice mohla rozvíjet a aktualizovat postup vzájemného schválení na základě příspěvků členských států.

Sjednocení/sloučení/přepracování směrnic o železniční interoperabilitě

Směrnice 96/48/ES a 2001/16/ES o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému a konvenčního železničního systému, které byly významně upraveny v roce 2004, nyní mají být sloučeny do jednoho aktu.

Změna směrnice o bezpečnosti železnic

Komise také navrhuje upravit článek 14 směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství pro zřízení postupu pro celé Společenství zahrnující:

  • zavedení zásady vzájemného uznávání osvědčení členskými státy, tedy osvědčení již vydaných jiným členským státem pro uvedení zařízení do provozu;
  • rozšíření pravomocí Agentury tak, aby mohla sestavovat přehled různých platných vnitrostátních postupů a technických předpisů a udržovat seznam požadavků;
  • úprava nařízení o zřízení Evropské agentury pro železnice.

Nové úkoly, které má Agentura dostat:

  • vypracování referenčního dokumentu, který by umožnil uvést do souladu veškeré vnitrostátní předpisy;
  • organizace práce na síti vnitrostátních bezpečnostních orgánů;
  • na žádost vnitrostátních bezpečnostních orgánů nebo Komise vypracovat doporučení technického charakteru.

Poslední aktualizace: 14.01.2008

Top